From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

RSabha uvAca

nAyaM dEhO dEhabhAjAM nRlOkE kaSTAnkAmAnarhatE viDbhujAM yE|
tapO divyaM putrakA yEna sattvaM zuddhyEdyasmAdbrahmasaukhyaM tvanantam||1||
mahatsEvAM dvAramAhurvimuktEstamOdvAraM yOSitAM saGgisaGgam|
mahAntastE samacittAH prazAntA vimanyavaH suhRdaH sAdhavO yE||2||
yE vA mayIzE kRtasauhRdArthA janESu dEhambharavArtikESu|
gRhESu jAyAtmajarAtimatsu na prItiyuktA yAvadarthAzca lOkE||3||
nUnaM pramattaH kurutE vikarma yadindriyaprItaya ApRNOti|
na sAdhu manyE yata AtmanO'yamasannapi klEzada Asa dEhaH||4||
parAbhavastAvadabOdhajAtO yAvanna jijJAsata Atmatattvam|
yAvatkriyAstAvadidaM manO vai karmAtmakaM yEna zarIrabandhaH||5||
EvaM manaH karmavazaM prayuGktE avidyayAtmanyupadhIyamAnE|
prItirna yAvanmayi vAsudEvE na mucyatE dEhayOgEna tAvat||6||
yadA na pazyatyayathA guNEhAM svArthE pramattaH sahasA vipazcit|
gatasmRtirvindati tatra tApAnAsAdya maithunyamagAramajJaH||7||
puMsaH striyA mithunIbhAvamEtaM tayOrmithO hRdayagranthimAhuH|
atO gRhakSEtrasutAptavittairjanasya mOhO'yamahaM mamEti||8||
yadA manOhRdayagranthirasya karmAnubaddhO dRDha AzlathEta|
tadA janaH samparivartatE'smAdmuktaH paraM yAtyatihAya hEtum||9||
haMsE gurau mayi bhaktyAnuvRtyA vitRSNayA dvandvatitikSayA ca|
sarvatra jantOrvyasanAvagatyA jijJAsayA tapasEhAnivRttyA||10||
matkarmabhirmatkathayA ca nityaM maddEvasaGgAdguNakIrtanAnmE|
nirvairasAmyOpazamEna putrA jihAsayA dEhagEhAtmabuddhEH||11||
adhyAtmayOgEna viviktasEvayA prANEndriyAtmAbhijayEna sadhryak|
sacchraddhayA brahmacaryENa zazvadasampramAdEna yamEna vAcAm||12||
sarvatra madbhAvavicakSaNEna jJAnEna vijJAnavirAjitEna|
yOgEna dhRtyudyamasattvayuktO liGgaM vyapOhEtkuzalO'hamAkhyam||13||
karmAzayaM hRdayagranthibandhamavidyayAsAditamapramattaH|
anEna yOgEna yathOpadEzaM samyagvyapOhyOparamEta yOgAt||14||
putrAMzca ziSyAMzca nRpO gururvA mallOkakAmO madanugrahArthaH
itthaM vimanyuranuziSyAdatajjJAnna yOjayEtkarmasu karmamUDhAn
kaM yOjayanmanujO'rthaM labhEta nipAtayannaSTadRzaM hi gartE||15||
lOkaH svayaM zrEyasi naSTadRSTiryO'rthAnsamIhEta nikAmakAmaH|
anyOnyavairaH sukhalEzahEtOranantaduHkhaM ca na vEda mUDhaH||16||
kastaM svayaM tadabhijJO vipazcidavidyAyAmantarE vartamAnam|
dRSTvA punastaM saghRNaH kubuddhiM prayOjayEdutpathagaM yathAndham||17||
gururna sa syAtsvajanO na sa syAtpitA na sa syAjjananI na sA syAt|
daivaM na tatsyAnna patizca sa syAnna mOcayEdyaH samupEtamRtyum||18||
idaM zarIraM mama durvibhAvyaM sattvaM hi mE hRdayaM yatra dharmaH|
pRSThE kRtO mE yadadharma ArAdatO hi mAmRSabhaM prAhurAryAH||19||
tasmAdbhavantO hRdayEna jAtAH sarvE mahIyAMsamamuM sanAbham|
akliSTabuddhyA bharataM bhajadhvaM zuzrUSaNaM tadbharaNaM prajAnAm||20||
bhUtESu vIrudbhya uduttamA yE sarIsRpAstESu sabOdhaniSThAH|
tatO manuSyAH pramathAstatO'pi gandharvasiddhA vibudhAnugA yE||21||
dEvAsurEbhyO maghavatpradhAnA dakSAdayO brahmasutAstu tESAm|
bhavaH paraH sO'tha viriJcavIryaH sa matparO'haM dvijadEvadEvaH||22||
na brAhmaNaistulayE bhUtamanyatpazyAmi viprAH kimataH paraM tu|
yasminnRbhiH prahutaM zraddhayAhamaznAmi kAmaM na tathAgnihOtrE||23||
dhRtA tanUruzatI mE purANI yEnEha sattvaM paramaM pavitram|
zamO damaH satyamanugrahazca tapastitikSAnubhavazca yatra||24||
mattO'pyanantAtparataH parasmAtsvargApavargAdhipatErna kiJcit|
yESAM kimu syAditarENa tESAmakiJcanAnAM mayi bhaktibhAjAm||25||
sarvANi maddhiSNyatayA bhavadbhizcarANi bhUtAni sutA dhruvANi|
sambhAvitavyAni padE padE vO viviktadRgbhistadu hArhaNaM mE||26||
manOvacOdRkkaraNEhitasya sAkSAtkRtaM mE paribarhaNaM hi|
vinA pumAnyEna mahAvimOhAtkRtAntapAzAnna vimOktumIzEt||27||

zrIzuka uvAca

EvamanuzAsyAtmajAnsvayamanuziSTAnapi lOkAnuzAsanArthaM mahAnubhAvaH parama
suhRdbhagavAnRSabhApadEza upazamazIlAnAmuparatakarmaNAM mahAmunInAM bhaktijJAnavairAgya
lakSaNaM pAramahaMsyadharmamupazikSamANaH svatanayazatajyESThaM paramabhAgavataM bhagavaj
janaparAyaNaM bharataM dharaNipAlanAyAbhiSicya svayaM bhavana EvOrvaritazarIramAtraparigraha unmatta
iva gaganaparidhAnaH prakIrNakEza AtmanyArOpitAhavanIyO brahmAvartAtpravavrAja||28||
jaDAndhamUkabadhirapizAcOnmAdakavadavadhUtavESO'bhibhASyamANO'pi janAnAM gRhItamauna
vratastUSNIM babhUva||29||
tatra tatra puragrAmAkarakhETavATakharvaTazibiravrajaghOSasArthagiri
vanAzramAdiSvanupathamavanicarApasadaiH paribhUyamAnO makSikAbhiriva vanagajastarjana
tADanAvamEhanaSThIvanagrAvazakRdrajaHprakSEpapUtivAtaduruktaistadavigaNayannEvAsatsaMsthAna
EtasmindEhOpalakSaNE sadapadEza ubhayAnubhavasvarUpENa svamahimAvasthAnEnAsamArOpitAhaM
mamAbhimAnatvAdavikhaNDitamanAH pRthivImEkacaraH paribabhrAma||30||
atisukumArakaracaraNOraHsthalavipulabAhvaMsagalavadanAdyavayavavinyAsaH prakRti
sundarasvabhAvahAsasumukhO navanalinadalAyamAnaziziratArAruNAyatanayanaruciraH sadRzasubhaga
kapOlakarNakaNThanAsO vigUDhasmitavadanamahOtsavEna puravanitAnAM manasi kusuma
zarAsanamupadadhAnaH parAgavalambamAnakuTilajaTilakapizakEzabhUribhArO'vadhUtamalinanija
zarIrENa grahagRhIta ivAdRzyata||31||
yarhi vAva sa bhagavAnlOkamimaM yOgasyAddhA pratIpamivAcakSANastatpratikriyAkarma
bIbhatsitamiti vratamAjagaramAsthitaH zayAna EvAznAti pibati khAdatyavamEhati hadati sma cESTamAna
uccarita AdigdhOddEzaH||32||
tasya ha yaH purISasurabhisaugandhyavAyustaM dEzaM dazayOjanaM samantAtsurabhiM cakAra||33||
EvaM gOmRgakAkacaryayA vrajaMstiSThannAsInaH zayAnaH kAkamRgagOcaritaH pibati
khAdatyavamEhati sma||34||
iti nAnAyOgacaryAcaraNO bhagavAnkaivalyapatirRSabhO'virataparamamahAnandAnubhava Atmani
sarvESAM bhUtAnAmAtmabhUtE bhagavati vAsudEva AtmanO'vyavadhAnAnantarOdarabhAvEna siddha
samastArthaparipUrNO yOgaizvaryANi vaihAyasamanOjavAntardhAnaparakAyapravEzadUragrahaNAdIni
yadRcchayOpagatAni nAJjasA nRpa hRdayEnAbhyanandat||35||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox