From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAviMzO'dhyAyaH

nArada uvAca

sainikA bhayanAmnO yE barhiSmandiSTakAriNaH|
prajvArakAlakanyAbhyAM vicEruravanImimAm||1||
ta EkadA tu rabhasA puraJjanapurIM nRpa|
rurudhurbhaumabhOgADhyAM jaratpannagapAlitAm||2||
kAlakanyApi bubhujE puraJjanapuraM balAt|
yayAbhibhUtaH puruSaH sadyO niHsAratAmiyAt||3||
tayOpabhujyamAnAM vai yavanAH sarvatOdizam|
dvArbhiH pravizya subhRzaM prArdayansakalAM purIm||4||
tasyAM prapIDyamAnAyAmabhimAnI puraJjanaH|
avApOruvidhAMstApAnkuTumbI mamatAkulaH||5||
kanyOpagUDhO naSTazrIH kRpaNO viSayAtmakaH|
naSTaprajJO hRtaizvaryO gandharvayavanairbalAt||6||
vizIrNAM svapurIM vIkSya pratikUlAnanAdRtAn|
putrAnpautrAnugAmAtyAnjAyAM ca gatasauhRdAm||7||
AtmAnaM kanyayA grastaM paJcAlAnaridUSitAn|
durantacintAmApannO na lEbhE tatpratikriyAm||8||
kAmAnabhilaSandInO yAtayAmAMzca kanyayA|
vigatAtmagatisnEhaH putradArAMzca lAlayan||9||
gandharvayavanAkrAntAM kAlakanyOpamarditAm|
hAtuM pracakramE rAjA tAM purImanikAmataH||10||
bhayanAmnO'grajO bhrAtA prajvAraH pratyupasthitaH|
dadAha tAM purIM kRtsnAM bhrAtuH priyacikIrSayA||11||
tasyAM sandahyamAnAyAM sapauraH saparicchadaH|
kauTumbikaH kuTumbinyA upAtapyata sAnvayaH||12||
yavanOparuddhAyatanO grastAyAM kAlakanyayA|
puryAM prajvArasaMsRSTaH purapAlO'nvatapyata||13||
na zEkE sO'vituM tatra purukRcchrOruvEpathuH|
gantumaicchattatO vRkSa kOTarAdiva sAnalAt||14||
zithilAvayavO yarhi gandharvairhRtapauruSaH|
yavanairaribhI rAjannuparuddhO rurOda ha||15||
duhitRRH putrapautrAMzca jAmijAmAtRpArSadAn|
svatvAvaziSTaM yatkiJcidgRhakOzaparicchadam||16||
ahaM mamEti svIkRtya gRhESu kumatirgRhI|
dadhyau pramadayA dInO viprayOga upasthitE||17||
lOkAntaraM gatavati mayyanAthA kuTumbinI|
vartiSyatE kathaM tvESA bAlakAnanuzOcatI||18||
na mayyanAzitE bhuGktE nAsnAtE snAti matparA|
mayi ruSTE susantrastA bhartsitE yatavAgbhayAt||19||
prabOdhayati mAvijJaM vyuSitE zOkakarzitA|
vartmaitadgRhamEdhIyaM vIrasUrapi nESyati||20||
kathaM nu dArakA dInA dArakIrvAparAyaNAH|
vartiSyantE mayi gatE bhinnanAva ivOdadhau||21||
EvaM kRpaNayA buddhyA zOcantamatadarhaNam|
grahItuM kRtadhIrEnaM bhayanAmAbhyapadyata||22||
pazuvadyavanairESa nIyamAnaH svakaM kSayam|
anvadravannanupathAH zOcantO bhRzamAturAH||23||
purIM vihAyOpagata uparuddhO bhujaGgamaH|
yadA tamEvAnu purI vizIrNA prakRtiM gatA||24||
vikRSyamANaH prasabhaM yavanEna balIyasA|
nAvindattamasAviSTaH sakhAyaM suhRdaM puraH||25||
taM yajJapazavO'nEna saMjJaptA yE'dayAlunA|
kuThAraizcicchiduH kruddhAH smarantO'mIvamasya tat||26||
anantapArE tamasi magnO naSTasmRtiH samAH|
zAzvatIranubhUyArtiM pramadAsaGgadUSitaH||27||
tAmEva manasA gRhNanbabhUva pramadOttamA|
anantaraM vidarbhasya rAjasiMhasya vEzmani||28||
upayEmE vIryapaNAM vaidarbhIM malayadhvajaH|
yudhi nirjitya rAjanyAnpANDyaH parapuraJjayaH||29||
tasyAM sa janayAM cakra AtmajAmasitEkSaNAm|
yavIyasaH sapta sutAnsapta draviDabhUbhRtaH||30||
EkaikasyAbhavattESAM rAjannarbudamarbudam|
bhOkSyatE yadvaMzadharairmahI manvantaraM param||31||
agastyaH prAgduhitaramupayEmE dhRtavratAm|
yasyAM dRDhacyutO jAta idhmavAhAtmajO muniH||32||
vibhajya tanayEbhyaH kSmAM rAjarSirmalayadhvajaH|
ArirAdhayiSuH kRSNaM sa jagAma kulAcalam||33||
hitvA gRhAnsutAnbhOgAnvaidarbhI madirEkSaNA|
anvadhAvata pANDyEzaM jyOtsnEva rajanIkaram||34||
tatra candravasA nAma tAmraparNI vaTOdakA|
tatpuNyasalilairnityamubhayatrAtmanO mRjan||35||
kandASTibhirmUlaphalaiH puSpaparNaistRNOdakaiH|
vartamAnaH zanairgAtra karzanaM tapa AsthitaH||36||
zItOSNavAtavarSANi kSutpipAsE priyApriyE|
sukhaduHkhE iti dvandvAnyajayatsamadarzanaH||37||
tapasA vidyayA pakva kaSAyO niyamairyamaiH|
yuyujE brahmaNyAtmAnaM vijitAkSAnilAzayaH||38||
AstE sthANurivaikatra divyaM varSazataM sthiraH|
vAsudEvE bhagavati nAnyadvEdOdvahanratim||39||
sa vyApakatayAtmAnaM vyatiriktatayAtmani|
vidvAnsvapna ivAmarza sAkSiNaM virarAma ha||40||
sAkSAdbhagavatOktEna guruNA hariNA nRpa|
vizuddhajJAnadIpEna sphuratA vizvatOmukham||41||
parE brahmaNi cAtmAnaM paraM brahma tathAtmani|
vIkSamANO vihAyEkSAmasmAdupararAma ha||42||
patiM paramadharmajJaM vaidarbhI malayadhvajam|
prEmNA paryacaraddhitvA bhOgAnsA patidEvatA||43||
cIravAsA vratakSAmA vENIbhUtazirOruhA|
babhAvupa patiM zAntA zikhA zAntamivAnalam||44||
ajAnatI priyatamaM yadOparatamaGganA|
susthirAsanamAsAdya yathApUrvamupAcarat||45||
yadA nOpalabhEtAGghrAvUSmANaM patyurarcatI|
AsItsaMvignahRdayA yUthabhraSTA mRgI yathA||46||
AtmAnaM zOcatI dInamabandhuM viklavAzrubhiH|
stanAvAsicya vipinE susvaraM prarurOda sA||47||
uttiSThOttiSTha rAjarSE imAmudadhimEkhalAm|
dasyubhyaH kSatrabandhubhyO bibhyatIM pAtumarhasi||48||
EvaM vilapantI bAlA vipinE'nugatA patim|
patitA pAdayOrbhartU rudatyazrUNyavartayat||49||
citiM dArumayIM citvA tasyAM patyuH kalEvaram|
AdIpya cAnumaraNE vilapantI manO dadhE||50||
tatra pUrvataraH kazcitsakhA brAhmaNa AtmavAn|
sAntvayanvalgunA sAmnA tAmAha rudatIM prabhO||51||

brAhmaNa uvAca

kA tvaM kasyAsi kO vAyaM zayAnO yasya zOcasi|
jAnAsi kiM sakhAyaM mAM yEnAgrE vicacartha ha||52||
api smarasi cAtmAnamavijJAtasakhaM sakhE|
hitvA mAM padamanvicchanbhaumabhOgaratO gataH||53||
haMsAvahaM ca tvaM cArya sakhAyau mAnasAyanau|
abhUtAmantarA vaukaH sahasraparivatsarAn||54||
sa tvaM vihAya mAM bandhO gatO grAmyamatirmahIm|
vicaranpadamadrAkSIH kayAcinnirmitaM striyA||55||
paJcArAmaM navadvAramEkapAlaM trikOSThakam|
SaTkulaM paJcavipaNaM paJcaprakRti strIdhavam||56||
paJcEndriyArthA ArAmA dvAraH prANA nava prabhO|
tEjO'bannAni kOSThAni kulamindriyasaGgrahaH||57||
vipaNastu kriyAzaktirbhUtaprakRtiravyayA|
zaktyadhIzaH pumAMstvatra praviSTO nAvabudhyatE||58||
tasmiMstvaM rAmayA spRSTO ramamANO'zrutasmRtiH|
tatsaGgAdIdRzIM prAptO dazAM pApIyasIM prabhO||59||
na tvaM vidarbhaduhitA nAyaM vIraH suhRttava|
na patistvaM puraJjanyA ruddhO navamukhE yayA||60||
mAyA hyESA mayA sRSTA yatpumAMsaM striyaM satIm|
manyasE nObhayaM yadvai haMsau pazyAvayOrgatim||61||
ahaM bhavAnna cAnyastvaM tvamEvAhaM vicakSva bhOH|
na nau pazyanti kavayazchidraM jAtu manAgapi||62||
yathA puruSa AtmAnamEkamAdarzacakSuSOH|
dvidhAbhUtamavEkSEta tathaivAntaramAvayOH||63||
EvaM sa mAnasO haMsO haMsEna pratibOdhitaH|
svasthastadvyabhicArENa naSTAmApa punaH smRtim||64||
barhiSmannEtadadhyAtmaM pArOkSyENa pradarzitam
yatparOkSapriyO dEvO bhagavAnvizvabhAvanaH||65||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE aSTAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox