From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

triMzO'dhyAyaH

vidura uvAca

yE tvayAbhihitA brahmansutAH prAcInabarhiSaH|
tE rudragItEna hariM siddhimApuH pratOSya kAm||1||
kiM bArhaspatyEha paratra vAtha kaivalyanAthapriyapArzvavartinaH|
AsAdya dEvaM girizaM yadRcchayA prApuH paraM nUnamatha pracEtasaH||2||

maitrEya uvAca

pracEtasO'ntarudadhau piturAdEzakAriNaH|
apayajJEna tapasA puraJjanamatOSayan||3||
dazavarSasahasrAntE puruSastu sanAtanaH|
tESAmAvirabhUtkRcchraM zAntEna zamayanrucA||4||
suparNaskandhamArUDhO mEruzRGgamivAmbudaH|
pItavAsA maNigrIvaH kurvanvitimirA dizaH||5||
kAziSNunA kanakavarNavibhUSaNEna
bhrAjatkapOlavadanO vilasatkirITaH|
aSTAyudhairanucarairmunibhiH surEndrair
AsEvitO garuDakinnaragItakIrtiH||6||
pInAyatASTabhujamaNDalamadhyalakSmyA
spardhacchriyA parivRtO vanamAlayAdyaH|
barhiSmataH puruSa Aha sutAnprapannAn
parjanyanAdarutayA saghRNAvalOkaH||7||

zrIbhagavAnuvAca

varaM vRNIdhvaM bhadraM vO yUyaM mE nRpanandanAH|
sauhArdEnApRthagdharmAstuSTO'haM sauhRdEna vaH||8||
yO'nusmarati sandhyAyAM yuSmAnanudinaM naraH|
tasya bhrAtRSvAtmasAmyaM tathA bhUtESu sauhRdam||9||
yE tu mAM rudragItEna sAyaM prAtaH samAhitAH|
stuvantyahaM kAmavarAndAsyE prajJAM ca zObhanAm||10||
yadyUyaM piturAdEzamagrahISTa mudAnvitAH|
athO va uzatI kIrtirlOkAnanu bhaviSyati||11||
bhavitA vizrutaH putrO'navamO brahmaNO guNaiH|
ya EtAmAtmavIryENa trilOkIM pUrayiSyati||12||
kaNDOH pramlOcayA labdhA kanyA kamalalOcanA|
tAM cApaviddhAM jagRhurbhUruhA nRpanandanAH||13||
kSutkSAmAyA mukhE rAjA sOmaH pIyUSavarSiNIm|
dEzinIM rOdamAnAyA nidadhE sa dayAnvitaH||14||
prajAvisarga AdiSTAH pitrA mAmanuvartatA|
tatra kanyAM varArOhAM tAmudvahata mA ciram||15||
apRthagdharmazIlAnAM sarvESAM vaH sumadhyamA|
apRthagdharmazIlEyaM bhUyAtpatnyarpitAzayA||16||
divyavarSasahasrANAM sahasramahataujasaH|
bhaumAnbhOkSyatha bhOgAnvai divyAMzcAnugrahAnmama||17||
atha mayyanapAyinyA bhaktyA pakvaguNAzayAH|
upayAsyatha maddhAma nirvidya nirayAdataH||18||
gRhESvAvizatAM cApi puMsAM kuzalakarmaNAm|
madvArtAyAtayAmAnAM na bandhAya gRhA matAH||19||
navyavaddhRdayE yajjJO brahmaitadbrahmavAdibhiH|
na muhyanti na zOcanti na hRSyanti yatO gatAH||20||

maitrEya uvAca

EvaM bruvANaM puruSArthabhAjanaM janArdanaM prAJjalayaH pracEtasaH|
taddarzanadhvastatamOrajOmalA girAgRNangadgadayA suhRttamam||21||

pracEtasa UcuH

namO namaH klEzavinAzanAya nirUpitOdAraguNAhvayAya|
manOvacOvEgapurOjavAya sarvAkSamArgairagatAdhvanE namaH||22||
zuddhAya zAntAya namaH svaniSThayA manasyapArthaM vilasaddvayAya|
namO jagatsthAnalayOdayESu gRhItamAyAguNavigrahAya||23||
namO vizuddhasattvAya harayE harimEdhasE|
vAsudEvAya kRSNAya prabhavE sarvasAtvatAm||24||
namaH kamalanAbhAya namaH kamalamAlinE|
namaH kamalapAdAya namastE kamalEkSaNa||25||
namaH kamalakiJjalka pizaGgAmalavAsasE|
sarvabhUtanivAsAya namO'yuGkSmahi sAkSiNE||26||
rUpaM bhagavatA tvEtadazESaklEzasaGkSayam|
AviSkRtaM naH kliSTAnAM kimanyadanukampitam||27||
EtAvattvaM hi vibhubhirbhAvyaM dInESu vatsalaiH|
yadanusmaryatE kAlE svabuddhyAbhadrarandhana||28||
yEnOpazAntirbhUtAnAM kSullakAnAmapIhatAm|
antarhitO'ntarhRdayE kasmAnnO vEda nAziSaH||29||
asAvEva varO'smAkamIpsitO jagataH patE|
prasannO bhagavAnyESAmapavargaH gururgatiH||30||
varaM vRNImahE'thApi nAtha tvatparataH parAt|
na hyantastvadvibhUtInAM sO'nanta iti gIyasE||31||
pArijAtE'JjasA labdhE sAraGgO'nyanna sEvatE|
tvadaGghrimUlamAsAdya sAkSAtkiM kiM vRNImahi||32||
yAvattE mAyayA spRSTA bhramAma iha karmabhiH|
tAvadbhavatprasaGgAnAM saGgaH syAnnO bhavE bhavE||33||
tulayAma lavEnApi na svargaM nApunarbhavam|
bhagavatsaGgisaGgasya martyAnAM kimutAziSaH||34||
yatrEDyantE kathA mRSTAstRSNAyAH prazamO yataH|
nirvairaM yatra bhUtESu nOdvEgO yatra kazcana||35||
yatra nArAyaNaH sAkSAdbhagavAnnyAsinAM gatiH|
saMstUyatE satkathAsu muktasaGgaiH punaH punaH||36||
tESAM vicaratAM padbhyAM tIrthAnAM pAvanEcchayA|
bhItasya kiM na rOcEta tAvakAnAM samAgamaH||37||
vayaM tu sAkSAdbhagavanbhavasya priyasya sakhyuH kSaNasaGgamEna|
suduzcikitsyasya bhavasya mRtyOrbhiSaktamaM tvAdya gatiM gatAH sma||38||
yannaH svadhItaM guravaH prasAditA viprAzca vRddhAzca sadAnuvRttyA|
AryA natAH suhRdO bhrAtarazca sarvANi bhUtAnyanasUyayaiva||39||
yannaH sutaptaM tapa EtadIza nirandhasAM kAlamadabhramapsu|
sarvaM tadEtatpuruSasya bhUmnO vRNImahE tE paritOSaNAya||40||
manuH svayambhUrbhagavAnbhavazca yE'nyE tapOjJAnavizuddhasattvAH|
adRSTapArA api yanmahimnaH stuvantyathO tvAtmasamaM gRNImaH||41||
namaH samAya zuddhAya puruSAya parAya ca|
vAsudEvAya sattvAya tubhyaM bhagavatE namaH||42||

maitrEya uvAca

iti pracEtObhirabhiSTutO hariH prItastathEtyAha zaraNyavatsalaH|
anicchatAM yAnamatRptacakSuSAM yayau svadhAmAnapavargavIryaH||43||
atha niryAya salilAtpracEtasa udanvataH|
vIkSyAkupyandrumaizchannAM gAM gAM rOddhumivOcchritaiH||44||
tatO'gnimArutau rAjannamuJcanmukhatO ruSA|
mahIM nirvIrudhaM kartuM saMvartaka ivAtyayE||45||
bhasmasAtkriyamANAMstAndrumAnvIkSya pitAmahaH|
AgataH zamayAmAsa putrAnbarhiSmatO nayaiH||46||
tatrAvaziSTA yE vRkSA bhItA duhitaraM tadA|
ujjahrustE pracEtObhya upadiSTAH svayambhuvA||47||
tE ca brahmaNa AdEzAnmAriSAmupayEmirE|
yasyAM mahadavajJAnAdajanyajanayOnijaH||48||
cAkSuSE tvantarE prAptE prAksargE kAlavidrutE|
yaH sasarja prajA iSTAH sa dakSO daivacOditaH||49||
yO jAyamAnaH sarvESAM tEjastEjasvinAM rucA|
svayOpAdatta dAkSyAcca karmaNAM dakSamabruvan||50||
taM prajAsargarakSAyAmanAdirabhiSicya ca
yuyOja yuyujE'nyAMzca sa vai sarvaprajApatIn||51||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE triMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox