From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

adhastAtsavituryOjanAyutE svarbhAnurnakSatravaccaratItyEkE yO'sAvamaratvaM grahatvaM
cAlabhata bhagavadanukampayA svayamasurApasadaH saiMhikEyO hyatadarhastasya tAta janma karmANi
cOpariSTAdvakSyAmaH||1||
yadadastaraNErmaNDalaM pratapatastadvistaratO yOjanAyutamAcakSatE dvAdazasahasraM
sOmasya trayOdazasahasraM rAhOryaH parvaNi tadvyavadhAnakRdvairAnubandhaH sUryA
candramasAvabhidhAvati||2||
tannizamyObhayatrApi bhagavatA rakSaNAya prayuktaM sudarzanaM nAma bhAgavataM
dayitamastraM tattEjasA durviSahaM muhuH parivartamAnamabhyavasthitO muhUrtamudvijamAnazcakita
hRdaya ArAdEva nivartatE taduparAgamiti vadanti lOkAH||3||
tatO'dhastAtsiddhacAraNavidyAdharANAM sadanAni tAvanmAtra Eva||4||
tatO'dhastAdyakSarakSaHpizAcaprEtabhUtagaNAnAM vihArAjiramantarikSaM yAvadvAyuH pravAti
yAvanmEghA upalabhyantE||5||
tatO'dhastAcchatayOjanAntara iyaM pRthivI yAvaddhaMsabhAsazyEnasuparNAdayaH patattri
pravarA utpatantIti||6||
upavarNitaM bhUmEryathAsannivEzAvasthAnamavanErapyadhastAtsapta bhUvivarA EkaikazO
yOjanAyutAntarENAyAmavistArENOpaklRptA atalaM vitalaM sutalaM talAtalaM mahAtalaM rasAtalaM pAtAlamiti||7||
EtESu hi bilasvargESu svargAdapyadhikakAmabhOgaizvaryAnandabhUtivibhUtibhiH susamRddha
bhavanOdyAnAkrIDavihArESu daityadAnavakAdravEyA nityapramuditAnuraktakalatrApatyabandhusuhRd
anucarA gRhapataya IzvarAdapyapratihatakAmA mAyAvinOdA nivasanti||8||
yESu mahArAja mayEna mAyAvinA vinirmitAH purO nAnAmaNipravarapravEkaviracitavicitrabhavana
prAkAragOpurasabhAcaityacatvarAyatanAdibhirnAgAsuramithunapArAvatazukasArikAkIrNakRtrima
bhUmibhirvivarEzvaragRhOttamaiH samalaGkRtAzcakAsati||9||
udyAnAni cAtitarAM manaindriyAnandibhiH kusumaphalastabakasubhagakisalayAvanatarucira
viTapaviTapinAM latAGgAliGgitAnAM zrIbhiH samithunavividhavihaGgamajalAzayAnAmamalajalapUrNAnAM
jhaSakulOllaGghanakSubhitanIranIrajakumudakuvalayakahlAranIlOtpalalOhitazatapatrAdivanESu kRta
nikEtanAnAmEkavihArAkulamadhuravividhasvanAdibhirindriyOtsavairamaralOkazriyamatizayitAni||10||
yatra ha vAva na bhayamahOrAtrAdibhiH kAlavibhAgairupalakSyatE||11||
yatra hi mahAhipravarazirOmaNayaH sarvaM tamaH prabAdhantE||12||
na vA EtESu vasatAM divyauSadhirasarasAyanAnnapAnasnAnAdibhirAdhayO vyAdhayO valIpalita
jarAdayazca dEhavaivarNyadaurgandhyasvEdaklamaglAniriti vayO'vasthAzca bhavanti||13||
na hi tESAM kalyANAnAM prabhavati kutazcana mRtyurvinA bhagavattEjasazcakrApadEzAt||14||
yasminpraviSTE'suravadhUnAM prAyaH puMsavanAni bhayAdEva sravanti patanti ca||15||
athAtalE mayaputrO'surO balO nivasati yEna ha vA iha sRSTAH SaNNavatirmAyAH kAzcanAdyApi
mAyAvinO dhArayanti yasya ca jRmbhamANasya mukhatastrayaH strIgaNA udapadyanta svairiNyaH kAminyaH
puMzcalya iti yA vai bilAyanaM praviSTaM puruSaM rasEna hATakAkhyEna sAdhayitvA svavilAsAvalOkanAnurAga
smitasaMlApOpagUhanAdibhiH svairaM kila ramayanti yasminnupayuktE puruSa IzvarO'haM siddhO
'hamityayutamahAgajabalamAtmAnamabhimanyamAnaH katthatE madAndha iva||16||
tatO'dhastAdvitalE harO bhagavAnhATakEzvaraH svapArSadabhUtagaNAvRtaH prajApati
sargOpabRMhaNAya bhavO bhavAnyA saha mithunIbhUta AstE yataH pravRttA saritpravarA hATakI nAma
bhavayOrvIryENa yatra citrabhAnurmAtarizvanA samidhyamAna OjasA pibati tanniSThyUtaM hATakAkhyaM
suvarNaM bhUSaNEnAsurEndrAvarOdhESu puruSAH saha puruSIbhirdhArayanti||17||
tatO'dhastAtsutalE udArazravAH puNyazlOkO virOcanAtmajO balirbhagavatA mahEndrasya priyaM
cikIrSamANEnAditErlabdhakAyO bhUtvA vaTuvAmanarUpENa parAkSiptalOkatrayO bhagavadanukampayaiva
punaH pravEzita indrAdiSvavidyamAnayA susamRddhayA zriyAbhijuSTaH svadharmENArAdhayaMstamEva
bhagavantamArAdhanIyamapagatasAdhvasa AstE'dhunApi||18||
nO EvaitatsAkSAtkArO bhUmidAnasya yattadbhagavatyazESajIvanikAyAnAM jIvabhUtAtmabhUtE
paramAtmani vAsudEvE tIrthatamE pAtra upapannE parayA zraddhayA paramAdarasamAhitamanasA
sampratipAditasya sAkSAdapavargadvArasya yadbilanilayaizvaryam||19||
yasya ha vAva kSutapatanapraskhalanAdiSu vivazaH sakRnnAmAbhigRNanpuruSaH karma
bandhanamaJjasA vidhunOti yasya haiva pratibAdhanaM mumukSavO'nyathaivOpalabhantE||20||
tadbhaktAnAmAtmavatAM sarvESAmAtmanyAtmada Atmatayaiva||21||
na vai bhagavAnnUnamamuSyAnujagrAha yaduta punarAtmAnusmRtimOSaNaM mAyAmaya
bhOgaizvaryamEvAtanutEti||22||
yattadbhagavatAnadhigatAnyOpAyEna yAcJAcchalEnApahRtasvazarIrAvazESitalOkatrayO varuNa
pAzaizca sampratimuktO giridaryAM cApaviddha iti hOvAca||23||
nUnaM batAyaM bhagavAnarthESu na niSNAtO yO'sAvindrO yasya sacivO mantrAya vRta EkAntatO
bRhaspatistamatihAya svayamupEndrENAtmAnamayAcatAtmanazcAziSO nO Eva taddAsyamatigambhIra
vayasaH kAlasya manvantaraparivRttaM kiyallOkatrayamidam||24||
yasyAnudAsyamEvAsmatpitAmahaH kila vavrE na tu svapitryaM yadutAkutObhayaM padaM
dIyamAnaM bhagavataH paramiti bhagavatOparatE khalu svapitari||25||
tasya mahAnubhAvasyAnupathamamRjitakaSAyaH kO vAsmadvidhaH parihINabhagavadanugraha
upajigamiSatIti||26||
tasyAnucaritamupariSTAdvistariSyatE yasya bhagavAnsvayamakhilajagadgururnArAyaNO dvAri
gadApANiravatiSThatE nijajanAnukampitahRdayO yEnAGguSThEna padA dazakandharO yOjanAyutAyutaM dig
vijaya uccATitaH||27||
tatO'dhastAttalAtalE mayO nAma dAnavEndrastripurAdhipatirbhagavatA purAriNA trilOkIzaM
cikIrSuNA nirdagdhasvapuratrayastatprasAdAllabdhapadO mAyAvinAmAcAryO mahAdEvEna parirakSitO
vigatasudarzanabhayO mahIyatE||28||
tatO'dhastAnmahAtalE kAdravEyANAM sarpANAM naikazirasAM krOdhavazO nAma gaNaH kuhaka
takSakakAliyasuSENAdipradhAnA mahAbhOgavantaH patattrirAjAdhipatEH puruSa
vAhAdanavaratamudvijamAnAH svakalatrApatyasuhRtkuTumbasaGgEna kvacitpramattA viharanti||29||
tatO'dhastAdrasAtalE daitEyA dAnavAH paNayO nAma nivAtakavacAH kAlEyA hiraNyapuravAsina iti
vibudhapratyanIkA utpattyA mahaujasO mahAsAhasinO bhagavataH sakalalOkAnubhAvasya harErEva tEjasA
pratihatabalAvalEpA bilEzayA iva vasanti yE vai saramayEndradUtyA vAgbhirmantravarNAbhirindrAdbibhyati||30||
tatO'dhastAtpAtAlE nAgalOkapatayO vAsukipramukhAH zaGkhakulikamahAzaGkhazvEta
dhanaJjayadhRtarASTrazaGkhacUDakambalAzvataradEvadattAdayO mahAbhOginO mahAmarSA nivasanti
yESAmu ha vai paJcasaptadazazatasahasrazIrSANAM phaNAsu viracitA mahAmaNayO rOciSNavaH pAtAla
vivaratimiranikaraM svarOciSA vidhamanti||31||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE caturviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox