From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkatriMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

tata utpannavijJAnA AzvadhOkSajabhASitam|
smaranta AtmajE bhAryAM visRjya prAvrajangRhAt||1||
dIkSitA brahmasatrENa sarvabhUtAtmamEdhasA|
pratIcyAM dizi vElAyAM siddhO'bhUdyatra jAjaliH||2||
tAnnirjitaprANamanOvacOdRzO jitAsanAnzAntasamAnavigrahAn|
parE'malE brahmaNi yOjitAtmanaH surAsurEDyO dadRzE sma nAradaH||3||
tamAgataM ta utthAya praNipatyAbhinandya ca|
pUjayitvA yathAdEzaM sukhAsInamathAbruvan||4||

pracEtasa UcuH

svAgataM tE surarSE'dya diSTyA nO darzanaM gataH|
tava caGkramaNaM brahmannabhayAya yathA ravEH||5||
yadAdiSTaM bhagavatA zivEnAdhOkSajEna ca|
tadgRhESu prasaktAnAM prAyazaH kSapitaM prabhO||6||
tannaH pradyOtayAdhyAtma jJAnaM tattvArthadarzanam|
yEnAJjasA tariSyAmO dustaraM bhavasAgaram||7||

maitrEya uvAca

iti pracEtasAM pRSTO bhagavAnnAradO muniH|
bhagavatyuttamazlOka AviSTAtmAbravInnRpAn||8||

nArada uvAca

tajjanma tAni karmANi tadAyustanmanO vacaH|
nRNAM yEna hi vizvAtmA sEvyatE harirIzvaraH||9||
kiM janmabhistribhirvEha zaukrasAvitrayAjJikaiH|
karmabhirvA trayIprOktaiH puMsO'pi vibudhAyuSA||10||
zrutEna tapasA vA kiM vacObhizcittavRttibhiH|
buddhyA vA kiM nipuNayA balEnEndriyarAdhasA||11||
kiM vA yOgEna sAGkhyEna nyAsasvAdhyAyayOrapi|
kiM vA zrEyObhiranyaizca na yatrAtmapradO hariH||12||
zrEyasAmapi sarvESAmAtmA hyavadhirarthataH|
sarvESAmapi bhUtAnAM harirAtmAtmadaH priyaH||13||
yathA tarOrmUlaniSEcanEna tRpyanti tatskandhabhujOpazAkhAH|
prANOpahArAcca yathEndriyANAM tathaiva sarvArhaNamacyutEjyA||14||
yathaiva sUryAtprabhavanti vAraH punazca tasminpravizanti kAlE|
bhUtAni bhUmau sthirajaGgamAni tathA harAvEva guNapravAhaH||15||
EtatpadaM tajjagadAtmanaH paraM sakRdvibhAtaM savituryathA prabhA|
yathAsavO jAgrati suptazaktayO dravyakriyAjJAnabhidAbhramAtyayaH||16||
yathA nabhasyabhratamaHprakAzA bhavanti bhUpA na bhavantyanukramAt|
EvaM parE brahmaNi zaktayastvamU rajastamaH sattvamiti pravAhaH||17||
tEnaikamAtmAnamazESadEhinAM kAlaM pradhAnaM puruSaM parEzam|
svatEjasA dhvastaguNapravAhamAtmaikabhAvEna bhajadhvamaddhA||18||
dayayA sarvabhUtESu santuSTyA yEna kEna vA|
sarvEndriyOpazAntyA ca tuSyatyAzu janArdanaH||19||
apahatasakalaiSaNAmalAtmanyaviratamEdhitabhAvanOpahUtaH|
nijajanavazagatvamAtmanO'yanna sarati chidravadakSaraH satAM hi||20||
na bhajati kumanISiNAM sa ijyAM hariradhanAtmadhanapriyO rasajJaH|
zrutadhanakulakarmaNAM madairyE vidadhati pApamakiJcanESu satsu||21||
zriyamanucaratIM tadarthinazca dvipadapatInvibudhAMzca yatsvapUrNaH|
na bhajati nijabhRtyavargatantraH kathamamumudvisRjEtpumAnkRtajJaH||22||

maitrEya uvAca

iti pracEtasO rAjannanyAzca bhagavatkathAH|
zrAvayitvA brahmalOkaM yayau svAyambhuvO muniH||23||
tE'pi tanmukhaniryAtaM yazO lOkamalApaham|
harErnizamya tatpAdaM dhyAyantastadgatiM yayuH||24||
EtattE'bhihitaM kSattaryanmAM tvaM paripRSTavAn|
pracEtasAM nAradasya saMvAdaM harikIrtanam||25||

zrIzuka uvAca

ya ESa uttAnapadO mAnavasyAnuvarNitaH|
vaMzaH priyavratasyApi nibOdha nRpasattama||26||
yO nAradAdAtmavidyAmadhigamya punarmahIm|
bhuktvA vibhajya putrEbhya aizvaraM samagAtpadam||27||
imAM tu kauSAraviNOpavarNitAM kSattA nizamyAjitavAdasatkathAm|
pravRddhabhAvO'zrukalAkulO munErdadhAra mUrdhnA caraNaM hRdA harEH||28||

vidura uvAca

sO'yamadya mahAyOginbhavatA karuNAtmanA|
darzitastamasaH pArO yatrAkiJcanagO hariH||29||

zrIzuka uvAca

ityAnamya tamAmantrya vidurO gajasAhvayam|
svAnAM didRkSuH prayayau jJAtInAM nirvRtAzayaH||30||
EtadyaH zRNuyAdrAjanrAjJAM haryarpitAtmanAm
AyurdhanaM yazaH svasti gatimaizvaryamApnuyAt||31||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE EkatriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox