From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

brAhmaNa uvAca

duratyayE'dhvanyajayA nivEzitO rajastamaHsattvavibhaktakarmadRk|
sa ESa sArthO'rthaparaH paribhramanbhavATavIM yAti na zarma vindati||1||
yasyAmimE SaNnaradEva dasyavaH sArthaM vilumpanti kunAyakaM balAt|
gOmAyavO yatra haranti sArthikaM pramattamAvizya yathOraNaM vRkAH||2||
prabhUtavIruttRNagulmagahvarE kaThOradaMzairmazakairupadrutaH|
kvacittu gandharvapuraM prapazyati kvacitkvaciccAzurayOlmukagraham||3||
nivAsatOyadraviNAtmabuddhistatastatO dhAvati bhO aTavyAm|
kvacicca vAtyOtthitapAMsudhUmrA dizO na jAnAti rajasvalAkSaH||4||
adRzyajhillIsvanakarNazUla ulUkavAgbhirvyathitAntarAtmA|
apuNyavRkSAnzrayatE kSudhArditO marIcitOyAnyabhidhAvati kvacit||5||
kvacidvitOyAH saritO'bhiyAti parasparaM cAlaSatE nirandhaH|
AsAdya dAvaM kvacidagnitaptO nirvidyatE kva ca yakSairhRtAsuH||6||
zUrairhRtasvaH kva ca nirviNNacEtAH zOcanvimuhyannupayAti kazmalam|
kvacicca gandharvapuraM praviSTaH pramOdatE nirvRtavanmuhUrtam||7||
calankvacitkaNTakazarkarAGghrirnagArurukSurvimanA ivAstE|
padE padE'bhyantaravahninArditaH kauTumbikaH krudhyati vai janAya||8||
kvacinnigIrNO'jagarAhinA janO nAvaiti kiJcidvipinE'paviddhaH|
daSTaH sma zEtE kva ca dandazUkairandhO'ndhakUpE patitastamisrE||9||
karhi sma citkSudrarasAnvicinvaMstanmakSikAbhirvyathitO vimAnaH|
tatrAtikRcchrAtpratilabdhamAnO balAdvilumpantyatha taM tatO'nyE||10||
kvacicca zItAtapavAtavarSa pratikriyAM kartumanIza AstE|
kvacinmithO vipaNanyacca kiJcidvidvESamRcchatyuta vittazAThyAt||11||
kvacitkvacitkSINadhanastu tasminzayyAsanasthAnavihArahInaH|
yAcanparAdapratilabdhakAmaH pArakyadRSTirlabhatE'vamAnam||12||
anyOnyavittavyatiSaGgavRddha vairAnubandhO vivahanmithazca|
adhvanyamuSminnurukRcchravitta bAdhOpasargairviharanvipannaH||13||
tAMstAnvipannAnsa hi tatra tatra vihAya jAtaM parigRhya sArthaH|
AvartatE'dyApi na kazcidatra vIrAdhvanaH pAramupaiti yOgam||14||
manasvinO nirjitadiggajEndrA mamEti sarvE bhuvi baddhavairAH|
mRdhE zayIranna tu tadvrajanti yannyastadaNDO gatavairO'bhiyAti||15||
prasajjati kvApi latAbhujAzrayastadAzrayAvyaktapadadvijaspRhaH|
kvacitkadAciddharicakratastrasansakhyaM vidhattE bakakaGkagRdhraiH||16||
tairvaJcitO haMsakulaM samAvizannarOcayanzIlamupaiti vAnarAn|
tajjAtirAsEna sunirvRtEndriyaH parasparOdvIkSaNavismRtAvadhiH||17||
drumESu raMsyansutadAravatsalO vyavAyadInO vivazaH svabandhanE|
kvacitpramAdAdgirikandarE patanvallIM gRhItvA gajabhIta AsthitaH||18||
ataH kathaJcitsa vimukta ApadaH punazca sArthaM pravizatyarindama|
adhvanyamuSminnajayA nivEzitO bhramaJjanO'dyApi na vEda kazcana||19||
rahUgaNa tvamapi hyadhvanO'sya sannyastadaNDaH kRtabhUtamaitraH|
asajjitAtmA harisEvayA zitaM jJAnAsimAdAya tarAtipAram||20||

rAjOvAca

ahO nRjanmAkhilajanmazObhanaM kiM janmabhistvaparairapyamuSmin|
na yaddhRSIkEzayazaHkRtAtmanAM mahAtmanAM vaH pracuraH samAgamaH||21||
na hyadbhutaM tvaccaraNAbjarENubhirhatAMhasO bhaktiradhOkSajE'malA|
mauhUrtikAdyasya samAgamAcca mE dustarkamUlO'pahatO'vivEkaH||22||
namO mahadbhyO'stu namaH zizubhyO namO yuvabhyO nama AvaTubhyaH|
yE brAhmaNA gAmavadhUtaliGgAzcaranti tEbhyaH zivamastu rAjJAm||23||

zrIzuka uvAca

ityEvamuttarAmAtaH sa vai brahmarSisutaH sindhupataya AtmasatattvaM vigaNayataH
parAnubhAvaH paramakAruNikatayOpadizya rahUgaNEna sakaruNamabhivanditacaraNa ApUrNArNava iva
nibhRtakaraNOrmyAzayO dharaNimimAM vicacAra||24||
sauvIrapatirapi sujanasamavagataparamAtmasatattva AtmanyavidyAdhyArOpitAM ca dEhAtma
matiM visasarja EvaM hi nRpa bhagavadAzritAzritAnubhAvaH||25||

rAjOvAca

yO ha vA iha bahuvidA mahAbhAgavata tvayAbhihitaH parOkSENa vacasA jIvalOkabhavAdhvA sa
hyAryamanISayA kalpitaviSayOnAJjasAvyutpannalOkasamadhigamaH atha tadEvaitadduravagamaM
samavEtAnukalpEna nirdizyatAmiti||26||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox