From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SODazO'dhyAyaH

rAjOvAca

uktastvayA bhUmaNDalAyAmavizESO yAvadAdityastapati yatra cAsau jyOtiSAM gaNaizcandramA vA
saha dRzyatE||1||
tatrApi priyavratarathacaraNaparikhAtaiH saptabhiH sapta sindhava upaklRptA yata EtasyAH sapta
dvIpavizESavikalpastvayA bhagavankhalu sUcita EtadEvAkhilamahaM mAnatO lakSaNatazca sarvaM vi
jijJAsAmi||2||
bhagavatO guNamayE sthUlarUpa AvEzitaM manO hyaguNE'pi sUkSmatama AtmajyOtiSi parE brahmaNi
bhagavati vAsudEvAkhyE kSamamAvEzituM tadu haitadgurO'rhasyanuvarNayitumiti||3||

RSiruvAca

na vai mahArAja bhagavatO mAyAguNavibhUtEH kASThAM manasA vacasA vAdhigantumalaM
vibudhAyuSApi puruSastasmAtprAdhAnyEnaiva bhUgOlakavizESaM nAmarUpamAnalakSaNatO
vyAkhyAsyAmaH||4||
yO vAyaM dvIpaH kuvalayakamalakOzAbhyantarakOzO niyutayOjanavizAlaH samavartulO yathA
puSkarapatram||5||
yasminnava varSANi navayOjanasahasrAyAmAnyaSTabhirmaryAdAgiribhiH suvibhaktAni bhavanti||6||
ESAM madhyE ilAvRtaM nAmAbhyantaravarSaM yasya nAbhyAmavasthitaH sarvataH sauvarNaH kula
girirAjO mErurdvIpAyAmasamunnAhaH karNikAbhUtaH kuvalayakamalasya mUrdhani dvAtriMzatsahasra
yOjanavitatO mUlE SODazasahasraM tAvatAntarbhUmyAM praviSTaH||7||
uttarOttarENElAvRtaM nIlaH zvEtaH zRGgavAniti trayO ramyakahiraNmayakurUNAM varSANAM maryAdA
girayaH prAgAyatA ubhayataH kSArOdAvadhayO dvisahasrapRthava EkaikazaH pUrvasmAtpUrvasmAduttara
uttarO dazAMzAdhikAMzEna dairghya Eva hrasanti||8||
EvaM dakSiNEnElAvRtaM niSadhO hEmakUTO himAlaya iti prAgAyatA yathA nIlAdayO'yutayOjanOtsEdhA
harivarSakimpuruSabhAratAnAM yathAsaGkhyam||9||
tathaivElAvRtamaparENa pUrvENa ca mAlyavadgandhamAdanAvAnIlaniSadhAyatau dvisahasraM
paprathatuH kEtumAlabhadrAzvayOH sImAnaM vidadhAtE||10||
mandarO mErumandaraH supArzvaH kumuda ityayutayOjanavistArOnnAhA mErOzcatur
dizamavaSTambhagiraya upaklRptAH||11||
caturSvEtESu cUtajambUkadambanyagrOdhAzcatvAraH pAdapapravarAH parvatakEtava ivAdhi
sahasrayOjanOnnAhAstAvadviTapavitatayaH zatayOjanapariNAhAH||12||
hradAzcatvAraH payOmadhvikSurasamRSTajalA yadupasparzina upadEvagaNA yOgaizvaryANi
svAbhAvikAni bharatarSabha dhArayanti||13||
dEvOdyAnAni ca bhavanti catvAri nandanaM caitrarathaM vaibhrAjakaM sarvatObhadramiti||14||
yESvamaraparivRDhAH saha suralalanAlalAmayUthapataya upadEvagaNairupagIyamAna
mahimAnaH kila viharanti||15||
mandarOtsaGga EkAdazazatayOjanOttuGgadEvacUtazirasO girizikharasthUlAni phalAnyamRta
kalpAni patanti||16||
tESAM vizIryamANAnAmatimadhurasurabhisugandhibahulAruNarasOdEnAruNOdA nAma nadI
mandaragirizikharAnnipatantI pUrvENElAvRtamupaplAvayati||17||
yadupajOSaNAdbhavAnyA anucarINAM puNyajanavadhUnAmavayavasparzasugandhavAtO daza
yOjanaM samantAdanuvAsayati||18||
EvaM jambUphalAnAmatyuccanipAtavizIrNAnAmanasthiprAyANAmibhakAyanibhAnAM rasEna
jambU nAma nadI mErumandarazikharAdayutayOjanAdavanitalE nipatantI dakSiNEnAtmAnaM
yAvadilAvRtamupasyandayati||19||
tAvadubhayOrapi rOdhasOryA mRttikA tadrasEnAnuvidhyamAnA vAyvarkasaMyOgavipAkEna
sadAmaralOkAbharaNaM jAmbUnadaM nAma suvarNaM bhavati||20||
yadu ha vAva vibudhAdayaH saha yuvatibhirmukuTakaTakakaTisUtrAdyAbharaNarUpENa khalu
dhArayanti||21||
yastu mahAkadambaH supArzvanirUDhO yAstasya kOTarEbhyO viniHsRtAH paJcAyAmapariNAhAH
paJca madhudhArAH supArzvazikharAtpatantyO'parENAtmAnamilAvRtamanumOdayanti||22||
yA hyupayuJjAnAnAM mukhanirvAsitO vAyuH samantAcchatayOjanamanuvAsayati||23||
EvaM kumudanirUDhO yaH zatavalzO nAma vaTastasya skandhEbhyO nIcInAH payOdadhimadhughRta
guDAnnAdyambarazayyAsanAbharaNAdayaH sarva Eva kAmadughA nadAH
kumudAgrAtpatantastamuttarENElAvRtamupayOjayanti||24||
yAnupajuSANAnAM na kadAcidapi prajAnAM valIpalitaklamasvEdadaurgandhyajarAmayamRtyu
zItOSNavaivarNyOpasargAdayastApavizESA bhavanti yAvajjIvaM sukhaM niratizayamEva||25||
kuraGgakurarakusumbhavaikaGkatrikUTazizirapataGgarucakaniSadhazinIvAsakapilazaGkha
vaidUryajArudhihaMsaRSabhanAgakAlaJjaranAradAdayO viMzatigirayO mErOH karNikAyA iva kEsarabhUtA
mUladEzE parita upaklRptAH||26||
jaTharadEvakUTau mEruM pUrvENASTAdazayOjanasahasramudagAyatau dvisahasraM pRthutuGgau
bhavataH EvamaparENa pavanapAriyAtrau dakSiNEna kailAsakaravIrau prAgAyatAvEvamuttaratastrizRGga
makarAvaSTabhirEtaiH parisRtO'gniriva paritazcakAsti kAJcanagiriH||27||
mErOrmUrdhani bhagavata AtmayOnErmadhyata upaklRptAM purImayutayOjanasAhasrIM sama
caturasrAM zAtakaumbhIM vadanti||28||
tAmanuparitO lOkapAlAnAmaSTAnAM yathAdizaM yathArUpaM turIyamAnEna purO'STAvupaklRptAH||29||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE SODazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox