From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkaviMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

mauktikaiH kusumasragbhirdukUlaiH svarNatOraNaiH|
mahAsurabhibhirdhUpairmaNDitaM tatra tatra vai||1||
candanAgurutOyArdra rathyAcatvaramArgavat|
puSpAkSataphalaistOkmairlAjairarcirbhirarcitam||2||
savRndaiH kadalIstambhaiH pUgapOtaiH pariSkRtam|
tarupallavamAlAbhiH sarvataH samalaGkRtam||3||
prajAstaM dIpabalibhiH sambhRtAzESamaGgalaiH|
abhIyurmRSTakanyAzca mRSTakuNDalamaNDitAH||4||
zaGkhadundubhighOSENa brahmaghOSENa cartvijAm|
vivEza bhavanaM vIraH stUyamAnO gatasmayaH||5||
pUjitaH pUjayAmAsa tatra tatra mahAyazAH|
paurAJjAnapadAMstAMstAnprItaH priyavarapradaH||6||
sa EvamAdInyanavadyacESTitaH karmANi bhUyAMsi mahAnmahattamaH|
kurvanzazAsAvanimaNDalaM yazaH sphItaM nidhAyAruruhE paraM padam||7||

sUta uvAca

tadAdirAjasya yazO vijRmbhitaM guNairazESairguNavatsabhAjitam|
kSattA mahAbhAgavataH sadaspatE kauSAraviM prAha gRNantamarcayan||8||

vidura uvAca

sO'bhiSiktaH pRthurviprairlabdhAzESasurArhaNaH|
bibhratsa vaiSNavaM tEjO bAhvOryAbhyAM dudOha gAm||9||
kO nvasya kIrtiM na zRNOtyabhijJO yadvikramOcchiSTamazESabhUpAH|
lOkAH sapAlA upajIvanti kAmamadyApi tanmE vada karma zuddham||10||

maitrEya uvAca

gaGgAyamunayOrnadyOrantarA kSEtramAvasan|
ArabdhAnEva bubhujE bhOgAnpuNyajihAsayA||11||
sarvatrAskhalitAdEzaH saptadvIpaikadaNDadhRk|
anyatra brAhmaNakulAdanyatrAcyutagOtrataH||12||
EkadAsInmahAsatra dIkSA tatra divaukasAm|
samAjO brahmarSINAM ca rAjarSINAM ca sattama||13||
tasminnarhatsu sarvESu svarcitESu yathArhataH|
utthitaH sadasO madhyE tArANAmuDurADiva||14||
prAMzuH pInAyatabhujO gauraH kaJjAruNEkSaNaH|
sunAsaH sumukhaH saumyaH pInAMsaH sudvijasmitaH||15||
vyUDhavakSA bRhacchrONirvalivalgudalOdaraH|
AvartanAbhirOjasvI kAJcanOrurudagrapAt||16||
sUkSmavakrAsitasnigdha mUrdhajaH kambukandharaH|
mahAdhanE dukUlAgryE paridhAyOpavIya ca||17||
vyaJjitAzESagAtrazrIrniyamE nyastabhUSaNaH|
kRSNAjinadharaH zrImAnkuzapANiH kRtOcitaH||18||
zizirasnigdhatArAkSaH samaikSata samantataH|
UcivAnidamurvIzaH sadaH saMharSayanniva||19||
cAru citrapadaM zlakSNaM mRSTaM gUDhamaviklavam|
sarvESAmupakArArthaM tadA anuvadanniva||20||

rAjOvAca

sabhyAH zRNuta bhadraM vaH sAdhavO ya ihAgatAH|
satsu jijJAsubhirdharmamAvEdyaM svamanISitam||21||
ahaM daNDadharO rAjA prajAnAmiha yOjitaH|
rakSitA vRttidaH svESu sEtuSu sthApitA pRthak||22||
tasya mE tadanuSThAnAdyAnAhurbrahmavAdinaH|
lOkAH syuH kAmasandOhA yasya tuSyati diSTadRk||23||
ya uddharEtkaraM rAjA prajA dharmESvazikSayan|
prajAnAM zamalaM bhuGktE bhagaM ca svaM jahAti saH||24||
tatprajA bhartRpiNDArthaM svArthamEvAnasUyavaH|
kurutAdhOkSajadhiyastarhi mE'nugrahaH kRtaH||25||
yUyaM tadanumOdadhvaM pitRdEvarSayO'malAH|
kartuH zAsturanujJAtustulyaM yatprEtya tatphalam||26||
asti yajJapatirnAma kESAJcidarhasattamAH|
ihAmutra ca lakSyantE jyOtsnAvatyaH kvacidbhuvaH||27||
manOruttAnapAdasya dhruvasyApi mahIpatEH|
priyavratasya rAjarSEraGgasyAsmatpituH pituH||28||
IdRzAnAmathAnyESAmajasya ca bhavasya ca|
prahlAdasya balEzcApi kRtyamasti gadAbhRtA||29||
dauhitrAdInRtE mRtyOH zOcyAndharmavimOhitAn|
vargasvargApavargANAM prAyENaikAtmyahEtunA||30||
yatpAdasEvAbhirucistapasvinAmazESajanmOpacitaM malaM dhiyaH|
sadyaH kSiNOtyanvahamEdhatI satI yathA padAGguSThaviniHsRtA sarit||31||
vinirdhutAzESamanOmalaH pumAnasaGgavijJAnavizESavIryavAn|
yadaGghrimUlE kRtakEtanaH punarna saMsRtiM klEzavahAM prapadyatE||32||
tamEva yUyaM bhajatAtmavRttibhirmanOvacaHkAyaguNaiH svakarmabhiH|
amAyinaH kAmadughAGghripaGkajaM yathAdhikArAvasitArthasiddhayaH||33||
asAvihAnEkaguNO'guNO'dhvaraH pRthagvidhadravyaguNakriyOktibhiH|
sampadyatE'rthAzayaliGganAmabhirvizuddhavijJAnaghanaH svarUpataH||34||
pradhAnakAlAzayadharmasaGgrahE zarIra ESa pratipadya cEtanAm|
kriyAphalatvEna vibhurvibhAvyatE yathAnalO dAruSu tadguNAtmakaH||35||
ahO mamAmI vitarantyanugrahaM hariM guruM yajJabhujAmadhIzvaram|
svadharmayOgEna yajanti mAmakA nirantaraM kSONitalE dRDhavratAH||36||
mA jAtu tEjaH prabhavEnmaharddhibhistitikSayA tapasA vidyayA ca|
dEdIpyamAnE'jitadEvatAnAM kulE svayaM rAjakulAddvijAnAm||37||
brahmaNyadEvaH puruSaH purAtanO nityaM hariryaccaraNAbhivandanAt|
avApa lakSmImanapAyinIM yazO jagatpavitraM ca mahattamAgraNIH||38||
yatsEvayAzESaguhAzayaH svarADviprapriyastuSyati kAmamIzvaraH|
tadEva taddharmaparairvinItaiH sarvAtmanA brahmakulaM niSEvyatAm||39||
pumAnlabhEtAnativElamAtmanaH prasIdatO'tyantazamaM svataH svayam|
yannityasambandhaniSEvayA tataH paraM kimatrAsti mukhaM havirbhujAm||40||
aznAtyanantaH khalu tattvakOvidaiH zraddhAhutaM yanmukha ijyanAmabhiH|
na vai tathA cEtanayA bahiSkRtE hutAzanE pAramahaMsyaparyaguH||41||
yadbrahma nityaM virajaM sanAtanaM zraddhAtapOmaGgalamaunasaMyamaiH|
samAdhinA bibhrati hArthadRSTayE yatrEdamAdarza ivAvabhAsatE||42||
tESAmahaM pAdasarOjarENumAryA vahEyAdhikirITamAyuH|
yaM nityadA bibhrata Azu pApaM nazyatyamuM sarvaguNA bhajanti||43||
guNAyanaM zIladhanaM kRtajJaM vRddhAzrayaM saMvRNatE'nu sampadaH|
prasIdatAM brahmakulaM gavAM ca janArdanaH sAnucarazca mahyam||44||

maitrEya uvAca

iti bruvANaM nRpatiM pitRdEvadvijAtayaH|
tuSTuvurhRSTamanasaH sAdhuvAdEna sAdhavaH||46||
putrENa jayatE lOkAniti satyavatI zrutiH|
brahmadaNDahataH pApO yadvEnO'tyatarattamaH||47||
hiraNyakazipuzcApi bhagavannindayA tamaH|
vivikSuratyagAtsUnOH prahlAdasyAnubhAvataH||48||
vIravarya pitaH pRthvyAH samAH saJjIva zAzvatIH|
yasyEdRzyacyutE bhaktiH sarvalOkaikabhartari||49||
ahO vayaM hyadya pavitrakIrtE tvayaiva nAthEna mukundanAthAH|
ya uttamazlOkatamasya viSNOrbrahmaNyadEvasya kathAM vyanakti||50||
nAtyadbhutamidaM nAtha tavAjIvyAnuzAsanam|
prajAnurAgO mahatAM prakRtiH karuNAtmanAm||51||
adya nastamasaH pArastvayOpAsAditaH prabhO|
bhrAmyatAM naSTadRSTInAM karmabhirdaivasaMjJitaiH||52||
namO vivRddhasattvAya puruSAya mahIyasE
yO brahma kSatramAvizya bibhartIdaM svatEjasA||53||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE EkaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox