From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAviMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

janESu pragRNatsvEvaM pRthuM pRthulavikramam|
tatrOpajagmurmunayazcatvAraH sUryavarcasaH||1||
tAMstu siddhEzvarAnrAjA vyOmnO'vataratO'rciSA|
lOkAnapApAnkurvANAnsAnugO'caSTa lakSitAn||2||
taddarzanOdgatAnprANAnpratyAditsurivOtthitaH|
sasadasyAnugO vainya indriyEzO guNAniva||3||
gauravAdyantritaH sabhyaH prazrayAnatakandharaH|
vidhivatpUjayAM cakrE gRhItAdhyarhaNAsanAn||4||
tatpAdazaucasalilairmArjitAlakabandhanaH|
tatra zIlavatAM vRttamAcaranmAnayanniva||5||
hATakAsana AsInAnsvadhiSNyESviva pAvakAn|
zraddhAsaMyamasaMyuktaH prItaH prAha bhavAgrajAn||6||

pRthuruvAca

ahO AcaritaM kiM mE maGgalaM maGgalAyanAH|
yasya vO darzanaM hyAsIddurdarzAnAM ca yOgibhiH||7||
kiM tasya durlabhataramiha lOkE paratra ca|
yasya viprAH prasIdanti zivO viSNuzca sAnugaH||8||
naiva lakSayatE lOkO lOkAnparyaTatO'pi yAn|
yathA sarvadRzaM sarva AtmAnaM yE'sya hEtavaH||9||
adhanA api tE dhanyAH sAdhavO gRhamEdhinaH|
yadgRhA hyarhavaryAmbu tRNabhUmIzvarAvarAH||10||
vyAlAlayadrumA vai tESvariktAkhilasampadaH|
yadgRhAstIrthapAdIya pAdatIrthavivarjitAH||11||
svAgataM vO dvijazrESThA yadvratAni mumukSavaH|
caranti zraddhayA dhIrA bAlA Eva bRhanti ca||12||
kaccinnaH kuzalaM nAthA indriyArthArthavEdinAm|
vyasanAvApa EtasminpatitAnAM svakarmabhiH||13||
bhavatsu kuzalaprazna AtmArAmESu nESyatE|
kuzalAkuzalA yatra na santi mativRttayaH||14||
tadahaM kRtavizrambhaH suhRdO vastapasvinAm|
sampRcchE bhava EtasminkSEmaH kEnAJjasA bhavEt||15||
vyaktamAtmavatAmAtmA bhagavAnAtmabhAvanaH|
svAnAmanugrahAyEmAM siddharUpI caratyajaH||16||

maitrEya uvAca

pRthOstatsUktamAkarNya sAraM suSThu mitaM madhu|
smayamAna iva prItyA kumAraH pratyuvAca ha||17||

sanatkumAra uvAca

sAdhu pRSTaM mahArAja sarvabhUtahitAtmanA|
bhavatA viduSA cApi sAdhUnAM matirIdRzI||18||
saGgamaH khalu sAdhUnAmubhayESAM ca sammataH|
yatsambhASaNasampraznaH sarvESAM vitanOti zam||19||
astyEva rAjanbhavatO madhudviSaH pAdAravindasya guNAnuvAdanE|
ratirdurApA vidhunOti naiSThikI kAmaM kaSAyaM malamantarAtmanaH||20||
zAstrESviyAnEva sunizcitO nRNAM kSEmasya sadhryagvimRzESu hEtuH|
asaGga Atmavyatirikta Atmani dRDhA ratirbrahmaNi nirguNE ca yA||21||
sA zraddhayA bhagavaddharmacaryayA jijJAsayAdhyAtmikayOganiSThayA|
yOgEzvarOpAsanayA ca nityaM puNyazravaHkathayA puNyayA ca||22||
arthEndriyArAmasagOSThyatRSNayA tatsammatAnAmaparigrahENa ca|
viviktarucyA paritOSa Atmani vinA harErguNapIyUSapAnAt||23||
ahiMsayA pAramahaMsyacaryayA smRtyA mukundAcaritAgryasIdhunA|
yamairakAmairniyamaizcApyanindayA nirIhayA dvandvatitikSayA ca||24||
harErmuhustatparakarNapUra guNAbhidhAnEna vijRmbhamANayA|
bhaktyA hyasaGgaH sadasatyanAtmani syAnnirguNE brahmaNi cAJjasA ratiH||25||
yadA ratirbrahmaNi naiSThikI pumAnAcAryavAnjJAnavirAgaraMhasA|
dahatyavIryaM hRdayaM jIvakOzaM paJcAtmakaM yOnimivOtthitO'gniH||26||
dagdhAzayO muktasamastatadguNO naivAtmanO bahirantarvicaSTE|
parAtmanOryadvyavadhAnaM purastAtsvapnE yathA puruSastadvinAzE||27||
AtmAnamindriyArthaM ca paraM yadubhayOrapi|
satyAzaya upAdhau vai pumAnpazyati nAnyadA||28||
nimittE sati sarvatra jalAdAvapi pUruSaH|
Atmanazca parasyApi bhidAM pazyati nAnyadA||29||
indriyairviSayAkRSTairAkSiptaM dhyAyatAM manaH|
cEtanAM haratE buddhEH stambastOyamiva hradAt||30||
bhrazyatyanusmRtizcittaM jJAnabhraMzaH smRtikSayE|
tadrOdhaM kavayaH prAhurAtmApahnavamAtmanaH||31||
nAtaH paratarO lOkE puMsaH svArthavyatikramaH|
yadadhyanyasya prEyastvamAtmanaH svavyatikramAt||32||
arthEndriyArthAbhidhyAnaM sarvArthApahnavO nRNAm|
bhraMzitO jJAnavijJAnAdyEnAvizati mukhyatAm||33||
na kuryAtkarhicitsaGgaM tamastIvraM titIriSuH|
dharmArthakAmamOkSANAM yadatyantavighAtakam||34||
tatrApi mOkSa EvArtha AtyantikatayESyatE|
traivargyO'rthO yatO nityaM kRtAntabhayasaMyutaH||35||
parE'varE ca yE bhAvA guNavyatikarAdanu|
na tESAM vidyatE kSEmamIzavidhvaMsitAziSAm||36||
tattvaM narEndra jagatAmatha tasthUSAM ca
dEhEndriyAsudhiSaNAtmabhirAvRtAnAm|
yaH kSEtravittapatayA hRdi vizvagAviH
pratyakcakAsti bhagavAMstamavEhi sO'smi||37||
yasminnidaM sadasadAtmatayA vibhAti
mAyA vivEkavidhuti sraji vAhibuddhiH|
taM nityamuktaparizuddhavizuddhatattvaM
pratyUDhakarmakalilaprakRtiM prapadyE||38||
yatpAdapaGkajapalAzavilAsabhaktyA
karmAzayaM grathitamudgrathayanti santaH|
tadvanna riktamatayO yatayO'pi ruddha
srOtOgaNAstamaraNaM bhaja vAsudEvam||39||
kRcchrO mahAniha bhavArNavamaplavEzAM
SaDvarganakramasukhEna titIrSanti|
tattvaM harErbhagavatO bhajanIyamaGghriM
kRtvODupaM vyasanamuttara dustarArNam||40||

maitrEya uvAca

sa EvaM brahmaputrENa kumArENAtmamEdhasA|
darzitAtmagatiH samyakprazasyOvAca taM nRpaH||41||

rAjOvAca

kRtO mE'nugrahaH pUrvaM hariNArtAnukampinA|
tamApAdayituM brahmanbhagavanyUyamAgatAH||42||
niSpAditazca kArtsnyEna bhagavadbhirghRNAlubhiH|
sAdhUcchiSTaM hi mE sarvamAtmanA saha kiM dadE||43||
prANA dArAH sutA brahmangRhAzca saparicchadAH|
rAjyaM balaM mahI kOza iti sarvaM nivEditam||44||
sainApatyaM ca rAjyaM ca daNDanEtRtvamEva ca|
sarva lOkAdhipatyaM ca vEdazAstravidarhati||45||
svamEva brAhmaNO bhuGktE svaM vastE svaM dadAti ca|
tasyaivAnugrahENAnnaM bhuJjatE kSatriyAdayaH||46||
yairIdRzI bhagavatO gatirAtmavAda
EkAntatO nigamibhiH pratipAditA naH|
tuSyantvadabhrakaruNAH svakRtEna nityaM
kO nAma tatpratikarOti vinOdapAtram||47||

maitrEya uvAca

ta AtmayOgapataya AdirAjEna pUjitAH|
zIlaM tadIyaM zaMsantaH khE'bhavanmiSatAM nRNAm||48||
vainyastu dhuryO mahatAM saMsthityAdhyAtmazikSayA|
AptakAmamivAtmAnaM mEna AtmanyavasthitaH||49||
karmANi ca yathAkAlaM yathAdEzaM yathAbalam|
yathOcitaM yathAvittamakarOdbrahmasAtkRtam||50||
phalaM brahmaNi sannyasya nirviSaGgaH samAhitaH|
karmAdhyakSaM ca manvAna AtmAnaM prakRtEH param||51||
gRhESu vartamAnO'pi sa sAmrAjyazriyAnvitaH|
nAsajjatEndriyArthESu nirahammatirarkavat||52||
EvamadhyAtmayOgEna karmANyanusamAcaran|
putrAnutpAdayAmAsa paJcArciSyAtmasammatAn||53||
vijitAzvaM dhUmrakEzaM haryakSaM draviNaM vRkam|
sarvESAM lOkapAlAnAM dadhAraikaH pRthurguNAn||54||
gOpIthAya jagatsRSTEH kAlE svE svE'cyutAtmakaH|
manOvAgvRttibhiH saumyairguNaiH saMraJjayanprajAH||55||
rAjEtyadhAnnAmadhEyaM sOmarAja ivAparaH|
sUryavadvisRjangRhNanpratapaMzca bhuvO vasu||56||
durdharSastEjasEvAgnirmahEndra iva durjayaH|
titikSayA dharitrIva dyaurivAbhISTadO nRNAm||57||
varSati sma yathAkAmaM parjanya iva tarpayan|
samudra iva durbOdhaH sattvEnAcalarADiva||58||
dharmarADiva zikSAyAmAzcaryE himavAniva|
kuvEra iva kOzADhyO guptArthO varuNO yathA||59||
mAtarizvEva sarvAtmA balEna mahasaujasA|
aviSahyatayA dEvO bhagavAnbhUtarADiva||60||
kandarpa iva saundaryE manasvI mRgarADiva|
vAtsalyE manuvannRNAM prabhutvE bhagavAnajaH||61||
bRhaspatirbrahmavAdE AtmavattvE svayaM hariH
bhaktyA gOguruviprESu viSvaksEnAnuvartiSu
hriyA prazrayazIlAbhyAmAtmatulyaH parOdyamE||62||
kIrtyOrdhvagItayA pumbhistrailOkyE tatra tatra ha
praviSTaH karNarandhrESu strINAM rAmaH satAmiva||63||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE dwAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox