From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tathA ca bhadrazravA nAma dharmasutastatkulapatayaH puruSA bhadrAzvavarSE sAkSAdbhagavatO
vAsudEvasya priyAM tanuM dharmamayIM hayazIrSAbhidhAnAM paramENa samAdhinA
sannidhApyEdamabhigRNanta upadhAvanti||1||

bhadrazravasa UcuH

OM namO bhagavatE dharmAyAtmavizOdhanAya nama iti||2||
ahO vicitraM bhagavadvicESTitaM ghnantaM janO'yaM hi miSanna pazyati|
dhyAyannasadyarhi vikarma sEvituM nirhRtya putraM pitaraM jijIviSati||3||
vadanti vizvaM kavayaH sma nazvaraM pazyanti cAdhyAtmavidO vipazcitaH|
tathApi muhyanti tavAja mAyayA suvismitaM kRtyamajaM natO'smi tam||4||
vizvOdbhavasthAnanirOdhakarma tE hyakarturaGgIkRtamapyapAvRtaH|
yuktaM na citraM tvayi kAryakAraNE sarvAtmani vyatiriktE ca vastutaH||5||
vEdAnyugAntE tamasA tiraskRtAnrasAtalAdyO nRturaGgavigrahaH|
pratyAdadE vai kavayE'bhiyAcatE tasmai namastE'vitathEhitAya iti||6||
harivarSE cApi bhagavAnnaraharirUpENAstE tadrUpagrahaNanimittamuttaratrAbhidhAsyE
taddayitaM rUpaM mahApuruSaguNabhAjanO mahAbhAgavatO daityadAnavakulatIrthIkaraNazIlAcaritaH
prahlAdO'vyavadhAnAnanyabhaktiyOgEna saha tadvarSapuruSairupAstE idaM cOdAharati||7||
OM namO bhagavatE narasiMhAya namastEjastEjasE AvirAvirbhava vajranakha vajradaMSTra
karmAzayAnrandhaya randhaya tamO grasa grasa OM svAhA abhayamabhayamAtmani bhUyiSThA OM kSraum||8||
svastyastu vizvasya khalaH prasIdatAM dhyAyantu bhUtAni zivaM mithO dhiyA|
manazca bhadraM bhajatAdadhOkSajE AvEzyatAM nO matirapyahaitukI||9||
mAgAradArAtmajavittabandhuSu saGgO yadi syAdbhagavatpriyESu naH|
yaH prANavRttyA parituSTa AtmavAnsiddhyatyadUrAnna tathEndriyapriyaH||10||
yatsaGgalabdhaM nijavIryavaibhavaM tIrthaM muhuH saMspRzatAM hi mAnasam|
haratyajO'ntaH zrutibhirgatO'GgajaM kO vai na sEvEta mukundavikramam||11||
yasyAsti bhaktirbhagavatyakiJcanA sarvairguNaistatra samAsatE surAH|
harAvabhaktasya kutO mahadguNA manOrathEnAsati dhAvatO bahiH||12||
harirhi sAkSAdbhagavAnzarIriNAmAtmA jhaSANAmiva tOyamIpsitam|
hitvA mahAMstaM yadi sajjatE gRhE tadA mahattvaM vayasA dampatInAm||13||
tasmAdrajOrAgaviSAdamanyu mAnaspRhAbhayadainyAdhimUlam|
hitvA gRhaM saMsRticakravAlaM nRsiMhapAdaM bhajatAkutObhayamiti||14||
kEtumAlE'pi bhagavAnkAmadEvasvarUpENa lakSmyAH priyacikIrSayA prajApatErduhitNAM putrANAM
tadvarSapatInAM puruSAyuSAhOrAtraparisaGkhyAnAnAM yAsAM garbhA mahApuruSamahAstratEjasOdvEjita
manasAM vidhvastA vyasavaH saMvatsarAntE vinipatanti||15||
atIva sulalitagativilAsavilasitarucirahAsalEzAvalOkalIlayA
kiJciduttambhitasundarabhrUmaNDala
subhagavadanAravindazriyA ramAM ramayannindriyANi ramayatE||16||
tadbhagavatO mAyAmayaM rUpaM paramasamAdhiyOgEna ramA dEvI saMvatsarasya rAtriSu
prajApatErduhitRbhirupEtAhaHsu ca tadbhartRbhirupAstE idaM cOdAharati||17||
OM hrAM hrIM hrUM OM namO bhagavatE hRSIkEzAya sarvaguNavizESairvilakSitAtmanE AkUtInAM
cittInAM cEtasAM vizESANAM cAdhipatayE SODazakalAya cchandOmayAyAnnamayAyAmRtamayAya sarvamayAya
sahasE OjasE balAya kAntAya kAmAya namastE ubhayatra bhUyAt||18||
striyO vrataistvA hRSIkEzvaraM svatO hyArAdhya lOkE patimAzAsatE'nyam|
tAsAM na tE vai paripAntyapatyaM priyaM dhanAyUMSi yatO'svatantrAH||19||
sa vai patiH syAdakutObhayaH svayaM samantataH pAti bhayAturaM janam|
sa Eka EvEtarathA mithO bhayaM naivAtmalAbhAdadhi manyatE param||20||
yA tasya tE pAdasarOruhArhaNaM nikAmayEtsAkhilakAmalampaTA|
tadEva rAsIpsitamIpsitO'rcitO yadbhagnayAcJA bhagavanpratapyatE||21||
matprAptayE'jEzasurAsurAdayastapyanta ugraM tapa aindriyE dhiyaH|
RtE bhavatpAdaparAyaNAnna mAM vindantyahaM tvaddhRdayA yatO'jita||22||
sa tvaM mamApyacyuta zIrSNi vanditaM karAmbujaM yattvadadhAyi sAtvatAm|
bibharSi mAM lakSma varENya mAyayA ka IzvarasyEhitamUhituM vibhuriti||23||
ramyakE ca bhagavataH priyatamaM mAtsyamavatArarUpaM tadvarSapuruSasya manOH prAk
pradarzitaM sa idAnImapi mahatA bhaktiyOgEnArAdhayatIdaM cOdAharati||24||
OM namO bhagavatE mukhyatamAya namaH sattvAya prANAyaujasE sahasE balAya mahAmatsyAya
nama iti||25||
antarbahizcAkhilalOkapAlakairadRSTarUpO vicarasyurusvanaH|
sa IzvarastvaM ya idaM vazE'nayannAmnA yathA dArumayIM naraH striyam||26||
yaM lOkapAlAH kila matsarajvarA hitvA yatantO'pi pRthaksamEtya ca|
pAtuM na zEkurdvipadazcatuSpadaH sarIsRpaM sthANu yadatra dRzyatE||27||
bhavAnyugAntArNava UrmimAlini kSONImimAmOSadhivIrudhAM nidhim|
mayA sahOru kramatE'ja OjasA tasmai jagatprANagaNAtmanE nama iti||28||
hiraNmayE'pi bhagavAnnivasati kUrmatanuM bibhrANastasya tatpriyatamAM tanumaryamA saha
varSapuruSaiH pitRgaNAdhipatirupadhAvati mantramimaM cAnujapati||29||
OM namO bhagavatE akUpArAya sarvasattvaguNavizESaNAyAnupalakSitasthAnAya namO varSmaNE
namO bhUmnE namO namO'vasthAnAya namastE||30||
yadrUpamEtannijamAyayArpitamarthasvarUpaM bahurUparUpitam|
saGkhyA na yasyAstyayathOpalambhanAttasmai namastE'vyapadEzarUpiNE||31||
jarAyujaM svEdajamaNDajOdbhidaM carAcaraM dEvarSipitRbhUtamaindriyam|
dyauH khaM kSitiH zailasaritsamudra dvIpagraharkSEtyabhidhEya EkaH||32||
yasminnasaGkhyEyavizESanAma rUpAkRtau kavibhiH kalpitEyam|
saGkhyA yayA tattvadRzApanIyatE tasmai namaH sAGkhyanidarzanAya tE iti||33||
uttarESu ca kuruSu bhagavAnyajJapuruSaH kRtavarAharUpa AstE taM tu dEvI haiSA bhUH saha
kurubhiraskhalitabhaktiyOgEnOpadhAvati imAM ca paramAmupaniSadamAvartayati||34||
OM namO bhagavatE mantratattvaliGgAya yajJakratavE mahAdhvarAvayavAya mahApuruSAya namaH
karmazuklAya triyugAya namastE||35||
yasya svarUpaM kavayO vipazcitO guNESu dAruSviva jAtavEdasam|
mathnanti mathnA manasA didRkSavO gUDhaM kriyArthairnama IritAtmanE||36||
dravyakriyAhEtvayanEzakartRbhirmAyAguNairvastunirIkSitAtmanE|
anvIkSayAGgAtizayAtmabuddhibhirnirastamAyAkRtayE namO namaH||37||
karOti vizvasthitisaMyamOdayaM yasyEpsitaM nEpsitamIkSiturguNaiH|
mAyA yathAyO bhramatE tadAzrayaM grAvNO namastE guNakarmasAkSiNE||38||
pramathya daityaM prativAraNaM mRdhE yO mAM rasAyA jagadAdisUkaraH
kRtvAgradaMSTrE niragAdudanvataH krIDannivEbhaH praNatAsmi taM vibhumiti||39||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE aSTAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox