From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAviMzO'dhyAyaH

rAjOvAca

yadEtadbhagavata Adityasya mEruM dhruvaM ca pradakSiNEna parikrAmatO rAzInAmabhimukhaM
pracalitaM cApradakSiNaM bhagavatOpavarNitamamuSya vayaM kathamanumimImahIti||1||

sa hOvAca

yathA kulAlacakrENa bhramatA saha bhramatAM tadAzrayANAM pipIlikAdInAM gatiranyaiva
pradEzAntarESvapyupalabhyamAnatvAdEvaM nakSatrarAzibhirupalakSitEna kAlacakrENa dhruvaM mEruM ca
pradakSiNEna paridhAvatA saha paridhAvamAnAnAM tadAzrayANAM sUryAdInAM grahANAM gatiranyaiva
nakSatrAntarE rAzyantarE cOpalabhyamAnatvAt||2||
sa ESa bhagavAnAdipuruSa Eva sAkSAnnArAyaNO lOkAnAM svastaya AtmAnaM trayImayaM karma
vizuddhinimittaM kavibhirapi ca vEdEna vijijJAsyamAnO dvAdazadhA vibhajya SaTsu vasantAdiSvRtuSu yathOpa
jOSamRtuguNAnvidadhAti||3||
tamEtamiha puruSAstrayyA vidyayA varNAzramAcArAnupathA uccAvacaiH karmabhirAmnAtairyOga
vitAnaizca zraddhayA yajantO'JjasA zrEyaH samadhigacchanti||4||
atha sa ESa AtmA lOkAnAM dyAvApRthivyOrantarENa nabhOvalayasya kAlacakragatO dvAdaza
mAsAnbhuGktE rAzisaMjJAnsaMvatsarAvayavAnmAsaH pakSadvayaM divA naktaM cEti sapAdarkSa
dvayamupadizanti yAvatA SaSThamaMzaM bhuJjIta sa vai RturityupadizyatE saMvatsarAvayavaH||5||
atha ca yAvatArdhEna nabhOvIthyAM pracarati taM kAlamayanamAcakSatE||6||
atha ca yAvannabhOmaNDalaM saha dyAvApRthivyOrmaNDalAbhyAM kArtsnyEna sa ha bhuJjIta taM
kAlaM saMvatsaraM parivatsaramiDAvatsaramanuvatsaraM vatsaramiti bhAnOrmAndyazaighryasama
gatibhiH samAmananti||7||
EvaM candramA arkagabhastibhya upariSTAllakSayOjanata upalabhyamAnO'rkasya saMvatsara
bhuktiM pakSAbhyAM mAsabhuktiM sapAdarkSAbhyAM dinEnaiva pakSabhuktimagracArI drutataragamanO
bhuGktE||8||
atha cApUryamANAbhizca kalAbhiramarANAM kSIyamANAbhizca kalAbhiH pitNAmahOrAtrANi pUrva
pakSAparapakSAbhyAM vitanvAnaH sarvajIvanivahaprANO jIvazcaikamEkaM nakSatraM triMzatA
muhUrtairbhuGktE||9||
ya ESa SODazakalaH puruSO bhagavAnmanOmayO'nnamayO'mRtamayO dEvapitRmanuSyabhUtapazu
pakSisarIsRpavIrudhAM prANApyAyanazIlatvAtsarvamaya iti varNayanti||10||
tata upariSTAddvilakSayOjanatO nakSatrANi mEruM dakSiNEnaiva kAlAyana IzvarayOjitAni
sahAbhijitASTAviMzatiH||11||
tata upariSTAduzanA dvilakSayOjanata upalabhyatE purataH pazcAtsahaiva vArkasya zaighrya
mAndyasAmyAbhirgatibhirarkavaccarati lOkAnAM nityadAnukUla Eva prAyENa varSayaMzcArENAnumIyatE sa
vRSTiviSTambhagrahOpazamanaH||12||
uzanasA budhO vyAkhyAtastata upariSTAddvilakSayOjanatO budhaH sOmasuta upalabhyamAnaH
prAyENa zubhakRdyadArkAdvyatiricyEta tadAtivAtAbhraprAyAnAvRSTyAdibhayamAzaMsatE||13||
ata UrdhvamaGgArakO'pi yOjanalakSadvitaya upalabhyamAnastribhistribhiH pakSairEkaikazO
rAzIndvAdazAnubhuGktE yadi na vakrENAbhivartatE prAyENAzubhagrahO'ghazaMsaH||14||
tata upariSTAddvilakSayOjanAntaragatA bhagavAnbRhaspatirEkaikasminrAzau parivatsaraM
parivatsaraM carati yadi na vakraH syAtprAyENAnukUlO brAhmaNakulasya||15||
tata upariSTAdyOjanalakSadvayAtpratIyamAnaH zanaizcara EkaikasminrAzau
triMzanmAsAnvilambamAnaH sarvAnEvAnuparyEti tAvadbhiranuvatsaraiH prAyENa hi sarvESAmazAntikaraH||16||
tata uttarasmAdRSaya EkAdazalakSayOjanAntara upalabhyantE ya Eva lOkAnAM zamanubhAvayantO
bhagavatO viSNOryatparamaM padaM pradakSiNaM prakramanti||17||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE dwAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox