From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptadazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tatra bhagavataH sAkSAdyajJaliGgasya viSNOrvikramatO vAmapAdAGguSThanakha
nirbhinnOrdhvANDakaTAhavivarENAntaHpraviSTA yA bAhyajaladhArA taccaraNapaGkajAvanEjanAruNa
kiJjalkOparaJjitAkhilajagadaghamalApahOpasparzanAmalA sAkSAdbhagavatpadItyanupalakSitavacO
'bhidhIyamAnAtimahatA kAlEna yugasahasrOpalakSaNEna divO mUrdhanyavatatAra yattadviSNupadamAhuH||1||
yatra ha vAva vIravrata auttAnapAdiH paramabhAgavatO'smatkuladEvatAcaraNAravindOdakamiti
yAmanusavanamutkRSyamANabhagavadbhaktiyOgEna dRDhaM klidyamAnAntarhRdaya autkaNThya
vivazAmIlitalOcanayugalakuDmalavigalitAmalabASpakalayAbhivyajyamAnarOmapulakakulakO'dhunApi
paramAdarENa zirasA bibharti||2||
tataH sapta RSayastatprabhAvAbhijJA yAM nanu tapasa AtyantikI siddhirEtAvatI bhagavati
sarvAtmani vAsudEvE'nuparatabhaktiyOgalAbhEnaivOpEkSitAnyArthAtmagatayO muktimivAgatAM mumukSava
iva sabahumAnamadyApi jaTAjUTairudvahanti||3||
tatO'nEkasahasrakOTivimAnAnIkasaGkuladEvayAnEnAvatarantIndu maNDalamAvArya brahma
sadanE nipatati||4||
tatra caturdhA bhidyamAnA caturbhirnAmabhizcaturdizamabhispandantI nadanadI
patimEvAbhinivizati sItAlakanandA cakSurbhadrEti||5||
sItA tu brahmasadanAtkEsarAcalAdigirizikharEbhyO'dhO'dhaH prasravantI gandhamAdanamUrdhasu
patitvAntarENa bhadrAzvavarSaM prAcyAM dizi kSArasamudramabhipravizati||6||
EvaM mAlyavacchikharAnniSpatantI tatO'nuparatavEgA kEtumAlamabhi cakSuH pratIcyAM dizi sarit
patiM pravizati||7||
bhadrA cOttaratO mEruzirasO nipatitA girizikharAdgirizikharamatihAya zRGgavataH
zRGgAdavasyandamAnA uttarAMstu kurUnabhita udIcyAM dizi jaladhimabhipravizati||8||
tathaivAlakanandA dakSiNEna brahmasadanAdbahUni girikUTAnyatikramya
hEmakUTAddhaimakUTAnyatirabhasatararaMhasA luThayantI bhAratamabhivarSaM dakSiNasyAM dizi
jaladhimabhipravizati yasyAM snAnArthaM cAgacchataH puMsaH padE padE'zvamEdharAjasUyAdInAM phalaM
na durlabhamiti||9||
anyE ca nadA nadyazca varSE varSE santi bahuzO mErvAdigiriduhitaraH zatazaH||10||
tatrApi bhAratamEva varSaM karmakSEtramanyAnyaSTa varSANi svargiNAM puNyazESOpabhOga
sthAnAni bhaumAni svargapadAni vyapadizanti||11||
ESu puruSANAmayutapuruSAyurvarSANAM dEvakalpAnAM nAgAyutaprANAnAM vajrasaMhananabala
vayOmOdapramuditamahAsauratamithunavyavAyApavargavarSadhRtaikagarbhakalatrANAM tatra tu trEtA
yugasamaH kAlO vartatE||12||
yatra ha dEvapatayaH svaiH svairgaNanAyakairvihitamahArhaNAH sarvartukusumastabakaphala
kisalayazriyAnamyamAnaviTapalatAviTapibhirupazumbhamAnarucirakAnanAzramAyatanavarSagiridrONISu
tathA cAmalajalAzayESu vikacavividhanavavanaruhAmOdamuditarAjahaMsajalakukkuTakAraNDavasArasa
cakravAkAdibhirmadhukaranikarAkRtibhirupakUjitESu jalakrIDAdibhirvicitravinOdaiH sulalitasurasundarINAM
kAmakalilavilAsahAsalIlAvalOkAkRSTamanOdRSTayaH svairaM viharanti||13||
navasvapi varSESu bhagavAnnArAyaNO mahApuruSaH puruSANAM tadanugrahAyAtmatattva
vyUhEnAtmanAdyApi sannidhIyatE||14||
ilAvRtE tu bhagavAnbhava Eka Eva pumAnna hyanyastatrAparO nirvizati bhavAnyAH zApanimittajJO
yatpravEkSyataH strIbhAvastatpazcAdvakSyAmi||15||
bhavAnInAthaiH strIgaNArbudasahasrairavarudhyamAnO bhagavatazcaturmUrtErmahApuruSasya
turIyAM tAmasIM mUrtiM prakRtimAtmanaH saGkarSaNasaMjJAmAtmasamAdhirUpENa
sannidhApyaitadabhigRNanbhava upadhAvati||16||

zrIbhagavAnuvAca

OM namO bhagavatE mahApuruSAya sarvaguNasaGkhyAnAyAnantAyAvyaktAya nama iti
bhajE bhajanyAraNapAdapaGkajaM bhagasya kRtsnasya paraM parAyaNam
bhaktESvalaM bhAvitabhUtabhAvanaM bhavApahaM tvA bhavabhAvamIzvaram||17||
na yasya mAyAguNacittavRttibhirnirIkSatO hyaNvapi dRSTirajyatE|
IzE yathA nO'jitamanyuraMhasAM kastaM na manyEta jigISurAtmanaH||18||
asaddRzO yaH pratibhAti mAyayA kSIbEva madhvAsavatAmralOcanaH|
na nAgavadhvO'rhaNa IzirE hriyA yatpAdayOH sparzanadharSitEndriyAH||19||
yamAhurasya sthitijanmasaMyamaM tribhirvihInaM yamanantamRSayaH|
na vEda siddhArthamiva kvacitsthitaM bhUmaNDalaM mUrdhasahasradhAmasu||20||
yasyAdya AsIdguNavigrahO mahAnvijJAnadhiSNyO bhagavAnajaH kila|
yatsambhavO'haM trivRtA svatEjasA vaikArikaM tAmasamaindriyaM sRjE||21||
EtE vayaM yasya vazE mahAtmanaH sthitAH zakuntA iva sUtrayantritAH|
mahAnahaM vaikRtatAmasEndriyAH sRjAma sarvE yadanugrahAdidam||22||
yannirmitAM karhyapi karmaparvaNIM mAyAM janO'yaM guNasargamOhitaH
na vEda nistAraNayOgamaJjasA tasmai namastE vilayOdayAtmanE||23||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE saptadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox