From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EkadA tu mahAnadyAM kRtAbhiSEkanaiyamikAvazyakO brahmAkSaramabhigRNAnO muhUrta
trayamudakAnta upavivEza||1||
tatra tadA rAjanhariNI pipAsayA jalAzayAbhyAzamEkaivOpajagAma||2||
tayA pEpIyamAna udakE tAvadEvAvidUrENa nadatO mRgapatErunnAdO lOkabhayaGkara udapatat||3||
tamupazrutya sA mRgavadhUH prakRtiviklavA cakitanirIkSaNA sutarAmapi haribhayAbhinivEza
vyagrahRdayA pAriplavadRSTiragatatRSA bhayAtsahasaivOccakrAma||4||
tasyA utpatantyA antarvatnyA urubhayAvagalitO yOninirgatO garbhaH srOtasi nipapAta||5||
tatprasavOtsarpaNabhayakhEdAturA svagaNEna viyujyamAnA kasyAJciddaryAM kRSNasArasatI
nipapAtAtha ca mamAra||6||
taM tvENakuNakaM kRpaNaM srOtasAnUhyamAnamabhivIkSyApaviddhaM bandhurivAnukampayA
rAjarSirbharata AdAya mRtamAtaramityAzramapadamanayat||7||
tasya ha vA ENakuNaka uccairEtasminkRtanijAbhimAnasyAharahastatpOSaNapAlanalAlana
prINanAnudhyAnEnAtmaniyamAH sahayamAH puruSaparicaryAdaya EkaikazaH katipayEnAhargaNEna
viyujyamAnAH kila sarva EvOdavasan||8||
ahO batAyaM hariNakuNakaH kRpaNa IzvararathacaraNaparibhramaNarayENa svagaNasuhRd
bandhubhyaH parivarjitaH zaraNaM ca mOpasAditO mAmEva mAtApitarau bhrAtRjJAtInyauthikAMzcaivOpEyAya
nAnyaM kaJcana vEda mayyativisrabdhazcAta Eva mayA matparAyaNasya pOSaNapAlanaprINana
lAlanamanasUyunAnuSThEyaM zaraNyOpEkSAdOSaviduSA||9||
nUnaM hyAryAH sAdhava upazamazIlAH kRpaNasuhRda EvaMvidhArthE svArthAnapi
gurutarAnupEkSantE||10||
iti kRtAnuSaGga AsanazayanATanasnAnAzanAdiSu saha mRgajahunA snEhAnubaddhahRdaya AsIt||11||
kuzakusumasamitpalAzaphalamUlOdakAnyAhariSyamANO vRkasAlAvRkAdibhyO
bhayamAzaMsamAnO yadA saha hariNakuNakEna vanaM samAvizati||12||
pathiSu ca mugdhabhAvEna tatra tatra viSaktamatipraNayabharahRdayaH
kArpaNyAtskandhEnOdvahati EvamutsaGga urasi cAdhAyOpalAlayanmudaM paramAmavApa||13||
kriyAyAM nirvartyamAnAyAmantarAlE'pyutthAyOtthAya yadainamabhicakSIta tarhi vAva sa varSa
patiH prakRtisthEna manasA tasmA AziSa AzAstE svasti stAdvatsa tE sarvata iti||14||
anyadA bhRzamudvignamanA naSTadraviNa iva kRpaNaH sakaruNamatitarSENa hariNakuNakaviraha
vihvalahRdayasantApastamEvAnuzOcankila kazmalaM mahadabhirambhita iti hOvAca||15||
api bata sa vai kRpaNa ENabAlakO mRtahariNIsutO'hO mamAnAryasya zaThakirAtamatErakRta
sukRtasya kRtavisrambha AtmapratyayEna tadavigaNayansujana ivAgamiSyati||16||
api kSEmENAsminnAzramOpavanE zaSpANi carantaM dEvaguptaM drakSyAmi||17||
api ca na vRkaH sAlAvRkO'nyatamO vA naikacara EkacarO vA bhakSayati||18||
nimlOcati ha bhagavAnsakalajagatkSEmOdayastrayyAtmAdyApi mama na mRgavadhUnyAsa
Agacchati||19||
api svidakRtasukRtamAgatya mAM sukhayiSyati hariNarAjakumArO vividharuciradarzanIyanija
mRgadArakavinOdairasantOSaM svAnAmapanudan||20||
kSvElikAyAM mAM mRSAsamAdhinAmIlitadRzaM prEmasaMrambhENa cakitacakita Agatya pRSad
aparuSaviSANAgrENa luThati||21||
AsAditahaviSi barhiSi dUSitE mayOpAlabdhO bhItabhItaH sapadyuparatarAsa RSikumAravadavahita
karaNakalApa AstE||22||
kiM vA arE AcaritaM tapastapasvinyAnayA yadiyamavaniH savinayakRSNasAratanayatanutara
subhagazivatamAkharakhurapadapaGktibhirdraviNavidhurAturasya kRpaNasya mama draviNapadavIM
sUcayantyAtmAnaM ca sarvataH kRtakautukaM dvijAnAM svargApavargakAmAnAM dEvayajanaM karOti||23||
api svidasau bhagavAnuDupatirEnaM mRgapatibhayAnmRtamAtaraM mRgabAlakaM svAzrama
paribhraSTamanukampayA kRpaNajanavatsalaH paripAti||24||
kiM vAtmajavizlESajvaradavadahanazikhAbhirupatapyamAnahRdayasthalanalinIkaM
mAmupasRtamRgItanayaM zizirazAntAnurAgaguNitanijavadanasalilAmRtamayagabhastibhiH svadhayatIti ca||25||
EvamaghaTamAnamanOrathAkulahRdayO mRgadArakAbhAsEna svArabdhakarmaNA yOgArambhaNatO
vibhraMzitaH sa yOgatApasO bhagavadArAdhanalakSaNAcca kathamitarathA jAtyantara ENakuNaka AsaGgaH
sAkSAnniHzrEyasapratipakSatayA prAkparityaktadustyajahRdayAbhijAtasya tasyaivamantarAyavihata
yOgArambhaNasya rAjarSErbharatasya tAvanmRgArbhakapOSaNapAlanaprINanalAlanAnuSaGgENAvigaNayata
AtmAnamahirivAkhubilaM duratikramaH kAlaH karAlarabhasa Apadyata||26||
tadAnImapi pArzvavartinamAtmajamivAnuzOcantamabhivIkSamANO mRga EvAbhinivEzitamanA
visRjya lOkamimaM saha mRgENa kalEvaraM mRtamanu na mRtajanmAnusmRtiritaravanmRgazarIramavApa||27||
tatrApi ha vA AtmanO mRgatvakAraNaM bhagavadArAdhanasamIhAnubhAvEnAnusmRtya
bhRzamanutapyamAna Aha||28||
ahO kaSTaM bhraSTO'hamAtmavatAmanupathAdyadvimuktasamastasaGgasya viviktapuNyAraNya
zaraNasyAtmavata Atmani sarvESAmAtmanAM bhagavati vAsudEvE tadanuzravaNamanana
saGkIrtanArAdhanAnusmaraNAbhiyOgEnAzUnyasakalayAmEna kAlEna samAvEzitaM samAhitaM kArtsnyEna
manastattu punarmamAbudhasyArAnmRgasutamanu parisusrAva||29||
ityEvaM nigUDhanirvEdO visRjya mRgIM mAtaraM punarbhagavatkSEtramupazamazIlamunigaNa
dayitaM zAlagrAmaM pulastyapulahAzramaM kAlaJjarAtpratyAjagAma||30||
tasminnapi kAlaM pratIkSamANaH saGgAcca bhRzamudvigna AtmasahacaraH zuSkaparNatRNa
vIrudhA vartamAnO mRgatvanimittAvasAnamEva gaNayanmRgazarIraM tIrthOdakaklinnamutsasarja||31||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox