From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

bharatastu mahAbhAgavatO yadA bhagavatAvanitalaparipAlanAya saJcintitastadanuzAsanaparaH
paJcajanIM vizvarUpaduhitaramupayEmE||1||
tasyAmu ha vA AtmajAnkArtsnyEnAnurUpAnAtmanaH paJca janayAmAsa bhUtAdiriva bhUta
sUkSmANi sumatiM rASTrabhRtaM sudarzanamAvaraNaM dhUmrakEtumiti||2||
ajanAbhaM nAmaitadvarSaM bhAratamiti yata Arabhya vyapadizanti||3||
sa bahuvinmahIpatiH pitRpitAmahavaduruvatsalatayA svE svE karmaNi vartamAnAH prajAH sva
dharmamanuvartamAnaH paryapAlayat||4||
IjE ca bhagavantaM yajJakraturUpaM kratubhiruccAvacaiH zraddhayAhRtAgnihOtradarzapUrNamAsa
cAturmAsyapazusOmAnAM prakRtivikRtibhiranusavanaM cAturhOtravidhinA||5||
sampracaratsu nAnAyAgESu viracitAGgakriyESvapUrvaM yattatkriyAphalaM dharmAkhyaM parE
brahmaNi yajJapuruSE sarvadEvatAliGgAnAM mantrANAmarthaniyAmakatayA sAkSAtkartari paradEvatAyAM
bhagavati vAsudEva Eva bhAvayamAna AtmanaipuNyamRditakaSAyO haviHSvadhvaryubhirgRhyamANESu sa
yajamAnO yajJabhAjO dEvAMstAnpuruSAvayavESvabhyadhyAyat||6||
EvaM karmavizuddhyA vizuddhasattvasyAntarhRdayAkAzazarIrE brahmaNi bhagavati vAsudEvE mahA
puruSarUpOpalakSaNE zrIvatsakaustubhavanamAlAridaragadAdibhirupalakSitE nijapuruSahRllikhitEnAtmani
puruSarUpENa virOcamAna uccaistarAM bhaktiranudinamEdhamAnarayAjAyata||7||
EvaM varSAyutasahasraparyantAvasitakarmanirvANAvasarO'dhibhujyamAnaM svatanayEbhyO
rikthaM pitRpaitAmahaM yathAdAyaM vibhajya svayaM sakalasampannikEtAtsvanikEtAtpulahAzramaM
pravavrAja||8||
yatra ha vAva bhagavAnhariradyApi tatratyAnAM nijajanAnAM vAtsalyEna sannidhApyata icchA
rUpENa||9||
yatrAzramapadAnyubhayatO nAbhibhirdRSaccakraizcakranadI nAma saritpravarA sarvataH pavitrI
karOti||10||
tasminvAva kila sa EkalaH pulahAzramOpavanE vividhakusumakisalayatulasikAmbubhiH kandamUla
phalOpahAraizca samIhamAnO bhagavata ArAdhanaM vivikta uparataviSayAbhilASa upabhRtOpazamaH parAM
nirvRtimavApa||11||
tayEtthamaviratapuruSaparicaryayA bhagavati pravardhamAnAnurAgabharadrutahRdayazaithilyaH
praharSavEgEnAtmanyudbhidyamAnarOmapulakakulaka autkaNThyapravRttapraNayabASpaniruddhAvalOka
nayana EvaM nijaramaNAruNacaraNAravindAnudhyAnaparicitabhaktiyOgEna pariplutaparamAhlAdagambhIra
hRdayahradAvagADhadhiSaNastAmapi kriyamANAM bhagavatsaparyAM na sasmAra||12||
itthaM dhRtabhagavadvrata aiNEyAjinavAsasAnusavanAbhiSEkArdrakapizakuTilajaTAkalApEna ca
virOcamAnaH sUryarcA bhagavantaM hiraNmayaM puruSamujjihAnE sUryamaNDalE'bhyupatiSThannEtadu
hOvAca||13||
parOrajaH saviturjAtavEdO dEvasya bhargO manasEdaM jajAna
surEtasAdaH punarAvizya caSTE haMsaM gRdhrANaM nRSadriGgirAmimaH||14||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox