From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnatriMzO'dhyAyaH

prAcInabarhiruvAca

bhagavaMstE vacO'smAbhirna samyagavagamyatE|
kavayastadvijAnanti na vayaM karmamOhitAH||1||

nArada uvAca

puruSaM puraJjanaM vidyAdyadvyanaktyAtmanaH puram|
EkadvitricatuSpAdaM bahupAdamapAdakam||2||
yO'vijJAtAhRtastasya puruSasya sakhEzvaraH|
yanna vijJAyatE pumbhirnAmabhirvA kriyAguNaiH||3||
yadA jighRkSanpuruSaH kArtsnyEna prakRtErguNAn|
navadvAraM dvihastAGghri tatrAmanuta sAdhviti||4||
buddhiM tu pramadAM vidyAnmamAhamiti yatkRtam|
yAmadhiSThAya dEhE'sminpumAnbhuGktE'kSabhirguNAn||5||
sakhAya indriyagaNA jJAnaM karma ca yatkRtam|
sakhyastadvRttayaH prANaH paJcavRttiryathOragaH||6||
bRhadbalaM manO vidyAdubhayEndriyanAyakam|
paJcAlAH paJca viSayA yanmadhyE navakhaM puram||7||
akSiNI nAsikE karNau mukhaM ziznagudAviti|
dvE dvE dvArau bahiryAti yastadindriyasaMyutaH||8||
akSiNI nAsikE Asyamiti paJca puraH kRtAH|
dakSiNA dakSiNaH karNa uttarA cOttaraH smRtaH||9||
pazcimE ityadhO dvArau gudaM ziznamihOcyatE
khadyOtAvirmukhI cAtra nEtrE Ekatra nirmitE
rUpaM vibhrAjitaM tAbhyAM vicaSTE cakSuSEzvaraH||10||
nalinI nAlinI nAsE gandhaH saurabha ucyatE|
ghrANO'vadhUtO mukhyAsyaM vipaNO vAgrasavidrasaH||11||
ApaNO vyavahArO'tra citramandhO bahUdanam|
pitRhUrdakSiNaH karNa uttarO dEvahUH smRtaH||12||
pravRttaM ca nivRttaM ca zAstraM paJcAlasaMjJitam|
pitRyAnaM dEvayAnaM zrOtrAcchrutadharAdvrajEt||13||
AsurI mEDhramarvAgdvArvyavAyO grAmiNAM ratiH|
upasthO durmadaH prOktO nirRtirguda ucyatE||14||
vaizasaM narakaM pAyurlubdhakO'ndhau tu mE zRNu|
hastapAdau pumAMstAbhyAM yuktO yAti karOti ca||15||
antaHpuraM ca hRdayaM viSUcirmana ucyatE|
tatra mOhaM prasAdaM vA harSaM prApnOti tadguNaiH||16||
yathA yathA vikriyatE guNAktO vikarOti vA|
tathA tathOpadraSTAtmA tadvRttIranukAryatE||17||
dEhO rathastvindriyAzvaH saMvatsararayO'gatiH|
dvikarmacakrastriguNa dhvajaH paJcAsubandhuraH||18||
manOrazmirbuddhisUtO hRnnIDO dvandvakUbaraH|
paJcEndriyArthaprakSEpaH saptadhAtuvarUthakaH||19||
AkUtirvikramO bAhyO mRgatRSNAM pradhAvati|
EkAdazEndriyacamUH paJcasUnAvinOdakRt||20||
saMvatsarazcaNDavEgaH kAlO yEnOpalakSitaH
tasyAhAnIha gandharvA gandharvyO rAtrayaH smRtAH
harantyAyuH parikrAntyA SaSTyuttarazatatrayam||21||
kAlakanyA jarA sAkSAllOkastAM nAbhinandati|
svasAraM jagRhE mRtyuH kSayAya yavanEzvaraH||22||
AdhayO vyAdhayastasya sainikA yavanAzcarAH|
bhUtOpasargAzurayaH prajvArO dvividhO jvaraH||23||
EvaM bahuvidhairduHkhairdaivabhUtAtmasambhavaiH|
klizyamAnaH zataM varSaM dEhE dEhI tamOvRtaH||24||
prANEndriyamanOdharmAnAtmanyadhyasya nirguNaH|
zEtE kAmalavAndhyAyanmamAhamiti karmakRt||25||
yadAtmAnamavijJAya bhagavantaM paraM gurum|
puruSastu viSajjEta guNESu prakRtEH svadRk||26||
guNAbhimAnI sa tadA karmANi kurutE'vazaH|
zuklaM kRSNaM lOhitaM vA yathAkarmAbhijAyatE||27||
zuklAtprakAzabhUyiSThA lOkAnApnOti karhicit|
duHkhOdarkAnkriyAyAsAMstamaHzOkOtkaTAnkvacit||28||
kvacitpumAnkvacicca strI kvacinnObhayamandhadhIH|
dEvO manuSyastiryagvA yathAkarmaguNaM bhavaH||29||
kSutparItO yathA dInaH sAramEyO gRhaM gRham|
caranvindati yaddiSTaM daNDamOdanamEva vA||30||
tathA kAmAzayO jIva uccAvacapathA bhraman|
uparyadhO vA madhyE vA yAti diSTaM priyApriyam||31||
duHkhESvEkatarENApi daivabhUtAtmahEtuSu|
jIvasya na vyavacchEdaH syAccEttattatpratikriyA||32||
yathA hi puruSO bhAraM zirasA gurumudvahan|
taM skandhEna sa AdhattE tathA sarvAH pratikriyAH||33||
naikAntataH pratIkAraH karmaNAM karma kEvalam|
dvayaM hyavidyOpasRtaM svapnE svapna ivAnagha||34||
arthE hyavidyamAnE'pi saMsRtirna nivartatE|
manasA liGgarUpENa svapnE vicaratO yathA||35||
athAtmanO'rthabhUtasya yatO'narthaparamparA|
saMsRtistadvyavacchEdO bhaktyA paramayA gurau||36||
vAsudEvE bhagavati bhaktiyOgaH samAhitaH|
sadhrIcInEna vairAgyaM jJAnaM ca janayiSyati||37||
sO'cirAdEva rAjarSE syAdacyutakathAzrayaH|
zRNvataH zraddadhAnasya nityadA syAdadhIyataH||38||
yatra bhAgavatA rAjansAdhavO vizadAzayAH|
bhagavadguNAnukathana zravaNavyagracEtasaH||39||
tasminmahanmukharitA madhubhic caritrapIyUSazESasaritaH paritaH sravanti|
tA yE pibantyavitRSO nRpa gADhakarNaistAnna spRzantyazanatRDbhayazOkamOhAH||40||
EtairupadrutO nityaM jIvalOkaH svabhAvajaiH|
na karOti harErnUnaM kathAmRtanidhau ratim||41||
prajApatipatiH sAkSAdbhagavAngirizO manuH|
dakSAdayaH prajAdhyakSA naiSThikAH sanakAdayaH||42||
marIciratryaGgirasau pulastyaH pulahaH kratuH|
bhRgurvasiSTha ityEtE madantA brahmavAdinaH||43||
adyApi vAcaspatayastapOvidyAsamAdhibhiH|
pazyantO'pi na pazyanti pazyantaM paramEzvaram||44||
zabdabrahmaNi duSpArE caranta uruvistarE|
mantraliGgairvyavacchinnaM bhajantO na viduH param||45||
sarvESAmEva jantUnAM satataM dEhapOSaNE |
asti prajJA samAyattA kO vizESastadA nRNAm ||46||
labdhvEhAntE manuSyatvaM hitvA dEhAdyasadgraham |
AtmasRtyA vihAyEdaM jIvAtmA sa viziSyatE ||47||
yadA yasyAnugRhNAti bhagavAnAtmabhAvitaH|
sa jahAti matiM lOkE vEdE ca pariniSThitAm||46||
tasmAtkarmasu barhiSmannajJAnAdarthakAziSu|
mArthadRSTiM kRthAH zrOtra sparziSvaspRSTavastuSu||47||
svaM lOkaM na vidustE vai yatra dEvO janArdanaH|
AhurdhUmradhiyO vEdaM sakarmakamatadvidaH||48||
AstIrya darbhaiH prAgagraiH kArtsnyEna kSitimaNDalam
stabdhO bRhadvadhAnmAnI karma nAvaiSi yatparam
tatkarma haritOSaM yatsA vidyA tanmatiryayA||49||
harirdEhabhRtAmAtmA svayaM prakRtirIzvaraH|
tatpAdamUlaM zaraNaM yataH kSEmO nRNAmiha||50||
sa vai priyatamazcAtmA yatO na bhayamaNvapi|
iti vEda sa vai vidvAnyO vidvAnsa gururhariH||51||

nArada uvAca

prazna EvaM hi saJchinnO bhavataH puruSarSabha|
atra mE vadatO guhyaM nizAmaya sunizcitam||52||
kSudraM caraM sumanasAM zaraNE mithitvA
raktaM SaDaGghrigaNasAmasu lubdhakarNam|
agrE vRkAnasutRpO'vigaNayya yAntaM
pRSThE mRgaM mRgaya lubdhakabANabhinnam||53||
asyArthaH sumanaHsamadharmaNAM strINAM zaraNa AzramE puSpamadhugandhavatkSudratamaM
kAmyakarmavipAkajaM kAmasukhalavaM jaihvyaupasthyAdi vicinvantaM mithunIbhUya tadabhinivEzita
manasaM SaDaGghrigaNasAmagItavadatimanOharavanitAdijanAlApESvatitarAmatipralObhitakarNamagrE
vRkayUthavadAtmana AyurharatO'hOrAtrAntAnkAlalavavizESAnavigaNayya gRhESu viharantaM pRSThata Eva
parOkSamanupravRttO lubdhakaH kRtAntO'ntaH zarENa yamiha parAvidhyati tamimamAtmAnamahO
rAjanbhinnahRdayaM draSTumarhasIti||54||
sa tvaM vicakSya mRgacESTitamAtmanO'ntaz
cittaM niyaccha hRdi karNadhunIM ca cittE|
jahyaGganAzramamasattamayUthagAthaM
prINIhi haMsazaraNaM virama kramENa||55||

rAjOvAca

zrutamanvIkSitaM brahmanbhagavAnyadabhASata|
naitajjAnantyupAdhyAyAH kiM na brUyurviduryadi||56||
saMzayO'tra tu mE vipra saJchinnastatkRtO mahAn|
RSayO'pi hi muhyanti yatra nEndriyavRttayaH||57||
karmANyArabhatE yEna pumAniha vihAya tam|
amutrAnyEna dEhEna juSTAni sa yadaznutE||58||
iti vEdavidAM vAdaH zrUyatE tatra tatra ha|
karma yatkriyatE prOktaM parOkSaM na prakAzatE||59||

nArada uvAca

yEnaivArabhatE karma tEnaivAmutra tatpumAn|
bhuGktE hyavyavadhAnEna liGgEna manasA svayam||60||
zayAnamimamutsRjya zvasantaM puruSO yathA|
karmAtmanyAhitaM bhuGktE tAdRzEnEtarENa vA||61||
mamaitE manasA yadyadasAvahamiti bruvan|
gRhNIyAttatpumAnrAddhaM karma yEna punarbhavaH||62||
yathAnumIyatE cittamubhayairindriyEhitaiH|
EvaM prAgdEhajaM karma lakSyatE cittavRttibhiH||63||
nAnubhUtaM kva cAnEna dEhEnAdRSTamazrutam|
kadAcidupalabhyEta yadrUpaM yAdRgAtmani||64||
tEnAsya tAdRzaM rAja liGginO dEhasambhavam|
zraddhatsvAnanubhUtO'rthO na manaH spraSTumarhati||65||
mana Eva manuSyasya pUrvarUpANi zaMsati|
bhaviSyatazca bhadraM tE tathaiva na bhaviSyataH||66||
adRSTamazrutaM cAtra kvacinmanasi dRzyatE|
yathA tathAnumantavyaM dEzakAlakriyAzrayam||67||
sarvE kramAnurOdhEna manasIndriyagOcarAH|
AyAnti bahuzO yAnti sarvE samanasO janAH||68||
sattvaikaniSThE manasi bhagavatpArzvavartini|
tamazcandramasIvEdamuparajyAvabhAsatE||69||
nAhaM mamEti bhAvO'yaM puruSE vyavadhIyatE|
yAvadbuddhimanO'kSArtha guNavyUhO hyanAdimAn||70||
suptimUrcchOpatApESu prANAyanavighAtataH|
nEhatE'hamiti jJAnaM mRtyuprajvArayOrapi||71||
garbhE bAlyE'pyapauSkalyAdEkAdazavidhaM tadA|
liGgaM na dRzyatE yUnaH kuhvAM candramasO yathA||72||
arthE hyavidyamAnE'pi saMsRtirna nivartatE|
dhyAyatO viSayAnasya svapnE'narthAgamO yathA||73||
EvaM paJcavidhaM liGgaM trivRtSODaza vistRtam|
ESa cEtanayA yuktO jIva ityabhidhIyatE||74||
anEna puruSO dEhAnupAdattE vimuJcati|
harSaM zOkaM bhayaM duHkhaM sukhaM cAnEna vindati||75||
bhaktiH kRSNE dayA jIvESvakuNThajJAnamAtmani
yadi syAdAtmanO bhUyAdapavargastu saMsRtEH |
yathA tRNajalUkEyaM nApayAtyapayAti ca
na tyajEnmriyamANO'pi prAgdEhAbhimatiM janaH||76||
yathA tRNajalUkEyaM nApayAtyapayAti ca|
na tyajEnmriyamANO'pi prAgdEhAbhimatiM janaH||76||
adRSTaM dRSTavannaGkSEdbhUtaM svapnavadanyathA
bhUtaM bhavadbhaviSyacca suptaM sarvarahOrahaH |
yAvadanyaM na vindEta vyavadhAnEna karmaNAm
mana Eva manuSyEndra bhUtAnAM bhavabhAvanam||77||
yAvadanyaM na vindEta vyavadhAnEna karmaNAm|
mana Eva manuSyEndra bhUtAnAM bhavabhAvanam||77||
yadAkSaizcaritAndhyAyankarmANyAcinutE'sakRt|
sati karmaNyavidyAyAM bandhaH karmaNyanAtmanaH||78||
atastadapavAdArthaM bhaja sarvAtmanA harim|
pazyaMstadAtmakaM vizvaM sthityutpattyapyayA yataH||79||

maitrEya uvAca

bhAgavatamukhyO bhagavAnnAradO haMsayOrgatim|
pradarzya hyamumAmantrya siddhalOkaM tatO'gamat||80||
prAcInabarhI rAjarSiH prajAsargAbhirakSaNE|
Adizya putrAnagamattapasE kapilAzramam||81||
tatraikAgramanA dhIrO gOvindacaraNAmbujam|
vimuktasaGgO'nubhajanbhaktyA tatsAmyatAmagAt||82||
EtadadhyAtmapArOkSyaM gItaM dEvarSiNAnagha|
yaH zrAvayEdyaH zRNuyAtsa liGgEna vimucyatE||83||
EtanmukundayazasA bhuvanaM punAnaM
dEvarSivaryamukhaniHsRtamAtmazaucam|
yaH kIrtyamAnamadhigacchati pAramESThyaM
nAsminbhavE bhramati muktasamastabandhaH||84||
adhyAtmapArOkSyamidaM mayAdhigatamadbhutam
EvaM striyAzramaH puMsazchinnO'mutra ca saMzayaH||85||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE EkOnatriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox