From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha kasyaciddvijavarasyAGgiraHpravarasya zamadamatapaHsvAdhyAyAdhyayanatyAgasantOSa
titikSAprazrayavidyAnasUyAtmajJAnAnandayuktasyAtmasadRzazrutazIlAcArarUpaudAryaguNA nava sOdaryA
aGgajA babhUvurmithunaM ca yavIyasyAM bhAryAyAmyastu tatra pumAMstaM paramabhAgavataM rAjarSi
pravaraM bharatamutsRSTamRgazarIraM caramazarIrENa vipratvaM gatamAhuH||1||
tatrApi svajanasaGgAcca bhRzamudvijamAnO bhagavataH karmabandhavidhvaMsanazravaNa
smaraNaguNavivaraNacaraNAravindayugalaM manasA vidadhadAtmanaH pratighAtamAzaGkamAnO bhagavad
anugrahENAnusmRtasvapUrvajanmAvalirAtmAnamunmattajaDAndhabadhirasvarUpENa darzayAmAsa
lOkasya||2||
tasyApi ha vA Atmajasya vipraH putrasnEhAnubaddhamanA AsamAvartanAtsaMskArAnyathOpadEzaM
vidadhAna upanItasya ca punaH zaucAcamanAdInkarmaniyamAnanabhiprEtAnapi samazikSayadanuziSTEna hi
bhAvyaM pituH putrENEti||3||
sa cApi tadu ha pitRsannidhAvEvAsadhrIcInamiva sma karOti chandAMsyadhyApayiSyansaha
vyAhRtibhiH sapraNavazirastripadIM sAvitrIM graiSmavAsantikAnmAsAnadhIyAnamapyasamavEtarUpaM
grAhayAmAsa||4||
EvaM svatanuja AtmanyanurAgAvEzitacittaH zaucAdhyayanavrataniyamagurvanalazuzrUSaNAdy
aupakurvANakakarmANyanabhiyuktAnyapi samanuziSTEna bhAvyamityasadAgrahaH putramanuzAsya
svayaM tAvadanadhigatamanOrathaH kAlEnApramattEna svayaM gRha Eva pramatta upasaMhRtaH||5||
atha yavIyasI dvijasatI svagarbhajAtaM mithunaM sapatnyA upanyasya svayamanusaMsthayA
patilOkamagAt||6||
pitaryuparatE bhrAtara EnamatatprabhAvavidastrayyAM vidyAyAmEva paryavasitamatayO na
paravidyAyAM jaDamatiriti bhrAturanuzAsananirbandhAnnyavRtsanta||7||
sa ca prAkRtairdvipadapazubhirunmattajaDabadhiramUkEtyabhibhASyamANO yadA tadanurUpANi
prabhASatE karmANi ca kAryamANaH parEcchayA karOti viSTitO vEtanatO vA yAcJyA yadRcchayA vOpasAditamalpaM
bahu mRSTaM kadannaM vAbhyavaharati paraM nEndriyaprItinimittamnityanivRttanimittasvasiddha
vizuddhAnubhavAnandasvAtmalAbhAdhigamaH sukhaduHkhayOrdvandvanimittayOrasambhAvita
dEhAbhimAnaH||8||
zItOSNavAtavarSESu vRSa ivAnAvRtAGgaH pInaH saMhananAGgaH sthaNDila
saMvEzanAnunmardanAmajjanarajasA mahAmaNirivAnabhivyaktabrahmavarcasaH kupaTAvRta
kaTirupavItEnOrumaSiNA dvijAtiriti brahmabandhuriti saMjJayAtajjJajanAvamatO vicacAra||10||
yadA tu parata AhAraM karmavEtanata IhamAnaH svabhrAtRbhirapi kEdArakarmaNi nirUpitastadapi
karOti kintu na samaM viSamaM nyUnamadhikamiti vEda kaNapiNyAkaphalIkaraNakulmASa
sthAlIpurISAdInyapyamRtavadabhyavaharati||11||
atha kadAcitkazcidvRSalapatirbhadrakAlyai puruSapazumAlabhatApatyakAmaH||12||
tasya ha daivamuktasya pazOH padavIM tadanucarAH paridhAvantO nizi nizIthasamayE
tamasAvRtAyAmanadhigatapazava AkasmikEna vidhinA kEdArAnvIrAsanEna mRgavarAhAdibhyaH
saMrakSamANamaGgiraHpravarasutamapazyan||13||
atha ta EnamanavadyalakSaNamavamRzya bhartRkarmaniSpattiM manyamAnA baddhvA razanayA
caNDikAgRhamupaninyurmudA vikasitavadanAH||14||
atha paNayastaM svavidhinAbhiSicyAhatEna vAsasAcchAdya bhUSaNAlEpasraktilakAdibhirupaskRtaM
bhuktavantaM dhUpadIpamAlyalAjakisalayAGkuraphalOpahArOpEtayA vaizasasaMsthayA mahatA gItastuti
mRdaGgapaNavaghOSENa ca puruSapazuM bhadrakAlyAH purata upavEzayAmAsuH||15||
atha vRSalarAjapaNiH puruSapazOrasRgAsavEna dEvIM bhadrakAlIM yakSyamANastad
abhimantritamasimatikarAlanizitamupAdadE||16||
iti tESAM vRSalAnAM rajastamaHprakRtInAM dhanamadarajautsiktamanasAM bhagavatkalAvIra
kulaM kadarthIkRtyOtpathEna svairaM viharatAM hiMsAvihArANAM karmAtidAruNaM yadbrahmabhUtasya
sAkSAdbrahmarSisutasya nirvairasya sarvabhUtasuhRdaH sUnAyAmapyananumatamAlambhanaM
tadupalabhya brahmatEjasAtidurviSahENa dandahyamAnEna vapuSA sahasOccacATa saiva dEvI bhadrakAlI||17||
bhRzamamarSarOSAvEzarabhasavilasitabhrukuTiviTapakuTiladaMSTrAruNEkSaNATOpAtibhayAnaka
vadanA hantukAmEvEdaM mahATTahAsamatisaMrambhENa vimuJcantI tata utpatya pApIyasAM duSTAnAM
tEnaivAsinA vivRkNazIrSNAM galAtsravantamasRgAsavamatyuSNaM saha gaNEna nipIyAtipAnamada
vihvalOccaistarAM svapArSadaiH saha jagau nanarta ca vijahAra ca ziraHkandukalIlayA||18||
EvamEva khalu mahadabhicArAtikramaH kArtsnyEnAtmanE phalati||19||
na vA EtadviSNudatta mahadadbhutaM yadasambhramaH svazirazchEdana ApatitE'pi vimukta
dEhAdyAtmabhAvasudRDhahRdayagranthInAM sarvasattvasuhRdAtmanAM nirvairANAM
sAkSAdbhagavatAnimiSArivarAyudhEnApramattEna taistairbhAvaiH parirakSyamANAnAM tatpAda
mUlamakutazcidbhayamupasRtAnAM bhAgavataparamahaMsAnAm||20||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox