From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

brAhmaNa uvAca

akOvidaH kOvidavAdavAdAnvadasyathO nAtividAM variSThaH|
na sUrayO hi vyavahAramEnaM tattvAvamarzEna sahAmananti||1||
tathaiva rAjannurugArhamEdha vitAnavidyOruvijRmbhitESu|
na vEdavAdESu hi tattvavAdaH prAyENa zuddhO nu cakAsti sAdhuH||2||
na tasya tattvagrahaNAya sAkSAdvarIyasIrapi vAcaH samAsan|
svapnE niruktyA gRhamEdhisaukhyaM na yasya hEyAnumitaM svayaM syAt||3||
yAvanmanO rajasA pUruSasya sattvEna vA tamasA vAnuruddham|
cEtObhirAkUtibhirAtanOti niraGkuzaM kuzalaM cEtaraM vA||4||
sa vAsanAtmA viSayOparaktO guNapravAhO vikRtaH SODazAtmA|
bibhratpRthaGnAmabhi rUpabhEdamantarbahiSTvaM ca puraistanOti||5||
duHkhaM sukhaM vyatiriktaM ca tIvraM kAlOpapannaM phalamAvyanakti|
AliGgya mAyAracitAntarAtmA svadEhinaM saMsRticakrakUTaH||6||
tAvAnayaM vyavahAraH sadAviH kSEtrajJasAkSyO bhavati sthUlasUkSmaH|
tasmAnmanO liGgamadO vadanti guNAguNatvasya parAvarasya||7||
guNAnuraktaM vyasanAya jantOH kSEmAya nairguNyamathO manaH syAt
yathA pradIpO ghRtavartimaznanzikhAH sadhUmA bhajati hyanyadA svam
padaM tathA guNakarmAnubaddhaM vRttIrmanaH zrayatE'nyatra tattvam||8||
EkAdazAsanmanasO hi vRttaya AkUtayaH paJca dhiyO'bhimAnaH|
mAtrANi karmANi puraM ca tAsAM vadanti haikAdaza vIra bhUmIH||9||
gandhAkRtisparzarasazravAMsi visargaratyartyabhijalpazilpAH|
EkAdazaM svIkaraNaM mamEti zayyAmahaM dvAdazamEka AhuH||10||
dravyasvabhAvAzayakarmakAlairEkAdazAmI manasO vikArAH|
sahasrazaH zatazaH kOTizazca kSEtrajJatO na mithO na svataH syuH||11||
kSEtrajJa EtA manasO vibhUtIrjIvasya mAyAracitasya nityAH|
AvirhitAH kvApi tirOhitAzca zuddhO vicaSTE hyavizuddhakartuH||12||
kSEtrajJa AtmA puruSaH purANaH sAkSAtsvayaM jyOtirajaH parEzaH|
nArAyaNO bhagavAnvAsudEvaH svamAyayAtmanyavadhIyamAnaH||13||
yathAnilaH sthAvarajaGgamAnAmAtmasvarUpENa niviSTa IzEt|
EvaM parO bhagavAnvAsudEvaH kSEtrajJa AtmEdamanupraviSTaH||14||
na yAvadEtAM tanubhRnnarEndra vidhUya mAyAM vayunOdayEna|
vimuktasaGgO jitaSaTsapatnO vEdAtmatattvaM bhramatIha tAvat||15||
na yAvadEtanmana AtmaliGgaM saMsAratApAvapanaM janasya|
yacchOkamOhAmayarAgalObha vairAnubandhaM mamatAM vidhattE||16||
bhrAtRvyamEnaM tadadabhravIryamupEkSayAdhyEdhitamapramattaH
gurOrharEzcaraNOpAsanAstrO jahi vyalIkaM svayamAtmamOSam||17||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox