From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EtAvAnEva bhUvalayasya sannivEzaH pramANalakSaNatO vyAkhyAtaH||1||
EtEna hi divO maNDalamAnaM tadvida upadizanti yathA dvidalayOrniSpAvAdInAM tE
antarENAntarikSaM tadubhayasandhitam||2||
yanmadhyagatO bhagavAMstapatAM patistapana AtapEna trilOkIM pratapatyavabhAsayatyAtma
bhAsA sa ESa udagayanadakSiNAyanavaiSuvatasaMjJAbhirmAndyazaighrya
samAnAbhirgatibhirArOhaNAvarOhaNasamAnasthAnESu yathAsavanamabhipadyamAnO makarAdiSu
rAziSvahOrAtrANi dIrghahrasvasamAnAni vidhattE||3||
yadA mESatulayOrvartatE tadAhOrAtrANi samAnAni bhavanti yadA vRSabhAdiSu paJcasu ca rAziSu
carati tadAhAnyEva vardhantE hrasati ca mAsi mAsyEkaikA ghaTikA rAtriSu||4||
yadA vRzcikAdiSu paJcasu vartatE tadAhOrAtrANi viparyayANi bhavanti||5||
yAvaddakSiNAyanamahAni vardhantE yAvadudagayanaM rAtrayaH||6||
EvaM nava kOTaya EkapaJcAzallakSANi yOjanAnAM mAnasOttaragiriparivartanasyOpadizanti
tasminnaindrIM purIM pUrvasmAnmErOrdEvadhAnIM nAma dakSiNatO yAmyAM saMyamanIM nAma
pazcAdvAruNIM nimlOcanIM nAma uttarataH saumyAM vibhAvarIM nAma tAsUdayamadhyAhnAstamaya
nizIthAnIti bhUtAnAM pravRttinivRttinimittAni samayavizESENa mErOzcaturdizam||7||
tatratyAnAM divasamadhyaGgata Eva sadAdityastapati savyEnAcalaM dakSiNEna karOti||8||
yatrOdEti tasya ha samAnasUtranipAtE nimlOcati yatra kvacana syandEnAbhitapati tasya haiSa samAna
sUtranipAtE prasvApayati tatra gataM na pazyanti yE taM samanupazyEran||9||
yadA caindryAH puryAH pracalatE paJcadazaghaTikAbhiryAmyAM sapAdakOTidvayaM yOjanAnAM
sArdhadvAdazalakSANi sAdhikAni cOpayAti||10||
EvaM tatO vAruNIM saumyAmaindrIM ca punastathAnyE ca grahAH sOmAdayO nakSatraiH saha jyOtiz
cakrE samabhyudyanti saha vA nimlOcanti||11||
EvaM muhUrtEna catustriMzallakSayOjanAnyaSTazatAdhikAni saurO rathastrayImayO'sau catasRSu
parivartatE purISu||12||
yasyaikaM cakraM dvAdazAraM SaNnEmi triNAbhi saMvatsarAtmakaM samAmananti tasyAkSO
mErOrmUrdhani kRtO mAnasOttarE kRtEtarabhAgO yatra prOtaM ravirathacakraM tailayantra
cakravadbhramanmAnasOttaragirau paribhramati||13||
tasminnakSE kRtamUlO dvitIyO'kSasturyamAnEna sammitastailayantrAkSavaddhruvE kRtOpari
bhAgaH||14||
rathanIDastu SaTtriMzallakSayOjanAyatastatturIyabhAgavizAlastAvAnravirathayugO yatra
hayAzchandOnAmAnaH saptAruNayOjitA vahanti dEvamAdityam||15||
purastAtsavituraruNaH pazcAcca niyuktaH sautyE karmaNi kilAstE||16||
tathA vAlikhilyA RSayO'GguSThaparvamAtrAH SaSTisahasrANi purataH sUryaM sUktavAkAya niyuktAH
saMstuvanti||17||
tathAnyE ca RSayO gandharvApsarasO nAgA grAmaNyO yAtudhAnA dEvA ityEkaikazO gaNAH sapta
caturdaza mAsi mAsi bhagavantaM sUryamAtmAnaM nAnAnAmAnaM pRthaGnAnAnAmAnaH pRthak
karmabhirdvandvaza upAsatE||18||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE EkaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox