From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

rAjOvAca

na nUnaM bhagava AtmArAmANAM yOgasamIritajJAnAvabharjitakarmabIjAnAmaizvaryANi punaH
klEzadAni bhavitumarhanti yadRcchayOpagatAni||1||

RSiruvAca

satyamuktaM kintviha vA EkE na manasO'ddhA vizrambhamanavasthAnasya zaThakirAta iva
saGgacchantE||2||

tathA cOktam

na kuryAtkarhicitsakhyaM manasi hyanavasthitE|
yadvizrambhAccirAccIrNaM caskanda tapa aizvaram||3||
nityaM dadAti kAmasya cchidraM tamanu yE'rayaH|
yOginaH kRtamaitrasya patyurjAyEva puMzcalI||4||
kAmO manyurmadO lObhaH zOkamOhabhayAdayaH|
karmabandhazca yanmUlaH svIkuryAtkO nu tadbudhaH||5||
athaivamakhilalOkapAlalalAmO'pi vilakSaNairjaDavadavadhUtavESabhASAcaritairavilakSita
bhagavatprabhAvO yOginAM sAmparAyavidhimanuzikSayansvakalEvaraM
jihAsurAtmanyAtmAnamasaMvyavahitamanarthAntarabhAvEnAnvIkSamANa uparatAnuvRttirupararAma||6||
tasya ha vA EvaM muktaliGgasya bhagavata RSabhasya yOgamAyAvAsanayA dEha imAM
jagatImabhimAnAbhAsEna saGkramamANaH kOGkavEGkakuTakAndakSiNa
karNATakAndEzAnyadRcchayOpagataH kuTakAcalOpavana Asya kRtAzmakavala unmAda iva muktamUrdhajO
'saMvIta Eva vicacAra||7||
atha samIravEgavidhUtavENuvikarSaNajAtOgradAvAnalastadvanamAlElihAnaH saha tEna dadAha||8||
yasya kilAnucaritamupAkarNya kOGkavEGkakuTakAnAM rAjArhannAmOpazikSya kalAvadharma
utkRSyamANE bhavitavyEna vimOhitaH svadharmapathamakutObhayamapahAya kupatha
pAkhaNDamasamaJjasaM nijamanISayA mandaH sampravartayiSyatE||9||
yEna ha vAva kalau manujApasadA dEvamAyAmOhitAH svavidhiniyOgazaucacAritravihInA dEva
hElanAnyapavratAni nijanijEcchayA gRhNAnA asnAnAnAcamanAzaucakEzOlluJcanAdIni kalinAdharma
bahulEnOpahatadhiyO brahmabrAhmaNayajJapuruSalOkavidUSakAH prAyENa bhaviSyanti||10||
tE ca hyarvAktanayA nijalOkayAtrayAndhaparamparayAzvastAstamasyandhE svayamEva
prapatiSyanti||11||
ayamavatArO rajasOpaplutakaivalyOpazikSaNArthaH||12||

tasyAnuguNAnzlOkAngAyanti

ahO bhuvaH saptasamudravatyA dvIpESu varSESvadhipuNyamEtat|
gAyanti yatratyajanA murArEH karmANi bhadrANyavatAravanti||13||
ahO nu vaMzO yazasAvadAtaH praiyavratO yatra pumAnpurANaH|
kRtAvatAraH puruSaH sa AdyazcacAra dharmaM yadakarmahEtum||14||
kO nvasya kASThAmaparO'nugacchEnmanOrathEnApyabhavasya yOgI|
yO yOgamAyAH spRhayatyudastA hyasattayA yEna kRtaprayatnAH||15||
iti ha sma sakalavEdalOkadEvabrAhmaNagavAM paramagurOrbhagavata RSabhAkhyasya
vizuddhAcaritamIritaM puMsAM samastaduzcaritAbhiharaNaM paramamahA
maGgalAyanamidamanuzraddhayOpacitayAnuzRNOtyAzrAvayati vAvahitO bhagavati tasminvAsudEva EkAntatO
bhaktiranayOrapi samanuvartatE||16||
yasyAmEva kavaya AtmAnamavirataM vividhavRjinasaMsAraparitApOpatapyamAnamanusavanaM
snApayantastayaiva parayA nirvRtyA hyapavargamAtyantikaM paramapuruSArthamapi svayamAsAditaM nO
EvAdriyantE bhagavadIyatvEnaiva parisamAptasarvArthAH||17||
rAjanpatirgururalaM bhavatAM yadUnAM
daivaM priyaH kulapatiH kva ca kiGkarO vaH|
astvEvamaGga bhagavAnbhajatAM mukundO
muktiM dadAti karhicitsma na bhaktiyOgam||18||
nityAnubhUtanijalAbhanivRttatRSNaH
zrEyasyatadracanayA cirasuptabuddhEH
lOkasya yaH karuNayAbhayamAtmalOkam
AkhyAnnamO bhagavatE RSabhAya tasmai||19||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox