From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

rahUgaNa uvAca

namO namaH kAraNavigrahAya svarUpatucchIkRtavigrahAya|
namO'vadhUta dvijabandhuliGga nigUDhanityAnubhavAya tubhyam||1||
jvarAmayArtasya yathAgadaM satnidAghadagdhasya yathA himAmbhaH|
kudEhamAnAhividaSTadRSTEH brahmanvacastE'mRtamauSadhaM mE||2||
tasmAdbhavantaM mama saMzayArthaM prakSyAmi pazcAdadhunA subOdham|
adhyAtmayOgagrathitaM tavOktamAkhyAhi kautUhalacEtasO mE||3||
yadAha yOgEzvara dRzyamAnaM kriyAphalaM sadvyavahAramUlam|
na hyaJjasA tattvavimarzanAya bhavAnamuSminbhramatE manO mE||4||

brAhmaNa uvAca

ayaM janO nAma calanpRthivyAM yaH pArthivaH pArthiva kasya hEtOH|
tasyApi cAGghryOradhi gulphajaGghA jAnUrumadhyOrazirOdharAMsAH||5||
aMsE'dhi dArvI zibikA ca yasyAM sauvIrarAjEtyapadEza AstE|
yasminbhavAnrUDhanijAbhimAnO rAjAsmi sindhuSviti durmadAndhaH||6||
zOcyAnimAMstvamadhikaSTadInAnviSTyA nigRhNanniranugrahO'si|
janasya gOptAsmi vikatthamAnO na zObhasE vRddhasabhAsu dhRSTaH||7||
yadA kSitAvEva carAcarasya vidAma niSThAM prabhavaM ca nityam|
tannAmatO'nyadvyavahAramUlaM nirUpyatAM satkriyayAnumEyam||8||
EvaM niruktaM kSitizabdavRttamasannidhAnAtparamANavO yE|
avidyayA manasA kalpitAstE yESAM samUhEna kRtO vizESaH||9||
EvaM kRzaM sthUlamaNurbRhadyadasacca sajjIvamajIvamanyat|
dravyasvabhAvAzayakAlakarma nAmnAjayAvEhi kRtaM dvitIyam||10||
jJAnaM vizuddhaM paramArthamEkamanantaraM tvabahirbrahma satyam|
pratyakprazAntaM bhagavacchabdasaMjJaM yadvAsudEvaM kavayO vadanti||11||
rahUgaNaitattapasA na yAti na cEjyayA nirvapaNAdgRhAdvA|
na cchandasA naiva jalAgnisUryairvinA mahatpAdarajO'bhiSEkam||12||
yatrOttamazlOkaguNAnuvAdaH prastUyatE grAmyakathAvighAtaH|
niSEvyamANO'nudinaM mumukSOrmatiM satIM yacchati vAsudEvE||13||
ahaM purA bharatO nAma rAjA vimuktadRSTazrutasaGgabandhaH|
ArAdhanaM bhagavata IhamAnO mRgO'bhavaM mRgasaGgAddhatArthaH||14||
sA mAM smRtirmRgadEhE'pi vIra kRSNArcanaprabhavA nO jahAti|
athO ahaM janasaGgAdasaGgO vizaGkamAnO'vivRtazcarAmi||15||
tasmAnnarO'saGgasusaGgajAta jJAnAsinEhaiva vivRkNamOhaH
hariM tadIhAkathanazrutAbhyAM labdhasmRtiryAtyatipAramadhvanaH||16||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox