From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

viMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

ataH paraM plakSAdInAM pramANalakSaNasaMsthAnatO varSavibhAga upavarNyatE||1||
jambUdvIpO'yaM yAvatpramANavistArastAvatA kSArOdadhinA parivESTitO yathA mErurjambvAkhyEna
lavaNOdadhirapi tatO dviguNavizAlEna plakSAkhyEna parikSiptO yathA parikhA bAhyOpavanEna plakSO jambU
pramANO dvIpAkhyAkarO hiraNmaya utthitO yatrAgnirupAstE saptajihvastasyAdhipatiH priyavratAtmaja
idhmajihvaH svaM dvIpaM saptavarSANi vibhajya saptavarSanAmabhya AtmajEbhya Akalayya svayamAtma
yOgEnOpararAma||2||
zivaM yavasaM subhadraM zAntaM kSEmamamRtamabhayamiti varSANi tESu girayO nadyazca
saptaivAbhijJAtAH||3||
maNikUTO vajrakUTa indrasEnO jyOtiSmAnsuparNO hiraNyaSThIvO mEghamAla iti sEtuzailAH aruNA
nRmNAGgirasI sAvitrI suptabhAtA RtambharA satyambharA iti mahAnadyaH yAsAM jalOpasparzanavidhUtarajas
tamasO haMsapataGgOrdhvAyanasatyAGgasaMjJAzcatvArO varNAH sahasrAyuSO vibudhOpamasandarzana
prajananAH svargadvAraM trayyA vidyayA bhagavantaM trayImayaM sUryamAtmAnaM yajantE||4||
pratnasya viSNO rUpaM yatsatyasyartasya brahmaNaH|
amRtasya ca mRtyOzca sUryamAtmAnamImahIti||5||
plakSAdiSu paJcasu puruSANAmAyurindriyamOjaH sahO balaM buddhirvikrama iti ca
sarvESAmautpattikI siddhiravizESENa vartatE||6||
plakSaH svasamAnEnEkSurasOdEnAvRtO yathA tathA dvIpO'pi zAlmalO dviguNavizAlaH samAnEna
surOdEnAvRtaH parivRGktE||7||
yatra ha vai zAlmalI plakSAyAmA yasyAM vAva kila nilayamAhurbhagavatazchandaHstutaH patattri
rAjasya sA dvIpahUtayE upalakSyatE||8||
taddvIpAdhipatiH priyavratAtmajO yajJabAhuH svasutEbhyaH saptabhyastannAmAni saptavarSANi
vyabhajatsurOcanaM saumanasyaM ramaNakaM dEvavarSaM pAribhadramApyAyanamavijJAtamiti||9||
tESu varSAdrayO nadyazca saptaivAbhijJAtAH svarasaH zatazRGgO vAmadEvaH kundO mukundaH puSpa
varSaH sahasrazrutiriti anumatiH sinIvAlI sarasvatI kuhU rajanI nandA rAkEti||10||
tadvarSapuruSAH zrutadharavIryadharavasundharESandharasaMjJA bhagavantaM vEdamayaM
sOmamAtmAnaM vEdEna yajantE||11||
svagObhiH pitRdEvEbhyO vibhajankRSNazuklayOH|
prajAnAM sarvAsAM rAjA ndhaH sOmO na Astviti||12||
EvaM surOdAdbahistaddviguNaH samAnEnAvRtO ghRtOdEna yathApUrvaH kuzadvIpO yasminkuza
stambO dEvakRtastaddvIpAkhyAkarO jvalana ivAparaH svazaSparOciSA dizO virAjayati||13||
taddvIpapatiH praiyavratO rAjanhiraNyarEtA nAma svaM dvIpaM saptabhyaH svaputrEbhyO yathA
bhAgaM vibhajya svayaM tapa AtiSThata vasuvasudAnadRDharucinAbhiguptastutyavrataviviktavAmadEva
nAmabhyaH||14||
tESAM varSESu sImAgirayO nadyazcAbhijJAtAH sapta saptaiva cakrazcatuHzRGgaH kapilazcitrakUTO
dEvAnIka UrdhvarOmA draviNa iti rasakulyA madhukulyA mitravindA zrutavindA dEvagarbhA ghRtacyutA
mantramAlEti||15||
yAsAM payObhiH kuzadvIpaukasaH kuzalakOvidAbhiyuktakulakasaMjJA bhagavantaM jAtavEda
sarUpiNaM karmakauzalEna yajantE||16||
parasya brahmaNaH sAkSAjjAtavEdO'si havyavAT|
dEvAnAM puruSAGgAnAM yajJEna puruSaM yajEti||17||
tathA ghRtOdAdbahiH krauJcadvIpO dviguNaH svamAnEna kSIrOdEna parita upaklRptO vRtO yathA
kuzadvIpO ghRtOdEna yasminkrauJcO nAma parvatarAjO dvIpanAmanirvartaka AstE||18||
yO'sau guhapraharaNOnmathitanitambakuJjO'pi kSIrOdEnAsicyamAnO bhagavatA varuNEnAbhiguptO
vibhayO babhUva||19||
tasminnapi praiyavratO ghRtapRSThO nAmAdhipatiH svE dvIpE varSANi sapta vibhajya tESu putranAmasu
sapta rikthAdAnvarSapAnnivEzya svayaM bhagavAnbhagavataH paramakalyANayazasa AtmabhUtasya
harEzcaraNAravindamupajagAma||20||
AmO madhuruhO mEghapRSThaH sudhAmA bhrAjiSThO lOhitArNO vanaspatiriti ghRtapRSThasutAstESAM
varSagirayaH sapta saptaiva nadyazcAbhikhyAtAH zuklO vardhamAnO bhOjana upabarhiNO nandO nandanaH
sarvatObhadra iti abhayA amRtaughA AryakA tIrthavatI rUpavatI pavitravatI zuklEti||21||
yAsAmambhaH pavitramamalamupayuJjAnAH puruSaRSabhadraviNadEvakasaMjJA varSapuruSA
ApOmayaM dEvamapAM pUrNEnAJjalinA yajantE||22||
ApaH puruSavIryAH stha punantIrbhUrbhuvaHsuvaH|
tA naH punItAmIvaghnIH spRzatAmAtmanA bhuva iti||23||
EvaM purastAtkSIrOdAtparita upavEzitaH zAkadvIpO dvAtriMzallakSayOjanAyAmaH samAnEna ca
dadhimaNDOdEna parItO yasminzAkO nAma mahIruhaH svakSEtravyapadEzakO yasya ha mahAsurabhi
gandhastaM dvIpamanuvAsayati||24||
tasyApi praiyavrata EvAdhipatirnAmnA mEdhAtithiH sO'pi vibhajya sapta varSANi putranAmAni tESu
svAtmajAnpurOjavamanOjavapavamAnadhUmrAnIkacitrarEphabahurUpavizvadhAra
saMjJAnnidhApyAdhipatInsvayaM bhagavatyananta AvEzitamatistapOvanaM pravivEza||25||
EtESAM varSamaryAdAgirayO nadyazca sapta saptaiva IzAna uruzRGgO balabhadraH zatakEsaraH
sahasrasrOtO dEvapAlO mahAnasa iti anaghAyurdA ubhayaspRSTiraparAjitA paJcapadI sahasrasrutirnijadhRtiriti||26||
tadvarSapuruSA RtavratasatyavratadAnavratAnuvratanAmAnO bhagavantaM vAyvAtmakaM
prANAyAmavidhUtarajastamasaH paramasamAdhinA yajantE||27||
antaHpravizya bhUtAni yO bibhartyAtmakEtubhiH|
antaryAmIzvaraH sAkSAtpAtu nO yadvazE sphuTam||28||
EvamEva dadhimaNDOdAtparataH puSkaradvIpastatO dviguNAyAmaH samantata upakalpitaH
samAnEna svAdUdakEna samudrENa bahirAvRtO yasminbRhatpuSkaraM jvalanazikhAmalakanaka
patrAyutAyutaM bhagavataH kamalAsanasyAdhyAsanaM parikalpitam||29||
taddvIpamadhyE mAnasOttaranAmaika EvArvAcInaparAcInavarSayOrmaryAdAcalO'yuta
yOjanOcchrAyAyAmO yatra tu catasRSu dikSu catvAri purANi lOkapAlAnAmindrAdInAM yadupariSTAtsUrya
rathasya mEruM paribhramataH saMvatsarAtmakaM cakraM dEvAnAmahOrAtrAbhyAM paribhramati||30||
taddvIpasyApyadhipatiH praiyavratO vItihOtrO nAmaitasyAtmajau ramaNakadhAtakinAmAnau varSa
patI niyujya sa svayaM pUrvajavadbhagavatkarmazIla EvAstE||31||
tadvarSapuruSA bhagavantaM brahmarUpiNaM sakarmakENa karmaNArAdhayantIdaM cOdAharanti||32||
yattatkarmamayaM liGgaM brahmaliGgaM janO'rcayEt|
EkAntamadvayaM zAntaM tasmai bhagavatE nama iti||33||
tataH parastAllOkAlOkanAmAcalO lOkAlOkayOrantarAlE parita upakSiptaH||34||
yAvanmAnasOttaramErvOrantaraM tAvatI bhUmiH kAJcanyanyAdarzatalOpamA yasyAM prahitaH
padArthO na kathaJcitpunaH pratyupalabhyatE tasmAtsarvasattvaparihRtAsIt||35||
lOkAlOka iti samAkhyA yadanEnAcalEna lOkAlOkasyAntarvartinAvasthApyatE||36||
sa lOkatrayAntE parita IzvarENa vihitO yasmAtsUryAdInAM dhruvApavargANAM jyOtirgaNAnAM
gabhastayO'rvAcInAMstrInlOkAnAvitanvAnA na kadAcitparAcInA bhavitumutsahantE tAvadunnahanAyAmaH||37||
EtAvAnlOkavinyAsO mAnalakSaNasaMsthAbhirvicintitaH kavibhiH sa tu paJcAzatkOTigaNitasya bhU
gOlasya turIyabhAgO'yaM lOkAlOkAcalaH||38||
tadupariSTAccatasRSvAzAsvAtmayOninAkhilajagadguruNAdhinivEzitA yE dviradapataya RSabhaH
puSkaracUDO vAmanO'parAjita iti sakalalOkasthitihEtavaH||39||
tESAM svavibhUtInAM lOkapAlAnAM ca vividhavIryOpabRMhaNAya bhagavAnparamamahApuruSO
mahAvibhUtipatirantaryAmyAtmanO vizuddhasattvaM dharmajJAnavairAgyaizvaryAdyaSTamahAsiddhy
upalakSaNaM viSvaksEnAdibhiH svapArSadapravaraiH parivAritO nijavarAyudhOpazObhitairnijabhujadaNDaiH
sandhArayamANastasmingirivarE samantAtsakalalOkasvastaya AstE||40||
AkalpamEvaM vESaM gata ESa bhagavAnAtmayOgamAyayA viracitavividhalOkayAtrA
gOpIyAyEtyarthaH||41||
yO'ntarvistAra EtEna hyalOkaparimANaM ca vyAkhyAtaM yadbahirlOkAlOkAcalAttataH
parastAdyOgEzvaragatiM vizuddhAmudAharanti||42||
aNDamadhyagataH sUryO dyAvAbhUmyOryadantaram|
sUryANDagOlayOrmadhyE kOTyaH syuH paJcaviMzatiH||43||
mRtE'NDa ESa EtasminyadabhUttatO mArtaNDa iti vyapadEzaH hiraNyagarbha iti yaddhiraNyANDa
samudbhavaH||44||
sUryENa hi vibhajyantE dizaH khaM dyaurmahI bhidA|
svargApavargau narakA rasaukAMsi ca sarvazaH||45||
dEvatiryaGmanuSyANAM sarIsRpasavIrudhAm
sarvajIvanikAyAnAM sUrya AtmA dRgIzvaraH||46||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE viMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox