From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

nAbhirapatyakAmO'prajayA mErudEvyA bhagavantaM yajJapuruSamavahitAtmAyajata||1||
tasya ha vAva zraddhayA vizuddhabhAvEna yajataH pravargyESu pracaratsu dravyadEzakAla
mantrartvigdakSiNAvidhAnayOgOpapattyA duradhigamO'pi bhagavAnbhAgavatavAtsalyatayA supratIka
AtmAnamaparAjitaM nijajanAbhiprEtArthavidhitsayA gRhItahRdayO hRdayaGgamaM manO
nayanAnandanAvayavAbhirAmamAvizcakAra||2||
atha ha tamAviSkRtabhujayugaladvayaM hiraNmayaM puruSavizESaM kapizakauzEyAmbara
dharamurasi vilasacchrIvatsalalAmaM daravaravanaruhavanamAlAcchUryamRtamaNi
gadAdibhirupalakSitaM sphuTakiraNapravaramukuTakuNDalakaTakakaTisUtrahArakEyUranUpurAdyaGga
bhUSaNavibhUSitamRtviksadasyagRhapatayO'dhanA ivOttamadhanamupalabhya sabahu
mAnamarhaNEnAvanatazIrSANa upatasthuH||3||

Rtvija UcuH

arhasi muhurarhattamArhaNamasmAkamanupathAnAM namO nama ityEtAvatsadupazikSitaM kO
'rhati pumAnprakRtiguNavyatikaramatiranIza Izvarasya parasya prakRtipuruSayOrarvAktanAbhirnAma
rUpAkRtibhI rUpanirUpaNamsakalajananikAyavRjinanirasanazivatamapravaraguNagaNaikadEza
kathanAdRtE||4||
parijanAnurAgaviracitazabalasaMzabdasalilasitakisalayatulasikAdUrvAGkurairapi sambhRtayA
saparyayA kila parama parituSyasi||5||
athAnayApi na bhavata ijyayOrubhArabharayA samucitamarthamihOpalabhAmahE||6||
Atmana EvAnusavanamaJjasAvyatirEkENa bObhUyamAnAzESapuruSArthasvarUpasya kintu nAthAziSa
AzAsAnAnAmEtadabhisaMrAdhanamAtraM bhavitumarhati||7||
tadyathA bAlizAnAM svayamAtmanaH zrEyaH paramaviduSAM paramaparamapuruSa prakarSa
karuNayA svamahimAnaM cApavargAkhyamupakalpayiSyansvayaM nApacita EvEtaravadihOpalakSitaH||8||
athAyamEva varO hyarhattama yarhi barhiSi rAjarSErvaradarSabhO bhavAnnijapuruSEkSaNaviSaya
AsIt||9||
asaGganizitajJAnAnalavidhUtAzESamalAnAM bhavatsvabhAvAnAmAtmArAmANAM
munInAmanavaratapariguNitaguNagaNa paramamaGgalAyanaguNagaNakathanO'si||10||
atha kathaJcitskhalanakSutpatanajRmbhaNaduravasthAnAdiSu vivazAnAM naH smaraNAya jvara
maraNadazAyAmapi sakalakazmalanirasanAni tava guNakRtanAmadhEyAni vacanagOcarANi bhavantu||11||
kiJcAyaM rAjarSirapatyakAmaH prajAM bhavAdRzImAzAsAna IzvaramAziSAM svargApavargayOrapi
bhavantamupadhAvati prajAyAmarthapratyayO dhanadamivAdhanaH phalIkaraNam||12||
kO vA iha tE'parAjitO'parAjitayA mAyayAnavasitapadavyAnAvRtamatirviSayaviSarayAnAvRta
prakRtiranupAsitamahaccaraNaH||13||
yadu ha vAva tava punaradabhrakartariha samAhUtastatrArthadhiyAM mandAnAM
nastadyaddEvahElanaM dEvadEvArhasi sAmyEna sarvAnprativODhumaviduSAm||14||

zrIzuka uvAca

iti nigadEnAbhiSTUyamAnO bhagavAnanimiSarSabhO varSadharAbhivAditAbhivanditacaraNaH
sadayamidamAha||15||

zrIbhagavAnuvAca

ahO batAhamRSayO bhavadbhiravitathagIrbhirvaramasulabhamabhiyAcitO yadamuSyAtmajO mayA
sadRzO bhUyAditi mamAhamEvAbhirUpaH kaivalyAdathApi brahmavAdO na mRSA bhavitumarhati mamaiva hi
mukhaM yaddvijadEvakulam||16||
tata AgnIdhrIyE'MzakalayAvatariSyAmyAtmatulyamanupalabhamAnaH||17||

zrIzuka uvAca

iti nizAmayantyA mErudEvyAH patimabhidhAyAntardadhE bhagavAn||18||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox