From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

rAjOvAca

priyavratO bhAgavatAatmArAmaH kathaM munE|
gRhE'ramata yanmUlaH karmabandhaH parAbhavaH||1||
na nUnaM muktasaGgAnAM tAdRzAnAM dvijarSabha|
gRhESvabhinivEzO'yaM puMsAM bhavitumarhati||2||
mahatAM khalu viprarSE uttamazlOkapAdayOH|
chAyAnirvRtacittAnAM na kuTumbE spRhAmatiH||3||
saMzayO'yaM mahAnbrahmandArAgArasutAdiSu|
saktasya yatsiddhirabhUtkRSNE ca matiracyutA||4||

zrIzuka uvAca

bADhamuktaM bhagavata uttamazlOkasya zrImaccaraNAravindamakarandarasa AvEzitacEtasO
bhAgavataparamahaMsadayitakathAM kiJcidantarAyavihatAM svAM zivatamAM padavIM na prAyENa hinvanti||5||
yarhi vAva ha rAjansa rAjaputraH priyavrataH paramabhAgavatO nAradasya
caraNOpasEvayAJjasAvagataparamArthasatattvO brahmasatrENa dIkSiSyamANO'vanitalaparipAlanAyAmnAta
pravaraguNagaNaikAntabhAjanatayA svapitrOpAmantritO bhagavati vAsudEva EvAvyavadhAnasamAdhiyOgEna
samAvEzitasakalakArakakriyAkalApO naivAbhyanandadyadyapi tadapratyAmnAtavyaM tadadhikaraNa
AtmanO'nyasmAdasatO'pi parAbhavamanvIkSamANaH||6||
atha ha bhagavAnAdidEva Etasya guNavisargasya paribRMhaNAnudhyAnavyavasitasakalajagad
abhiprAya AtmayOnirakhilanigamanijagaNaparivESTitaH svabhavanAdavatatAra||7||
sa tatra tatra gaganatala uDupatiriva vimAnAvalibhiranupathamamara
parivRDhairabhipUjyamAnaH pathi pathi ca varUthazaH siddhagandharvasAdhyacAraNamuni
gaNairupagIyamAnO gandhamAdanadrONImavabhAsayannupasasarpa||8||
tatra ha vA EnaM dEvarSirhaMsayAnEna pitaraM bhagavantaM hiraNyagarbhamupalabhamAnaH
sahasaivOtthAyArhaNEna saha pitAputrAbhyAmavahitAJjalirupatasthE||9||
bhagavAnapi bhArata tadupanItArhaNaH sUktavAkEnAtitarAmuditaguNagaNAvatArasujayaH
priyavratamAdipuruSastaM sadayahAsAvalOka iti hOvAca||10||

zrIbhagavAnuvAca

nibOdha tAtEdamRtaM bravImi mAsUyituM dEvamarhasyapramEyam|
vayaM bhavastE tata ESa maharSirvahAma sarvE vivazA yasya diSTam||11||
na tasya kazcittapasA vidyayA vA na yOgavIryENa manISayA vA|
naivArthadharmaiH parataH svatO vA kRtaM vihantuM tanubhRdvibhUyAt||12||
bhavAya nAzAya ca karma kartuM zOkAya mOhAya sadA bhayAya|
sukhAya duHkhAya ca dEhayOgamavyaktadiSTaM janatAGga dhattE||13||
yadvAci tantyAM guNakarmadAmabhiH sudustarairvatsa vayaM suyOjitAH|
sarvE vahAmO balimIzvarAya prOtA nasIva dvipadE catuSpadaH||14||
IzAbhisRSTaM hyavarundhmahE'Gga duHkhaM sukhaM vA guNakarmasaGgAt|
AsthAya tattadyadayuGkta nAthazcakSuSmatAndhA iva nIyamAnAH||15||
muktO'pi tAvadbibhRyAtsvadEhamArabdhamaznannabhimAnazUnyaH|
yathAnubhUtaM pratiyAtanidraH kiM tvanyadEhAya guNAnna vRGktE||16||
bhayaM pramattasya vanESvapi syAdyataH sa AstE sahaSaTsapatnaH|
jitEndriyasyAtmaratErbudhasya gRhAzramaH kiM nu karOtyavadyam||17||
yaH SaTsapatnAnvijigISamANO gRhESu nirvizya yatEta pUrvam|
atyEti durgAzrita UrjitArInkSINESu kAmaM vicarEdvipazcit||18||
tvaM tvabjanAbhAGghrisarOjakOza durgAzritO nirjitaSaTsapatnaH|
bhuGkSvEha bhOgAnpuruSAtidiSTAnvimuktasaGgaH prakRtiM bhajasva||19||

zrIzuka uvAca

iti samabhihitO mahAbhAgavatO bhagavatastribhuvanagurOranuzAsanamAtmanO laghutayAvanata
zirOdharO bADhamiti sabahumAnamuvAha||20||
bhagavAnapi manunA yathAvadupakalpitApacitiH priyavrata
nAradayOraviSamamabhisamIkSamANayOrAtmasamavasthAnamavAGmanasaM kSayamavyavahRtaM
pravartayannagamat||21||
manurapi parENaivaM pratisandhitamanOrathaH surarSivarAnumatEnAtmajamakhiladharAmaNDala
sthitiguptaya AsthApya svayamativiSamaviSayaviSajalAzayAzAyA upararAma||22||
iti ha vAva sa jagatIpatirIzvarEcchayAdhinivEzitakarmAdhikArO'khilajagadbandhadhvaMsana
parAnubhAvasya bhagavata AdipuruSasyAGghriyugalAnavaratadhyAnAnubhAvEna parirandhitakaSAyAzayO
'vadAtO'pi mAnavardhanO mahatAM mahItalamanuzazAsa||23||
atha ca duhitaraM prajApatErvizvakarmaNa upayEmE barhiSmatIM nAma tasyAmu ha vAva
AtmajAnAtmasamAnazIlaguNakarmarUpavIryOdArAndaza bhAvayAmbabhUva kanyAM ca
yavIyasImUrjasvatIM nAma||24||
AgnIdhrEdhmajihvayajJabAhumahAvIrahiraNyarEtOghRtapRSThasavanamEdhAtithivItihOtrakavaya
iti sarva EvAgninAmAnaH||25||
EtESAM kavirmahAvIraH savana iti traya AsannUrdhvarEtasasta AtmavidyAyAmarbha
bhAvAdArabhya kRtaparicayAH pAramahaMsyamEvAzramamabhajan||26||
tasminnu ha vA upazamazIlAH paramarSayaH sakalajIvanikAyAvAsasya bhagavatO vAsudEvasya
bhItAnAM zaraNabhUtasya zrImaccaraNAravindAviratasmaraNAvigalitaparamabhaktiyOgAnubhAvEna
paribhAvitAntarhRdayAdhigatE bhagavati sarvESAM bhUtAnAmAtmabhUtE pratyag
AtmanyEvAtmanastAdAtmyamavizESENa samIyuH||27||
anyasyAmapi jAyAyAM trayaH putrA AsannuttamastAmasO raivata iti manvantarAdhipatayaH||28||
EvamupazamAyanESu svatanayESvatha jagatIpatirjagatImarbudAnyEkAdaza
parivatsarANAmavyAhatAkhilapuruSakArasArasambhRtadOrdaNDayugalApIDitamaurvIguNastanitaviramita
dharmapratipakSO barhiSmatyAzcAnudinamEdhamAnapramOdaprasaraNayauSiNyavrIDApramuSita
hAsAvalOkarucirakSvElyAdibhiH parAbhUyamAnavivEka ivAnavabudhyamAna iva mahAmanA bubhujE||29||
yAvadavabhAsayati suragirimanuparikrAmanbhagavAnAdityO vasudhAtalamardhEnaiva
pratapatyardhEnAvacchAdayati tadA hi bhagavadupAsanOpacitAtipuruSa
prabhAvastadanabhinandansamajavEna rathEna jyOtirmayEna rajanImapi dinaM kariSyAmIti sapta
kRtvastaraNimanuparyakrAmaddvitIya iva pataGgaH||30||
yE vA u ha tadrathacaraNanEmikRtaparikhAtAstE sapta sindhava Asanyata Eva kRtAH sapta bhuvO
dvIpAH||31||
jambUplakSazAlmalikuzakrauJcazAkapuSkarasaMjJAstESAM parimANaM
pUrvasmAtpUrvasmAduttara uttarO yathAsaGkhyaM dviguNamAnEna bahiH samantata upaklRptAH||32||
duhitaraM cOrjasvatIM nAmOzanasE prAyacchadyasyAmAsIddEvayAnI nAma kAvyasutA||33||
naivaMvidhaH puruSakAra urukramasya
puMsAM tadaGghrirajasA jitaSaDguNAnAm|
citraM vidUravigataH sakRdAdadIta
yannAmadhEyamadhunA sa jahAti bandham||34||
sa EvamaparimitabalaparAkrama EkadA tu dEvarSicaraNAnuzayanAnupatitaguNavisarga
saMsargENAnirvRtamivAtmAnaM manyamAna AtmanirvEda idamAha||35||
ahO asAdhvanuSThitaM yadabhinivEzitO'hamindriyairavidyAracitaviSamaviSayAndhakUpE
tadalamalamamuSyA vanitAyA vinOdamRgaM mAM dhigdhigiti garhayAM cakAra||36||
paradEvatAprasAdAdhigatAtmapratyavamarzEnAnupravRttEbhyaH putrEbhya imAM yathAdAyaM
vibhajya bhuktabhOgAM ca mahiSIM mRtakamiva saha mahAvibhUtimapahAya svayaM nihitanirvEdO hRdi
gRhItaharivihArAnubhAvO bhagavatO nAradasya padavIM punarEvAnusasAra||37||

tasya ha vA EtE zlOkAH

priyavratakRtaM karma kO nu kuryAdvinEzvaram|
yO nEminimnairakarOcchAyAM ghnansapta vAridhIn||38||
bhUsaMsthAnaM kRtaM yEna saridgirivanAdibhiH|
sImA ca bhUtanirvRtyai dvIpE dvIpE vibhAgazaH||39||
bhaumaM divyaM mAnuSaM ca mahitvaM karmayOgajam
yazcakrE nirayaupamyaM puruSAnujanapriyaH||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox