From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaDviMzO'dhyAyaH

nArada uvAca

sa EkadA mahESvAsO rathaM paJcAzvamAzugam|
dvISaM dvicakramEkAkSaM trivENuM paJcabandhuram||1||
EkarazmyEkadamanamEkanIDaM dvikUbaram|
paJcapraharaNaM sapta varUthaM paJcavikramam||2||
haimOpaskaramAruhya svarNavarmAkSayESudhiH|
EkAdazacamUnAthaH paJcaprasthamagAdvanam||3||
cacAra mRgayAM tatra dRpta AttESukArmukaH|
vihAya jAyAmatadarhAM mRgavyasanalAlasaH||4||
AsurIM vRttimAzritya ghOrAtmA niranugrahaH|
nyahanannizitairbANairvanESu vanagOcarAn||5||
tIrthESu pratidRSTESu rAjA mEdhyAnpazUnvanE|
yAvadarthamalaM lubdhO hanyAditi niyamyatE||6||
ya EvaM karma niyataM vidvAnkurvIta mAnavaH|
karmaNA tEna rAjEndra jJAnEna na sa lipyatE||7||
anyathA karma kurvANO mAnArUDhO nibadhyatE|
guNapravAhapatitO naSTaprajJO vrajatyadhaH||8||
tatra nirbhinnagAtrANAM citravAjaiH zilImukhaiH|
viplavO'bhUdduHkhitAnAM duHsahaH karuNAtmanAm||9||
zazAnvarAhAnmahiSAngavayAnruruzalyakAn|
mEdhyAnanyAMzca vividhAnvinighnanzramamadhyagAt||10||
tataH kSuttRTparizrAntO nivRttO gRhamEyivAn|
kRtasnAnOcitAhAraH saMvivEza gataklamaH||11||
AtmAnamarhayAM cakrE dhUpAlEpasragAdibhiH|
sAdhvalaGkRtasarvAGgO mahiSyAmAdadhE manaH||12||
tRptO hRSTaH sudRptazca kandarpAkRSTamAnasaH|
na vyacaSTa varArOhAM gRhiNIM gRhamEdhinIm||13||
antaHpurastriyO'pRcchadvimanA iva vEdiSat|
api vaH kuzalaM rAmAH sEzvarINAM yathA purA||14||
na tathaitarhi rOcantE gRhESu gRhasampadaH
yadi na syAdgRhE mAtA patnI vA patidEvatA
vyaGgE ratha iva prAjJaH kO nAmAsIta dInavat||15||
kva vartatE sA lalanA majjantaM vyasanArNavE|
yA mAmuddharatE prajJAM dIpayantI padE padE||16||

rAmA UcuH

naranAtha na jAnImastvatpriyA yadvyavasyati|
bhUtalE niravastArE zayAnAM pazya zatruhan||17||

nArada uvAca

puraJjanaH svamahiSIM nirIkSyAvadhutAM bhuvi|
tatsaGgOnmathitajJAnO vaiklavyaM paramaM yayau||18||
sAntvayanzlakSNayA vAcA hRdayEna vidUyatA|
prEyasyAH snEhasaMrambha liGgamAtmani nAbhyagAt||19||
anuninyE'tha zanakairvIrO'nunayakOvidaH|
pasparza pAdayugalamAha cOtsaGgalAlitAm||20||

puraJjana uvAca

nUnaM tvakRtapuNyAstE bhRtyA yESvIzvarAH zubhE|
kRtAgaHsvAtmasAtkRtvA zikSAdaNDaM na yuJjatE||21||
paramO'nugrahO daNDO bhRtyESu prabhuNArpitaH|
bAlO na vEda tattanvi bandhukRtyamamarSaNaH||22||
sA tvaM mukhaM sudati subhrvanurAgabhAra vrIDAvilambavilasaddhasitAvalOkam|
nIlAlakAlibhirupaskRtamunnasaM naH svAnAM pradarzaya manasvini valguvAkyam||23||
tasmindadhE damamahaM tava vIrapatni yO'nyatra bhUsurakulAtkRtakilbiSastam|
pazyE na vItabhayamunmuditaM trilOkyAmanyatra vai muraripOritaratra dAsAt||24||
vaktraM na tE vitilakaM malinaM viharSaM saMrambhabhImamavimRSTamapEtarAgam|
pazyE stanAvapi zucOpahatau sujAtau bimbAdharaM vigatakuGkumapaGkarAgam||25||
tanmE prasIda suhRdaH kRtakilbiSasya svairaM gatasya mRgayAM vyasanAturasya
kA dEvaraM vazagataM kusumAstravEga visrastapauMsnamuzatI na bhajEta kRtyE||26||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE SaDviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox