From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcaviMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

iti sandizya bhagavAnbArhiSadairabhipUjitaH|
pazyatAM rAjaputrANAM tatraivAntardadhE haraH||1||
rudragItaM bhagavataH stOtraM sarvE pracEtasaH|
japantastE tapastEpurvarSANAmayutaM jalE||2||
prAcInabarhiSaM kSattaH karmasvAsaktamAnasam|
nAradO'dhyAtmatattvajJaH kRpAluH pratyabOdhayat||3||
zrEyastvaM katamadrAjankarmaNAtmana IhasE|
duHkhahAniH sukhAvAptiH zrEyastannEha cESyatE||4||

rAjOvAca

na jAnAmi mahAbhAga paraM karmApaviddhadhIH|
brUhi mE vimalaM jJAnaM yEna mucyEya karmabhiH||5||
gRhESu kUTadharmESu putradAradhanArthadhIH|
na paraM vindatE mUDhO bhrAmyansaMsAravartmasu||6||

nArada uvAca

bhO bhOH prajApatE rAjanpazUnpazya tvayAdhvarE|
saMjJApitAJjIvasaGghAnnirghRNEna sahasrazaH||7||
EtE tvAM sampratIkSantE smarantO vaizasaM tava|
samparEtamayaHkUTaizchindantyutthitamanyavaH||8||
atra tE kathayiSyE'mumitihAsaM purAtanam|
puraJjanasya caritaM nibOdha gadatO mama||9||
AsItpuraJjanO nAma rAjA rAjanbRhacchravAH|
tasyAvijJAtanAmAsItsakhAvijJAtacESTitaH||10||
sO'nvESamANaH zaraNaM babhrAma pRthivIM prabhuH|
nAnurUpaM yadAvindadabhUtsa vimanA iva||11||
na sAdhu mEnE tAH sarvA bhUtalE yAvatIH puraH|
kAmAnkAmayamAnO'sau tasya tasyOpapattayE||12||
sa EkadA himavatO dakSiNESvatha sAnuSu|
dadarza navabhirdvArbhiH puraM lakSitalakSaNAm||13||
prAkArOpavanATTAla parikhairakSatOraNaiH|
svarNaraupyAyasaiH zRGgaiH saGkulAM sarvatO gRhaiH||14||
nIlasphaTikavaidUrya muktAmarakatAruNaiH|
klRptaharmyasthalIM dIptAM zriyA bhOgavatImiva||15||
sabhAcatvararathyAbhirAkrIDAyatanApaNaiH|
caityadhvajapatAkAbhiryuktAM vidrumavEdibhiH||16||
puryAstu bAhyOpavanE divyadrumalatAkulE|
nadadvihaGgAlikula kOlAhalajalAzayE||17||
himanirjharavipruSmat kusumAkaravAyunA|
calatpravAlaviTapa nalinItaTasampadi||18||
nAnAraNyamRgavrAtairanAbAdhE munivrataiH|
AhUtaM manyatE pAnthO yatra kOkilakUjitaiH||19||
yadRcchayAgatAM tatra dadarza pramadOttamAm|
bhRtyairdazabhirAyAntImEkaikazatanAyakaiH||20||
aJcazIrSAhinA guptAM pratIhArENa sarvataH|
anvESamANAmRSabhamaprauDhAM kAmarUpiNIm||21||
sunAsAM sudatIM bAlAM sukapOlAM varAnanAm|
samavinyastakarNAbhyAM bibhratIM kuNDalazriyam||22||
pizaGganIvIM suzrONIM zyAmAM kanakamEkhalAm|
padbhyAM kvaNadbhyAM calantIM nUpurairdEvatAmiva||23||
stanau vyaJjitakaizOrau samavRttau nirantarau|
vastrAntEna nigUhantIM vrIDayA gajagAminIm||24||
tAmAha lalitaM vIraH savrIDasmitazObhanAm|
snigdhEnApAGgapuGkhEna spRSTaH prEmOdbhramadbhruvA||25||
kA tvaM kaJjapalAzAkSi kasyAsIha kutaH sati|
imAmupa purIM bhIru kiM cikIrSasi zaMsa mE||26||
ka EtE'nupathA yE ta EkAdaza mahAbhaTAH|
EtA vA lalanAH subhru kO'yaM tE'hiH puraHsaraH||27||
tvaM hrIrbhavAnyasyatha vAgramA patiM vicinvatI kiM munivadrahO vanE|
tvadaGghrikAmAptasamastakAmaM kva padmakOzaH patitaH karAgrAt||28||
nAsAM varOrvanyatamA bhuvispRkpurImimAM vIravarENa sAkam|
arhasyalaGkartumadabhrakarmaNA lOkaM paraM zrIriva yajJapuMsA||29||
yadESa mApAGgavikhaNDitEndriyaM savrIDabhAvasmitavibhramadbhruvA|
tvayOpasRSTO bhagavAnmanObhavaH prabAdhatE'thAnugRhANa zObhanE||30||
tvadAnanaM subhru sutAralOcanaM vyAlambinIlAlakavRndasaMvRtam|
unnIya mE darzaya valguvAcakaM yadvrIDayA nAbhimukhaM zucismitE||31||

nArada uvAca

itthaM puraJjanaM nArI yAcamAnamadhIravat|
abhyanandata taM vIraM hasantI vIra mOhitA||32||
na vidAma vayaM samyakkartAraM puruSarSabha|
Atmanazca parasyApi gOtraM nAma ca yatkRtam||33||
ihAdya santamAtmAnaM vidAma na tataH param|
yEnEyaM nirmitA vIra purI zaraNamAtmanaH||34||
EtE sakhAyaH sakhyO mE narA nAryazca mAnada|
suptAyAM mayi jAgarti nAgO'yaM pAlayanpurIm||35||
diSTyAgatO'si bhadraM tE grAmyAnkAmAnabhIpsasE|
udvahiSyAmi tAMstE'haM svabandhubhirarindama||36||
imAM tvamadhitiSThasva purIM navamukhIM vibhO|
mayOpanItAngRhNAnaH kAmabhOgAnzataM samAH||37||
kaM nu tvadanyaM ramayE hyaratijJamakOvidam|
asamparAyAbhimukhamazvastanavidaM pazum||38||
dharmO hyatrArthakAmau ca prajAnandO'mRtaM yazaH|
lOkA vizOkA virajA yAnna kEvalinO viduH||39||
pitRdEvarSimartyAnAM bhUtAnAmAtmanazca ha|
kSEmyaM vadanti zaraNaM bhavE'sminyadgRhAzramaH||40||
kA nAma vIra vikhyAtaM vadAnyaM priyadarzanam|
na vRNIta priyaM prAptaM mAdRzI tvAdRzaM patim||41||
kasyA manastE bhuvi bhOgibhOgayOH striyA na sajjEdbhujayOrmahAbhuja|
yO'nAthavargAdhimalaM ghRNOddhata smitAvalOkEna caratyapOhitum||42||

nArada uvAca

iti tau dampatI tatra samudya samayaM mithaH|
tAM pravizya purIM rAjanmumudAtE zataM samAH||43||
upagIyamAnO lalitaM tatra tatra ca gAyakaiH|
krIDanparivRtaH strIbhirhradinImAvizacchucau||44||
saptOpari kRtA dvAraH purastasyAstu dvE adhaH|
pRthagviSayagatyarthaM tasyAM yaH kazcanEzvaraH||45||
paJca dvArastu paurastyA dakSiNaikA tathOttarA|
pazcimE dvE amUSAM tE nAmAni nRpa varNayE||46||
khadyOtAvirmukhI ca prAgdvArAvEkatra nirmitE|
vibhrAjitaM janapadaM yAti tAbhyAM dyumatsakhaH||47||
nalinI nAlinI ca prAgdvArAvEkatra nirmitE|
avadhUtasakhastAbhyAM viSayaM yAti saurabham||48||
mukhyA nAma purastAddvAstayApaNabahUdanau|
viSayau yAti purarADrasajJavipaNAnvitaH||49||
pitRhUrnRpa puryA dvArdakSiNEna puraJjanaH|
rASTraM dakSiNapaJcAlaM yAti zrutadharAnvitaH||50||
dEvahUrnAma puryA dvA uttarENa puraJjanaH|
rASTramuttarapaJcAlaM yAti zrutadharAnvitaH||51||
AsurI nAma pazcAddvAstayA yAti puraJjanaH|
grAmakaM nAma viSayaM durmadEna samanvitaH||52||
nirRtirnAma pazcAddvAstayA yAti puraJjanaH|
vaizasaM nAma viSayaM lubdhakEna samanvitaH||53||
andhAvamISAM paurANAM nirvAkpEzaskRtAvubhau|
akSaNvatAmadhipatistAbhyAM yAti karOti ca||54||
sa yarhyantaHpuragatO viSUcInasamanvitaH|
mOhaM prasAdaM harSaM vA yAti jAyAtmajOdbhavam||55||
EvaM karmasu saMsaktaH kAmAtmA vaJcitO'budhaH|
mahiSI yadyadIhEta tattadEvAnvavartata||56||
kvacitpibantyAM pibati madirAM madavihvalaH|
aznantyAM kvacidaznAti jakSatyAM saha jakSiti||57||
kvacidgAyati gAyantyAM rudatyAM rudati kvacit|
kvaciddhasantyAM hasati jalpantyAmanu jalpati||58||
kvaciddhAvati dhAvantyAM tiSThantyAmanu tiSThati|
anu zEtE zayAnAyAmanvAstE kvacidAsatIm||59||
kvacicchRNOti zRNvantyAM pazyantyAmanu pazyati|
kvacijjighrati jighrantyAM spRzantyAM spRzati kvacit||60||
kvacicca zOcatIM jAyAmanu zOcati dInavat|
anu hRSyati hRSyantyAM muditAmanu mOdatE||61||
vipralabdhO mahiSyaivaM sarvaprakRtivaJcitaH
nEcchannanukarOtyajJaH klaibyAtkrIDAmRgO yathA||62||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE paJcaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox