From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha ha tamutpattyaivAbhivyajyamAnabhagavallakSaNaM sAmyOpazamavairAgyaizvaryamahA
vibhUtibhiranudinamEdhamAnAnubhAvaM prakRtayaH prajA brAhmaNA dEvatAzcAvanitalasamavanAyAtitarAM
jagRdhuH||1||
tasya ha vA itthaM varSmaNA varIyasA bRhacchlOkEna caujasA balEna zriyA yazasA vIryazauryAbhyAM
ca pitA RSabha itIdaM nAma cakAra||2||
yasya hIndraH spardhamAnO bhagavAnvarSE na vavarSa tadavadhArya bhagavAnRSabhadEvO
yOgEzvaraH prahasyAtmayOgamAyayA svavarSamajanAbhaM nAmAbhyavarSat||3||
nAbhistu yathAbhilaSitaM suprajastvamavarudhyAtipramOdabharavihvalO gadgadAkSarayA girA
svairaM gRhItanaralOkasadharmaM bhagavantaM purANapuruSaM mAyAvilasitamatirvatsa tAtEti
sAnurAgamupalAlayanparAM nirvRtimupagataH||4||
viditAnurAgamApauraprakRti janapadO rAjA nAbhirAtmajaM samayasEturakSAyAmabhiSicya
brAhmaNESUpanidhAya saha mErudEvyA vizAlAyAM prasannanipuNEna tapasA samAdhiyOgEna nara
nArAyaNAkhyaM bhagavantaM vAsudEvamupAsInaH kAlEna tanmahimAnamavApa||5||

yasya ha pANDavEya zlOkAvudAharanti

kO nu tatkarma rAjarSErnAbhEranvAcarEtpumAn|
apatyatAmagAdyasya hariH zuddhEna karmaNA||6||
brahmaNyO'nyaH kutO nAbhErviprA maGgalapUjitAH|
yasya barhiSi yajJEzaM darzayAmAsurOjasA||7||
atha ha bhagavAnRSabhadEvaH svavarSaM karmakSEtramanumanyamAnaH pradarzitagurukulavAsO
labdhavarairgurubhiranujJAtO gRhamEdhinAM dharmAnanuzikSamANO jayantyAmindradattAyAmubhaya
lakSaNaM karma samAmnAyAmnAtamabhiyuJjannAtmajAnAmAtmasamAnAnAM zataM janayAmAsa||8||
yESAM khalu mahAyOgI bharatO jyESThaH zrESThaguNa AsIdyEnEdaM
varSaM bhAratamiti vyapadizanti||9||
tamanu kuzAvarta ilAvartO brahmAvartO malayaH kEturbhadrasEna
indraspRgvidarbhaH kIkaTa iti
nava navati pradhAnAH||10||
kavirhavirantarikSaH prabuddhaH pippalAyanaH|
AvirhOtrO'tha drumilazcamasaH karabhAjanaH||11||
iti bhAgavatadharmadarzanA nava mahAbhAgavatAstESAM sucaritaM
bhagavanmahimOpabRMhitaM
vasudEvanAradasaMvAdamupazamAyanamupariSTAdvarNayiSyAmaH||12||
yavIyAMsa EkAzItirjAyantEyAH piturAdEzakarA mahAzAlInA
mahAzrOtriyA yajJazIlAH karmavizuddhA brAhmaNA babhUvuH||13||
bhagavAnRSabhasaMjJa AtmatantraH svayaM nityanivRttAnarthaparamparaH kEvalAnandAnubhava
Izvara Eva viparItavatkarmANyArabhamANaH kAlEnAnugataM dharmamAcaraNEnOpazikSayannatadvidAM
sama upazAntO maitraH kAruNikO dharmArthayazaHprajAnandAmRtAvarOdhEna gRhESu lOkaM niyamayat||14||
yadyacchIrSaNyAcaritaM tattadanuvartatE lOkaH||15||
yadyapi svaviditaM sakaladharmaM brAhmaM guhyaM brAhmaNairdarzitamArgENa
sAmAdibhirupAyairjanatAmanuzazAsa||16||
dravyadEzakAlavayaHzraddhartvigvividhOddEzOpacitaiH sarvairapi kratubhiryathOpadEzaM zata
kRtva iyAja||17||
bhagavatarSabhENa parirakSyamANa EtasminvarSE na kazcana puruSO
vAJchatyavidyamAnamivAtmanO'nyasmAtkathaJcana kimapi karhicidavEkSatE bhartaryanusavanaM
vijRmbhitasnEhAtizayamantarENa||18||
sa kadAcidaTamAnO bhagavAnRSabhO brahmAvartagatO brahmarSipravarasabhAyAM prajAnAM
nizAmayantInAmAtmajAnavahitAtmanaH prazrayapraNayabharasuyantritAnapyupazikSayanniti hOvAca||19||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox