From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

atha tasmAtparatastrayOdazalakSayOjanAntaratO yattadviSNOH paramaM padamabhivadanti yatra
ha mahAbhAgavatO dhruva auttAnapAdiragninEndrENa prajApatinA kazyapEna dharmENa ca samakAlayugbhiH
sabahumAnaM dakSiNataH kriyamANa idAnImapi kalpajIvinAmAjIvya upAstE tasyEhAnubhAva upavarNitaH||1||
sa hi sarvESAM jyOtirgaNAnAM grahanakSatrAdInAmanimiSENAvyaktaraMhasA bhagavatA kAlEna
bhrAmyamANAnAM sthANurivAvaSTambha IzvarENa vihitaH zazvadavabhAsatE||2||
yathA mEDhIstambha AkramaNapazavaH saMyOjitAstribhistribhiH savanairyathAsthAnaM maNDalAni
carantyEvaM bhagaNA grahAdaya EtasminnantarbahiryOgEna kAlacakra AyOjitA dhruvamEvAvalambya
vAyunOdIryamANA AkalpAntaM paricaGkramanti nabhasi yathA mEghAH zyEnAdayO vAyuvazAH karmasArathayaH
parivartantE EvaM jyOtirgaNAH prakRtipuruSasaMyOgAnugRhItAH karmanirmitagatayO bhuvi na patanti||3||
kEcanaitajjyOtiranIkaM zizumArasaMsthAnEna bhagavatO vAsudEvasya yOga
dhAraNAyAmanuvarNayanti||4||
yasya pucchAgrE'vAkSirasaH kuNDalIbhUtadEhasya dhruva upakalpitastasya lAGgUlE
prajApatiragnirindrO dharma iti pucchamUlE dhAtA vidhAtA ca kaTyAM saptarSayaH tasya dakSiNAvartakuNDalI
bhUtazarIrasya yAnyudagayanAni dakSiNapArzvE tu nakSatrANyupakalpayanti dakSiNAyanAni tu savyE yathA
zizumArasya kuNDalAbhOgasannivEzasya pArzvayOrubhayOrapyavayavAH samasaGkhyA bhavanti pRSThE
tvajavIthI AkAzagaGgA cOdarataH||5||
punarvasupuSyau dakSiNavAmayOH zrONyOrArdrAzlESE ca dakSiNavAmayOH pazcimayOH
pAdayOrabhijiduttarASADhE dakSiNavAmayOrnAsikayOryathAsaGkhyaM zravaNapUrvASADhE dakSiNa
vAmayOrlOcanayOrdhaniSThA mUlaM ca dakSiNavAmayOH karNayOrmaghAdInyaSTa nakSatrANi dakSiNAyanAni
vAmapArzvavaGkriSu yuJjIta tathaiva mRgazIrSAdInyudagayanAni dakSiNapArzvavaGkriSu prAtilOmyEna
prayuJjIta zatabhiSAjyESThE skandhayOrdakSiNavAmayOrnyasEt||6||
uttarAhanAvagastiradharAhanau yamO mukhESu cAGgArakaH zanaizcara upasthE bRhaspatiH kakudi
vakSasyAdityO hRdayE nArAyaNO manasi candrO nAbhyAmuzanA stanayOrazvinau budhaH prANApAnayO
rAhurgalE kEtavaH sarvAGgESu rOmasu sarvE tArAgaNAH||7||
Etadu haiva bhagavatO viSNOH sarvadEvatAmayaM rUpamaharahaH sandhyAyAM prayatO vAgyatO
nirIkSamANa upatiSThEta namO jyOtirlOkAya kAlAyanAyAnimiSAM patayE mahApuruSAyAbhidhImahIti||8||
graharkSatArAmayamAdhidaivikaM pApApahaM mantrakRtAM trikAlam
namasyataH smaratO vA trikAlaM nazyEta tatkAlajamAzu pApam||9||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE trayOviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox