From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptaviMzO'dhyAyaH

nArada uvAca

itthaM puraJjanaM sadhryagvazamAnIya vibhramaiH|
puraJjanI mahArAja rEmE ramayatI patim||1||
sa rAjA mahiSIM rAjansusnAtAM rucirAnanAm|
kRtasvastyayanAM tRptAmabhyanandadupAgatAm||2||
tayOpagUDhaH parirabdhakandharO rahO'numantrairapakRSTacEtanaH|
na kAlaraMhO bubudhE duratyayaM divA nizEti pramadAparigrahaH||3||
zayAna unnaddhamadO mahAmanA mahArhatalpE mahiSIbhujOpadhiH|
tAmEva vIrO manutE paraM yatastamO'bhibhUtO na nijaM paraM ca yat||4||
tayaivaM ramamANasya kAmakazmalacEtasaH|
kSaNArdhamiva rAjEndra vyatikrAntaM navaM vayaH||5||
tasyAmajanayatputrAnpuraJjanyAM puraJjanaH|
zatAnyEkAdaza virADAyuSO'rdhamathAtyagAt||6||
duhitRRrdazOttarazataM pitRmAtRyazaskarIH|
zIlaudAryaguNOpEtAH pauraJjanyaH prajApatE||7||
sa paJcAlapatiH putrAnpitRvaMzavivardhanAn|
dAraiH saMyOjayAmAsa duhitRRH sadRzairvaraiH||8||
putrANAM cAbhavanputrA Ekaikasya zataM zatam|
yairvai pauraJjanO vaMzaH paJcAlESu samEdhitaH||9||
tESu tadrikthahArESu gRhakOzAnujIviSu|
nirUDhEna mamatvEna viSayESvanvabadhyata||10||
IjE ca kratubhirghOrairdIkSitaH pazumArakaiH|
dEvAnpitRRnbhUtapatInnAnAkAmO yathA bhavAn||11||
yuktESvEvaM pramattasya kuTumbAsaktacEtasaH|
AsasAda sa vai kAlO yO'priyaH priyayOSitAm||12||
caNDavEga iti khyAtO gandharvAdhipatirnRpa|
gandharvAstasya balinaH SaSTyuttarazatatrayam||13||
gandharvyastAdRzIrasya maithunyazca sitAsitAH|
parivRttyA vilumpanti sarvakAmavinirmitAm||14||
tE caNDavEgAnucarAH puraJjanapuraM yadA|
hartumArEbhirE tatra pratyaSEdhatprajAgaraH||15||
sa saptabhiH zatairEkO viMzatyA ca zataM samAH|
puraJjanapurAdhyakSO gandharvairyuyudhE balI||16||
kSIyamANE svasambandhE EkasminbahubhiryudhA|
cintAM parAM jagAmArtaH sarASTrapurabAndhavaH||17||
sa Eva puryAM madhubhukpaJcAlESu svapArSadaiH|
upanItaM baliM gRhNanstrIjitO nAvidadbhayam||18||
kAlasya duhitA kAcittrilOkIM varamicchatI|
paryaTantI na barhiSmanpratyanandata kazcana||19||
daurbhAgyEnAtmanO lOkE vizrutA durbhagEti sA|
yA tuSTA rAjarSayE tu vRtAdAtpUravE varam||20||
kadAcidaTamAnA sA brahmalOkAnmahIM gatam|
vavrE bRhadvrataM mAM tu jAnatI kAmamOhitA||21||
mayi saMrabhya vipula madAcchApaM suduHsaham|
sthAtumarhasi naikatra madyAcJAvimukhO munE||22||
tatO vihatasaGkalpA kanyakA yavanEzvaram|
mayOpadiSTamAsAdya vavrE nAmnA bhayaM patim||23||
RSabhaM yavanAnAM tvAM vRNE vIrEpsitaM patim|
saGkalpastvayi bhUtAnAM kRtaH kila na riSyati||24||
dvAvimAvanuzOcanti bAlAvasadavagrahau|
yallOkazAstrOpanataM na rAti na tadicchati||25||
athO bhajasva mAM bhadra bhajantIM mE dayAM kuru|
EtAvAnpauruSO dharmO yadArtAnanukampatE||26||
kAlakanyOditavacO nizamya yavanEzvaraH|
cikIrSurdEvaguhyaM sa sasmitaM tAmabhASata||27||
mayA nirUpitastubhyaM patirAtmasamAdhinA|
nAbhinandati lOkO'yaM tvAmabhadrAmasammatAm||28||
tvamavyaktagatirbhuGkSva lOkaM karmavinirmitam|
yA hi mE pRtanAyuktA prajAnAzaM praNESyasi||29||
prajvArO'yaM mama bhrAtA tvaM ca mE bhaginI bhava
carAmyubhAbhyAM lOkE'sminnavyaktO bhImasainikaH||30||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE saptaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox