From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha sindhusauvIrapatE rahUgaNasya vrajata ikSumatyAstaTE tatkulapatinA zibikAvAha
puruSAnvESaNasamayE daivEnOpasAditaH sa dvijavara upalabdha ESa pIvA yuvA saMhananAGgO gO
kharavaddhuraM vODhumalamiti pUrvaviSTigRhItaiH saha gRhItaH prasabhamatadarha uvAha zibikAM sa
mahAnubhAvaH||1||
yadA hi dvijavarasyESumAtrAvalOkAnugatErna samAhitA puruSagatistadA viSamagatAM svazibikAM
rahUgaNa upadhArya puruSAnadhivahata Aha hE vODhAraH sAdhvatikramata kimiti viSamamuhyatE yAnamiti||2||
atha ta IzvaravacaH sOpAlambhamupAkarNyOpAyaturIyAcchaGkitamanasastaM vijJApayAM
babhUvuH||3||
na vayaM naradEva pramattA bhavanniyamAnupathAH sAdhvEva vahAmaH ayamadhunaiva niyuktO
'pi na drutaM vrajati nAnEna saha vODhumu ha vayaM pArayAma iti||4||
sAMsargikO dOSa Eva nUnamEkasyApi sarvESAM sAMsargikANAM bhavitumarhatIti nizcitya nizamya
kRpaNavacO rAjA rahUgaNa upAsitavRddhO'pi nisargENa balAtkRta ISadutthitamanyuravispaSTabrahma
tEjasaM jAtavEdasamiva rajasAvRtamatirAha||5||
ahO kaSTaM bhrAtarvyaktamuruparizrAntO dIrghamadhvAnamEka Eva UhivAnsuciraM nAtipIvA na
saMhananAGgO jarasA cOpadrutO bhavAnsakhE nO EvApara EtE saGghaTTina iti bahuvipralabdhO'pyavidyayA
racitadravyaguNakarmAzayasvacaramakalEvarE'vastuni saMsthAnavizESE'haM mamEtyanadhyArOpita
mithyApratyayO brahmabhUtastUSNIM zibikAM pUrvavaduvAha||6||
atha punaH svazibikAyAM viSamagatAyAM prakupita uvAca rahUgaNaH kimidamarE tvaM jIvanmRtO
mAM kadarthIkRtya bhartRzAsanamaticarasi pramattasya ca tE karOmi cikitsAM daNDapANiriva janatAyA yathA
prakRtiM svAM bhajiSyasa iti||7||
EvaM bahvabaddhamapi bhASamANaM naradEvAbhimAnaM rajasA tamasAnuviddhEna madEna
tiraskRtAzESabhagavatpriyanikEtaM paNDitamAninaM sa bhagavAnbrAhmaNO brahmabhUtasarvabhUta
suhRdAtmA yOgEzvaracaryAyAM nAtivyutpannamatiM smayamAna iva vigatasmaya idamAha||8||

brAhmaNa uvAca

tvayOditaM vyaktamavipralabdhaM bhartuH sa mE syAdyadi vIra bhAraH|
ganturyadi syAdadhigamyamadhvA pIvEti rAzau na vidAM pravAdaH||9||
sthaulyaM kArzyaM vyAdhaya Adhayazca kSuttRDbhayaM kaliricchA jarA ca|
nidrA ratirmanyurahaM madaH zucO dEhEna jAtasya hi mE na santi||10||
jIvanmRtatvaM niyamEna rAjanAdyantavadyadvikRtasya dRSTam|
svasvAmyabhAvO dhruva IDya yatra tarhyucyatE'sau vidhikRtyayOgaH||11||
vizESabuddhErvivaraM manAkca pazyAma yanna vyavahAratO'nyat|
ka Izvarastatra kimIzitavyaM tathApi rAjankaravAma kiM tE||12||
unmattamattajaDavatsvasaMsthAM gatasya mE vIra cikitsitEna|
arthaH kiyAnbhavatA zikSitEna stabdhapramattasya ca piSTapESaH||13||

zrIzuka uvAca

EtAvadanuvAdaparibhASayA pratyudIrya munivara upazamazIla uparatAnAtmyanimitta upabhOgEna
karmArabdhaM vyapanayanrAjayAnamapi tathOvAha||14||
sa cApi pANDavEya sindhusauvIrapatistattvajijJAsAyAM samyak
zraddhayAdhikRtAdhikArastaddhRdayagranthimOcanaM dvijavaca Azrutya bahuyOgagranthasammataM
tvarayAvaruhya zirasA pAdamUlamupasRtaH kSamApayanvigatanRpadEvasmaya uvAca||15||
kastvaM nigUDhazcarasi dvijAnAM bibharSi sUtraM katamO'vadhUtaH|
kasyAsi kutratya ihApi kasmAtkSEmAya nazcEdasi nOta zuklaH||16||
nAhaM vizaGkE surarAjavajrAnna tryakSazUlAnna yamasya daNDAt|
nAgnyarkasOmAnilavittapAstrAcchaGkE bhRzaM brahmakulAvamAnAt||17||
tadbrUhyasaGgO jaDavannigUDha vijJAnavIryO vicarasyapAraH|
vacAMsi yOgagrathitAni sAdhO na naH kSamantE manasApi bhEttum||18||
ahaM ca yOgEzvaramAtmatattva vidAM munInAM paramaM guruM vai|
praSTuM pravRttaH kimihAraNaM tatsAkSAddhariM jJAnakalAvatIrNam||19||
sa vai bhavA lOkanirIkSaNArthamavyaktaliGgO vicaratyapi svit|
yOgEzvarANAM gatimandhabuddhiH kathaM vicakSIta gRhAnubandhaH||20||
dRSTaH zramaH karmata AtmanO vai bharturganturbhavatazcAnumanyE|
yathAsatOdAnayanAdyabhAvAtsamUla iSTO vyavahAramArgaH||21||
sthAlyagnitApAtpayasO'bhitApastattApatastaNDulagarbharandhiH|
dEhEndriyAsvAzayasannikarSAttatsaMsRtiH puruSasyAnurOdhAt||22||
zAstAbhigOptA nRpatiH prajAnAM yaH kiGkarO vai na pinaSTi piSTam|
svadharmamArAdhanamacyutasya yadIhamAnO vijahAtyaghaugham||23||
tanmE bhavAnnaradEvAbhimAna madEna tucchIkRtasattamasya|
kRSISTa maitrIdRzamArtabandhO yathA tarE sadavadhyAnamaMhaH||24||
na vikriyA vizvasuhRtsakhasya sAmyEna vItAbhimatEstavApi
mahadvimAnAtsvakRtAddhi mAdRGnaGkSyatyadUrAdapi zUlapANiH||25||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox