From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

kimpuruSE varSE bhagavantamAdipuruSaM lakSmaNAgrajaM sItAbhirAmaM rAmaM taccaraNa
sannikarSAbhirataH paramabhAgavatO hanumAnsaha kimpuruSairaviratabhaktirupAstE||1||
ArSTiSENEna saha gandharvairanugIyamAnAM paramakalyANIM bhartRbhagavatkathAM samupazRNOti
svayaM cEdaM gAyati||2||
OM namO bhagavatE uttamazlOkAya nama AryalakSaNazIlavratAya nama upazikSitAtmana upAsita
lOkAya namaH sAdhuvAdanikaSaNAya namO brahmaNyadEvAya mahApuruSAya mahArAjAya nama iti||3||
yattadvizuddhAnubhavamAtramEkaM svatEjasA dhvastaguNavyavastham|
pratyakprazAntaM sudhiyOpalambhanaM hyanAmarUpaM nirahaM prapadyE||4||
martyAvatArastviha martyazikSaNaM rakSOvadhAyaiva na kEvalaM vibhOH|
kutO'nyathA syAdramataH sva AtmanaH sItAkRtAni vyasanAnIzvarasya||5||
na vai sa AtmAtmavatAM suhRttamaH saktastrilOkyAM bhagavAnvAsudEvaH|
na strIkRtaM kazmalamaznuvIta na lakSmaNaM cApi vihAtumarhati||6||
na janma nUnaM mahatO na saubhagaM na vAGna buddhirnAkRtistOSahEtuH|
tairyadvisRSTAnapi nO vanaukasazcakAra sakhyE bata lakSmaNAgrajaH||7||
surO'surO vApyatha vAnarO naraH sarvAtmanA yaH sukRtajJamuttamam|
bhajEta rAmaM manujAkRtiM hariM ya uttarAnanayatkOsalAndivamiti||8||
bhAratE'pi varSE bhagavAnnaranArAyaNAkhya AkalpAntamupacitadharmajJAna
vairAgyaizvaryOpazamOparamAtmOpalambhanamanugrahAyAtmavatAmanukampayA tapO'vyaktagatizcarati||9||
taM bhagavAnnAradO varNAzramavatIbhirbhAratIbhiH prajAbhirbhagavatprOktAbhyAM sAGkhya
yOgAbhyAM bhagavadanubhAvOpavarNanaM sAvarNErupadEkSyamANaH paramabhaktibhAvEnOpasarati idaM
cAbhigRNAti||10||
OM namO bhagavatE upazamazIlAyOparatAnAtmyAya namO'kiJcanavittAya RSiRSabhAya nara
nArAyaNAya paramahaMsaparamaguravE AtmArAmAdhipatayE namO nama iti||11||

gAyati cEdam

kartAsya sargAdiSu yO na badhyatE na hanyatE dEhagatO'pi daihikaiH|
draSTurna dRgyasya guNairvidUSyatE tasmai namO'saktaviviktasAkSiNE||12||
idaM hi yOgEzvara yOganaipuNaM hiraNyagarbhO bhagavAJjagAda yat|
yadantakAlE tvayi nirguNE manO bhaktyA dadhItOjjhitaduSkalEvaraH||13||
yathaihikAmuSmikakAmalampaTaH sutESu dArESu dhanESu cintayan|
zaGkEta vidvAnkukalEvarAtyayAdyastasya yatnaH zrama Eva kEvalam||14||
tannaH prabhO tvaM kukalEvarArpitAM tvanmAyayAhaMmamatAmadhOkSaja|
bhindyAma yEnAzu vayaM sudurbhidAM vidhEhi yOgaM tvayi naH svabhAvamiti||15||
bhAratE'pyasminvarSE saricchailAH santi bahavO malayO maGgalaprasthO mainAkastrikUTa RSabhaH
kUTakaH kOllakaH sahyO dEvagirirRSyamUkaH zrIzailO vEGkaTO mahEndrO vAridhArO vindhyaH zuktimAnRkSagiriH
pAriyAtrO drONazcitrakUTO gOvardhanO raivatakaH kakubhO nIlO gOkAmukha indrakIlaH kAmagiririti cAnyE ca
zatasahasrazaH zailAstESAM nitambaprabhavA nadA nadyazca santyasaGkhyAtAH||16||
EtAsAmapO bhAratyaH prajA nAmabhirEva punantInAmAtmanA cOpaspRzanti||17||
candravasA tAmraparNI avaTOdA kRtamAlA vaihAyasI kAvErI vENI payasvinI zarkarAvartA tuGgabhadrA
kRSNAvENyA bhImarathI gOdAvarI nirvindhyA payOSNI tApI rEvA surasA narmadA carmaNvatI sindhurandhaH
zONazca nadau mahAnadI vEdasmRtirRSikulyA trisAmA kauzikI mandAkinI yamunA sarasvatI dRSadvatI gOmatI
sarayU rOdhasvatI saptavatI suSOmA zatadrUzcandrabhAgA marudvRdhA vitastA asiknI vizvEti mahAnadyaH||18||
asminnEva varSE puruSairlabdhajanmabhiH zuklalOhitakRSNavarNEna svArabdhEna karmaNA divya
mAnuSanArakagatayO bahvya Atmana AnupUrvyENa sarvA hyEva sarvESAM vidhIyantE yathAvarNa
vidhAnamapavargazcApi bhavati||19||
yO'sau bhagavati sarvabhUtAtmanyanAtmyE'niruktE'nilayanE paramAtmani vAsudEvE'nanya
nimittabhaktiyOgalakSaNO nAnAgatinimittAvidyAgranthirandhanadvArENa yadA hi mahApuruSapuruSa
prasaGgaH||20||

EtadEva hi dEvA gAyanti

ahO amISAM kimakAri zObhanaM prasanna ESAM sviduta svayaM hariH|
yairjanma labdhaM nRSu bhAratAjirE mukundasEvaupayikaM spRhA hi naH||21||
kiM duSkarairnaH kratubhistapOvratairdAnAdibhirvA dyujayEna phalgunA|
na yatra nArAyaNapAdapaGkaja smRtiH pramuSTAtizayEndriyOtsavAt||22||
kalpAyuSAM sthAnajayAtpunarbhavAtkSaNAyuSAM bhAratabhUjayO varam|
kSaNEna martyEna kRtaM manasvinaH sannyasya saMyAntyabhayaM padaM harEH||23||
na yatra vaikuNThakathAsudhApagA na sAdhavO bhAgavatAstadAzrayAH|
na yatra yajJEzamakhA mahOtsavAH surEzalOkO'pi na vai sa sEvyatAm||24||
prAptA nRjAtiM tviha yE ca jantavO jJAnakriyAdravyakalApasambhRtAm|
na vai yatErannapunarbhavAya tE bhUyO vanaukA iva yAnti bandhanam||25||
yaiH zraddhayA barhiSi bhAgazO havirniruptamiSTaM vidhimantravastutaH|
EkaH pRthaGnAmabhirAhutO mudA gRhNAti pUrNaH svayamAziSAM prabhuH||26||
satyaM dizatyarthitamarthitO nRNAM naivArthadO yatpunararthitA yataH|
svayaM vidhattE bhajatAmanicchatAmicchApidhAnaM nijapAdapallavam||27||
yadyatra naH svargasukhAvazESitaM sviSTasya sUktasya kRtasya zObhanam|
tEnAjanAbhE smRtimajjanma naH syAdvarSE hariryadbhajatAM zaM tanOti||28||

zrIzuka uvAca

jambUdvIpasya ca rAjannupadvIpAnaSTau haika upadizanti sagarAtmajairazvAnvESaNa imAM mahIM
paritO nikhanadbhirupakalpitAn||29||
tadyathA svarNaprasthazcandrazukla AvartanO ramaNakO mandarahariNaH pAJcajanyaH siMhalO
laGkEti||30||
EvaM tava bhAratOttama jambUdvIpavarSavibhAgO yathOpadEzamupavarNita iti||31||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE EkOnaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox