From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM pitari sampravRttE tadanuzAsanE vartamAna AgnIdhrO jambUdvIpaukasaH prajA
aurasavaddharmAvEkSamANaH paryagOpAyat||1||
sa ca kadAcitpitRlOkakAmaH suravaravanitAkrIDAcaladrONyAM bhagavantaM vizvasRjAM
patimAbhRtaparicaryOpakaraNa Atma ikAgryENa tapasvyArAdhayAM babhUva||2||
tadupalabhya bhagavAnAdipuruSaH sadasi gAyantIM pUrvacittiM nAmApsarasamabhiyApayAmAsa||3||
sA ca tadAzramOpavanamatiramaNIyaM vividhanibiDaviTapiviTapanikarasaMzliSTapuraTa
latArUDhasthalavihaGgamamithunaiH prOcyamAnazrutibhiH pratibOdhyamAnasalilakukkuTakAraNDava
kalahaMsAdibhirvicitramupakUjitAmalajalAzayakamalAkaramupababhrAma||4||
tasyAH sulalitagamanapadavinyAsagativilAsAyAzcAnupadaM khaNakhaNAyamAnarucira
caraNAbharaNasvanamupAkarNya naradEvakumAraH samAdhiyOgEnAmIlitanayananalinamukula
yugalamISadvikacayya vyacaSTa||5||
tAmEvAvidUrE madhukarImiva sumanasa upajighrantIM divijamanujamanOnayanAhlAda
dughairgativihAravrIDAvinayAvalOkasusvarAkSarAvayavairmanasi nRNAM kusumAyudhasya vidadhatIM
vivaraM nijamukhavigalitAmRtAsavasahAsabhASaNAmOdamadAndhamadhukaranikarOparOdhEna drutapada
vinyAsEna valguspandanastanakalazakabarabhArarazanAM dEvIM tadavalOkanEna vivRtAvasarasya
bhagavatO makaradhvajasya vazamupanItO jaDavaditi hOvAca||6||
kA tvaM cikIrSasi ca kiM munivarya zailE
mAyAsi kApi bhagavatparadEvatAyAH|
vijyE bibharSi dhanuSI suhRdAtmanO'rthE
kiM vA mRgAnmRgayasE vipinE pramattAn||7||
bANAvimau bhagavataH zatapatrapatrau
zAntAvapuGkharucirAvatitigmadantau|
kasmai yuyuGkSasi vanE vicaranna vidmaH
kSEmAya nO jaDadhiyAM tava vikramO'stu||8||
ziSyA imE bhagavataH paritaH paThanti
gAyanti sAma sarahasyamajasramIzam|
yuSmacchikhAvilulitAH sumanO'bhivRSTIH
sarvE bhajantyRSigaNA iva vEdazAkhAH||9||
vAcaM paraM caraNapaJjaratittirINAM
brahmannarUpamukharAM zRNavAma tubhyam|
labdhA kadambaruciraGkaviTaGkabimbE
yasyAmalAtaparidhiH kva ca valkalaM tE||10||
kiM sambhRtaM rucirayOrdvija zRGgayOstE
madhyE kRzO vahasi yatra dRziH zritA mE|
paGkO'ruNaH surabhirAtmaviSANa IdRg
yEnAzramaM subhaga mE surabhIkarOSi||11||
lOkaM pradarzaya suhRttama tAvakaM mE
yatratya itthamurasAvayavAvapUrvau|
asmadvidhasya manaunnayanau bibharti
bahvadbhutaM sarasarAsasudhAdi vaktrE||12||
kA vAtmavRttiradanAddhaviraGga vAti
viSNOH kalAsyanimiSOnmakarau ca karNau|
udvignamInayugalaM dvijapaGktizOcir
AsannabhRGganikaraM sara inmukhaM tE||13||
yO'sau tvayA karasarOjahataH pataGgO
dikSu bhramanbhramata EjayatE'kSiNI mE|
muktaM na tE smarasi vakrajaTAvarUthaM
kaSTO'nilO harati lampaTa ESa nIvIm||14||
rUpaM tapOdhana tapazcaratAM tapOghnaM
hyEtattu kEna tapasA bhavatOpalabdham|
cartuM tapO'rhasi mayA saha mitra mahyaM
kiM vA prasIdati sa vai bhavabhAvanO mE||15||
na tvAM tyajAmi dayitaM dvijadEvadattaM
yasminmanO dRgapi nO na viyAti lagnam|
mAM cAruzRGgyarhasi nEtumanuvrataM tE
cittaM yataH pratisarantu zivAH sacivyaH||16||

zrIzuka uvAca

iti lalanAnunayAtivizAradO grAmyavaidagdhyayA paribhASayA tAM vibudhavadhUM vibudha
matiradhisabhAjayAmAsa||17||
sA ca tatastasya vIrayUthapatErbuddhizIlarUpavayaHzriyaudAryENa parAkSiptamanAstEna
sahAyutAyutaparivatsarOpalakSaNaM kAlaM jambUdvIpapatinA bhaumasvargabhOgAnbubhujE||18||
tasyAmu ha vA AtmajAnsa rAjavara AgnIdhrO nAbhikimpuruSaharivarSElAvRtaramyakahiraNmaya
kurubhadrAzvakEtumAlasaMjJAnnava putrAnajanayat||19||
sA sUtvAtha sutAnnavAnuvatsaraM gRha EvApahAya pUrvacittirbhUya EvAjaM dEvamupatasthE||20||
AgnIdhrasutAstE mAturanugrahAdautpattikEnaiva saMhananabalOpEtAH pitrA vibhaktA Atmatulya
nAmAni yathAbhAgaM jambUdvIpavarSANi bubhujuH||21||
AgnIdhrO rAjAtRptaH kAmAnAmapsarasamEvAnudinamadhimanyamAnastasyAH salOkatAM
zrutibhiravArundha yatra pitarO mAdayantE||22||
samparEtE pitari nava bhrAtarO mEruduhitrmErudEvIM pratirUpAmugradaMSTrIM latAM ramyAM
zyAmAM nArIM bhadrAM dEvavItimiti saMjJA navOdavahan||23||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox