From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

sa hOvAca

sa ESa dEhAtmamAninAM sattvAdiguNavizESavikalpitakuzalAkuzalasamavahAravinirmitavividha
dEhAvalibhirviyOgasaMyOgAdyanAdisaMsArAnubhavasya dvArabhUtEna SaDindriyavargENa
tasmindurgAdhvavadasugamE'dhvanyApatita Izvarasya bhagavatO viSNOrvazavartinyA mAyayA jIvalOkO
'yaM yathA vaNiksArthO'rthaparaH svadEhaniSpAditakarmAnubhavaH zmazAnavadazivatamAyAM
saMsArATavyAM gatO nAdyApi viphalabahupratiyOgEhastattApOpazamanIM harigurucaraNAravinda
madhukarAnupadavImavarundhE||1||
yasyAmu ha vA EtE SaDindriyanAmAnaH karmaNA dasyava Eva tE tadyathA puruSasya dhanaM
yatkiJciddharmaupayikaM bahukRcchrAdhigataM sAkSAtparamapuruSArAdhanalakSaNO yO'sau dharmastaM
tu sAmparAya udAharanti taddharmyaM dhanaM darzanasparzanazravaNAsvAdanAvaghrANasaGkalpa
vyavasAyagRhagrAmyOpabhOgEna kunAthasyAjitAtmanO yathA sArthasya vilumpanti||2||
atha ca yatra kauTumbikA dArApatyAdayO nAmnA karmaNA vRkasRgAlA EvAnicchatO'pi kadaryasya
kuTumbina uraNakavatsaMrakSyamANaM miSatO'pi haranti||3||
yathA hyanuvatsaraM kRSyamANamapyadagdhabIjaM kSEtraM punarEvAvapanakAlE gulmatRNa
vIrudbhirgahvaramiva bhavatyEvamEva gRhAzramaH karmakSEtraM yasminna hi karmANyutsIdanti
yadayaM kAmakaraNDa ESa AvasathaH||4||
tatra gatO daMzamazakasamApasadairmanujaiH zalabhazakuntataskara
mUSakAdibhiruparudhyamAnabahiHprANaH kvacitparivartamAnO'sminnadhvanyavidyAkAma
karmabhiruparaktamanasAnupapannArthaM naralOkaM gandharvanagaramupapannamiti mithyA
dRSTiranupazyati||5||
tatra ca kvacidAtapOdakanibhAnviSayAnupadhAvati pAnabhOjanavyavAyAdivyasanalOlupaH||6||
kvaciccAzESadOSaniSadanaM purISavizESaM tadvarNaguNanirmitamatiH
suvarNamupAditsatyagnikAmakAtara ivOlmukapizAcam||7||
atha kadAcinnivAsapAnIyadraviNAdyanEkAtmOpajIvanAbhinivEza EtasyAM saMsArATavyAmitastataH
paridhAvati||8||
kvacicca vAtyaupamyayA pramadayArOhamArOpitastatkAlarajasA rajanIbhUta ivAsAdhumaryAdO
rajasvalAkSO'pi digdEvatA atirajasvalamatirna vijAnAti||9||
kvacitsakRdavagataviSayavaitathyaH svayaM parAbhidhyAnEna vibhraMzitasmRtistayaiva marIci
tOyaprAyAMstAnEvAbhidhAvati||10||
kvacidulUkajhillIsvanavadatiparuSarabhasATOpaM pratyakSaM parOkSaM vA ripurAjakula
nirbhartsitEnAtivyathitakarNamUlahRdayaH||11||
sa yadA dugdhapUrvasukRtastadA kAraskarakAkatuNDAdyapuNyadrumalatAviSOda
pAnavadubhayArthazUnyadraviNAnjIvanmRtAnsvayaM jIvanmriyamANa upadhAvati||12||
EkadAsatprasaGgAnnikRtamatirvyudakasrOtaHskhalanavadubhayatO'pi duHkhadaM
pAkhaNDamabhiyAti||13||
yadA tu parabAdhayAndha AtmanE nOpanamati tadA hi pitRputrabarhiSmataH pitRputrAnvA sa khalu
bhakSayati||14||
kvacidAsAdya gRhaM dAvavatpriyArthavidhuramasukhOdarkaM zOkAgninA dahyamAnO bhRzaM
nirvEdamupagacchati||15||
kvacitkAlaviSamitarAjakularakSasApahRtapriyatamadhanAsuH pramRtaka iva vigatajIvalakSaNa
AstE||16||
kadAcinmanOrathOpagatapitRpitAmahAdyasatsaditi svapnanirvRtilakSaNamanubhavati||17||
kvacidgRhAzramakarmacOdanAtibharagirimArurukSamANO lOkavyasanakarSitamanAH kaNTaka
zarkarAkSEtraM pravizanniva sIdati||18||
kvacicca duHsahEna kAyAbhyantaravahninA gRhItasAraH svakuTumbAya krudhyati||19||
sa Eva punarnidrAjagaragRhItO'ndhE tamasi magnaH zUnyAraNya iva zEtE nAnyatkiJcana vEda zava
ivApaviddhaH||20||
kadAcidbhagnamAnadaMSTrO durjanadandazUkairalabdhanidrAkSaNO vyathita
hRdayEnAnukSIyamANavijJAnO'ndhakUpE'ndhavatpatati||21||
karhi sma citkAmamadhulavAnvicinvanyadA paradAraparadravyANyavarundhAnO rAjJA
svAmibhirvA nihataH patatyapArE nirayE||22||
atha ca tasmAdubhayathApi hi karmAsminnAtmanaH saMsArAvapanamudAharanti||23||
muktastatO yadi bandhAddEvadatta upAcchinatti tasmAdapi viSNumitra ityanavasthitiH||24||
kvacicca zItavAtAdyanEkAdhidaivikabhautikAtmIyAnAM dazAnAM pratinivAraNE'kalpO duranta
cintayA viSaNNa AstE||25||
kvacinmithO vyavaharanyatkiJciddhanamanyEbhyO vA kAkiNikA
mAtramapyapaharanyatkiJcidvA vidvESamEti vittazAThyAt||26||
adhvanyamuSminnima upasargAstathA sukhaduHkharAgadvESabhayAbhimAnapramAdOnmAda
zOkamOhalObhamAtsaryErSyAvamAnakSutpipAsAdhivyAdhijanmajarAmaraNAdayaH||27||
kvApi dEvamAyayA striyA bhujalatOpagUDhaH praskannavivEkavijJAnO yadvihAragRhArambhAkula
hRdayastadAzrayAvasaktasutaduhitRkalatrabhASitAvalOkavicESTitApahRtahRdaya AtmAnamajitAtmApArE
'ndhE tamasi prahiNOti||28||
kadAcidIzvarasya bhagavatO viSNOzcakrAtparamANvAdidviparArdhApavarga
kAlOpalakSaNAtparivartitEna vayasA raMhasA harata AbrahmatRNastambAdInAM bhUtAnAmanimiSatO miSatAM
vitrastahRdayastamEvEzvaraM kAlacakranijAyudhaM sAkSAdbhagavantaM yajJapuruSamanAdRtya
pAkhaNDadEvatAH kaGkagRdhrabakavaTaprAyA AryasamayaparihRtAH sAGkEtyEnAbhidhattE||29||
yadA pAkhaNDibhirAtmavaJcitaistairuru vaJcitO brahmakulaM samAvasaMstESAM
zIlamupanayanAdizrautasmArtakarmAnuSThAnEna bhagavatO yajJapuruSasyArAdhanamEva
tadarOcayanzUdrakulaM bhajatE nigamAcArE'zuddhitO yasya mithunIbhAvaH kuTumbabharaNaM yathA
vAnarajAtEH||30||
tatrApi niravarOdhaH svairENa viharannatikRpaNabuddhiranyOnyamukhanirIkSaNAdinA grAmya
karmaNaiva vismRtakAlAvadhiH||31||
kvaciddrumavadaihikArthESu gRhESu raMsyanyathA vAnaraH sutadAravatsalO vyavAyakSaNaH||32||
EvamadhvanyavarundhAnO mRtyugajabhayAttamasi girikandaraprAyE||33||
kvacicchItavAtAdyanEkadaivikabhautikAtmIyAnAM duHkhAnAM pratinivAraNE'kalpO durantaviSaya
viSaNNa AstE||34||
kvacinmithO vyavaharanyatkiJciddhanamupayAti vittazAThyEna||35||
kvacitkSINadhanaH zayyAsanAzanAdyupabhOgavihInO yAvadapratilabdhamanOrathOpagatAdAnE
'vasitamatistatastatO'vamAnAdIni janAdabhilabhatE||36||
EvaM vittavyatiSaGgavivRddhavairAnubandhO'pi pUrvavAsanayA mitha udvahatyathApavahati||37||
EtasminsaMsArAdhvani nAnAklEzOpasargabAdhita ApannavipannO yatra yastamu ha
vAvEtarastatra visRjya jAtaM jAtamupAdAya zOcanmuhyanbibhyad
vivadankrandansaMhRSyangAyannahyamAnaH sAdhuvarjitO naivAvartatE'dyApi yata Arabdha ESa naralOka
sArthO yamadhvanaH pAramupadizanti||38||
yadidaM yOgAnuzAsanaM na vA EtadavarundhatE yannyastadaNDA munaya upazamazIlA
uparatAtmAnaH samavagacchanti||39||
yadapi digibhajayinO yajvinO yE vai rAjarSayaH kiM tu paraM mRdhE zayIrannasyAmEva
mamEyamiti kRtavairAnubandhAyAM visRjya svayamupasaMhRtAH||40||
karmavallImavalambya tata ApadaH kathaJcinnarakAdvimuktaH punarapyEvaM saMsArAdhvani
vartamAnO naralOkasArthamupayAti Evamupari gatO'pi||41||

tasyEdamupagAyanti

ArSabhasyEha rAjarSErmanasApi mahAtmanaH|
nAnuvartmArhati nRpO makSikEva garutmataH||42||
yO dustyajAndArasutAnsuhRdrAjyaM hRdispRzaH|
jahau yuvaiva malavaduttamazlOkalAlasaH||43||
yO dustyajAnkSitisutasvajanArthadArAn
prArthyAM zriyaM suravaraiH sadayAvalOkAm|
naicchannRpastaducitaM mahatAM madhudviT
sEvAnuraktamanasAmabhavO'pi phalguH||44||
yajJAya dharmapatayE vidhinaipuNAya
yOgAya sAGkhyazirasE prakRtIzvarAya|
nArAyaNAya harayE nama ityudAraM
hAsyanmRgatvamapi yaH samudAjahAra||45||
ya idaM bhAgavatasabhAjitAvadAtaguNakarmaNO rAjarSErbharatasyAnucaritaM svasty
ayanamAyuSyaM dhanyaM yazasyaM svargyApavargyaM vAnuzRNOtyAkhyAsyatyabhinandati ca sarvA EvAziSa
Atmana AzAstE na kAJcana parata iti||46||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox