From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOviMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

dRSTvAtmAnaM pravayasamEkadA vainya AtmavAn|
AtmanA vardhitAzESa svAnusargaH prajApatiH||1||
jagatastasthuSazcApi vRttidO dharmabhRtsatAm|
niSpAditEzvarAdEzO yadarthamiha jajJivAn||2||
AtmajESvAtmajAM nyasya virahAdrudatImiva|
prajAsu vimanaHsvEkaH sadArO'gAttapOvanam||3||
tatrApyadAbhyaniyamO vaikhAnasasusammatE|
Arabdha ugratapasi yathA svavijayE purA||4||
kandamUlaphalAhAraH zuSkaparNAzanaH kvacit|
abbhakSaH katicitpakSAnvAyubhakSastataH param||5||
grISmE paJcatapA vIrO varSAsvAsAraSANmuniH|
AkaNThamagnaH zizirE udakE sthaNDilEzayaH||6||
titikSuryatavAgdAnta UrdhvarEtA jitAnilaH|
ArirAdhayiSuH kRSNamacarattapa uttamam||7||
tEna kramAnusiddhEna dhvastakarmamalAzayaH|
prANAyAmaiH sanniruddha SaDvargazchinnabandhanaH||8||
sanatkumArO bhagavAnyadAhAdhyAtmikaM param|
yOgaM tEnaiva puruSamabhajatpuruSarSabhaH||9||
bhagavaddharmiNaH sAdhOH zraddhayA yatataH sadA|
bhaktirbhagavati brahmaNyananyaviSayAbhavat||10||
tasyAnayA bhagavataH parikarmazuddha
sattvAtmanastadanusaMsmaraNAnupUrtyA|
jJAnaM viraktimadabhUnnizitEna yEna
cicchEda saMzayapadaM nijajIvakOzam||11||
chinnAnyadhIradhigatAtmagatirnirIhas
tattatyajE'cchinadidaM vayunEna yEna|
tAvanna yOgagatibhiryatirapramattO
yAvadgadAgrajakathAsu ratiM na kuryAt||12||
EvaM sa vIrapravaraH saMyOjyAtmAnamAtmani|
brahmabhUtO dRDhaM kAlE tatyAja svaM kalEvaram||13||
sampIDya pAyuM pArSNibhyAM vAyumutsArayaJchanaiH|
nAbhyAM kOSThESvavasthApya hRduraHkaNThazIrSaNi||14||
utsarpayaMstu taM mUrdhni kramENAvEzya niHspRhaH|
vAyuM vAyau kSitau kAyaM tEjastEjasyayUyujat||15||
khAnyAkAzE dravaM tOyE yathAsthAnaM vibhAgazaH|
kSitimambhasi tattEjasyadO vAyau nabhasyamum||16||
indriyESu manastAni tanmAtrESu yathOdbhavam|
bhUtAdinAmUnyutkRSya mahatyAtmani sandadhE||17||
taM sarvaguNavinyAsaM jIvE mAyAmayE nyadhAt
taM cAnuzayamAtmasthamasAvanuzayI pumAn
nAnavairAgyavIryENa svarUpasthO'jahAtprabhuH||18||
arcirnAma mahArAjJI tatpatnyanugatA vanam|
sukumAryatadarhA ca yatpadbhyAM sparzanaM bhuvaH||19||
atIva bharturvratadharmaniSThayA zuzrUSayA cArSadEhayAtrayA|
nAvindatArtiM parikarzitApi sA prEyaskarasparzanamAnanirvRtiH||20||
dEhaM vipannAkhilacEtanAdikaM patyuH pRthivyA dayitasya cAtmanaH|
AlakSya kiJcicca vilapya sA satI citAmathArOpayadadrisAnuni||21||
vidhAya kRtyaM hradinIjalAplutA dattvOdakaM bharturudArakarmaNaH|
natvA divisthAMstridazAMstriH parItya vivEza vahniM dhyAyatI bhartRpAdau||22||
vilOkyAnugatAM sAdhvIM pRthuM vIravaraM patim|
tuSTuvurvaradA dEvairdEvapatnyaH sahasrazaH||23||
kurvatyaH kusumAsAraM tasminmandarasAnuni|
nadatsvamaratUryESu gRNanti sma parasparam||24||

dEvya UcuH

ahO iyaM vadhUrdhanyA yA caivaM bhUbhujAM patim|
sarvAtmanA patiM bhEjE yajJEzaM zrIrvadhUriva||25||
saiSA nUnaM vrajatyUrdhvamanu vainyaM patiM satI|
pazyatAsmAnatItyArcirdurvibhAvyEna karmaNA||26||
tESAM durApaM kiM tvanyanmartyAnAM bhagavatpadam|
bhuvi lOlAyuSO yE vai naiSkarmyaM sAdhayantyuta||27||
sa vaJcitO batAtmadhrukkRcchrENa mahatA bhuvi|
labdhvApavargyaM mAnuSyaM viSayESu viSajjatE||28||

maitrEya uvAca

stuvatISvamarastrISu patilOkaM gatA vadhUH|
yaM vA AtmavidAM dhuryO vainyaH prApAcyutAzrayaH||29||
itthambhUtAnubhAvO'sau pRthuH sa bhagavattamaH|
kIrtitaM tasya caritamuddAmacaritasya tE||30||
ya idaM sumahatpuNyaM zraddhayAvahitaH paThEt|
zrAvayEcchRNuyAdvApi sa pRthOH padavImiyAt||31||
brAhmaNO brahmavarcasvI rAjanyO jagatIpatiH|
vaizyaH paThanviTpatiH syAcchUdraH sattamatAmiyAt||32||
triH kRtva idamAkarNya narO nAryathavAdRtA|
aprajaH suprajatamO nirdhanO dhanavattamaH||33||
aspaSTakIrtiH suyazA mUrkhO bhavati paNDitaH|
idaM svastyayanaM puMsAmamaGgalyanivAraNam||34||
dhanyaM yazasyamAyuSyaM svargyaM kalimalApaham
dharmArthakAmamOkSANAM samyaksiddhimabhIpsubhiH
zraddhayaitadanuzrAvyaM caturNAM kAraNaM param||35||
vijayAbhimukhO rAjA zrutvaitadabhiyAti yAn|
baliM tasmai harantyagrE rAjAnaH pRthavE yathA||36||
muktAnyasaGgO bhagavatyamalAM bhaktimudvahan|
vainyasya caritaM puNyaM zRNuyAcchrAvayEtpaThEt||37||
vaicitravIryAbhihitaM mahanmAhAtmyasUcakam|
asminkRtamatimartyaM pArthavIM gatimApnuyAt||38||
anudinamidamAdarENa zRNvanpRthucaritaM prathayanvimuktasaGgaH
bhagavati bhavasindhupOtapAdE sa ca nipuNAM labhatE ratiM manuSyaH||39||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE trayOviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox