From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcaviMzO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tasya mUladEzE triMzadyOjanasahasrAntara AstE yA vai kalA bhagavatastAmasI samAkhyAtAnanta iti
sAtvatIyA draSTRdRzyayOH saGkarSaNamahamityabhimAnalakSaNaM yaM saGkarSaNamityAcakSatE||1||
yasyEdaM kSitimaNDalaM bhagavatO'nantamUrtEH sahasrazirasa EkasminnEva zIrSaNi dhriyamANaM
siddhArtha iva lakSyatE||2||
yasya ha vA idaM kAlEnOpasaJjihIrSatO'marSaviracitarucirabhramadbhruvOrantarENa sAGkarSaNO
nAma rudra EkAdazavyUhastryakSastrizikhaM zUlamuttambhayannudatiSThat||3||
yasyAGghrikamalayugalAruNavizadanakhamaNiSaNDamaNDalESvahipatayaH saha
sAtvatarSabhairEkAntabhaktiyOgEnAvanamantaH svavadanAni parisphuratkuNDalaprabhAmaNDitagaNDa
sthalAnyatimanOharANi pramuditamanasaH khalu vilOkayanti||4||
yasyaiva hi nAgarAjakumArya AziSa AzAsAnAzcArvaGgavalayavilasitavizadavipuladhavala
subhagarucirabhujarajatastambhESvagurucandanakuGkumapaGkAnulEpEnAvalimpamAnAstad
abhimarzanOnmathitahRdayamakaradhvajAvEzaruciralalitasmitAstadanurAgamadamuditamada
vighUrNitAruNakaruNAvalOkanayanavadanAravindaM savrIDaM kila vilOkayanti||5||
sa Eva bhagavAnanantO'nantaguNArNava AdidEva upasaMhRtAmarSarOSavEgO lOkAnAM svastaya
AstE||6||
dhyAyamAnaH surAsurOragasiddhagandharvavidyAdharamunigaNairanavaratamadamuditavikRta
vihvalalOcanaH sulalitamukharikAmRtEnApyAyamAnaH svapArSadavibudhayUthapatInaparimlAnarAganava
tulasikAmOdamadhvAsavEna mAdyanmadhukaravrAtamadhuragItazriyaM vaijayantIM svAM vanamAlAM nIla
vAsA EkakuNDalO halakakudi kRtasubhagasundarabhujO bhagavAnmahEndrO vAraNEndra iva kAJcanIM
kakSAmudAralIlO bibharti||7||
ya ESa EvamanuzrutO dhyAyamAnO mumukSUNAmanAdikAlakarmavAsanAgrathitamavidyAmayaM
hRdayagranthiM sattvarajastamOmayamantarhRdayaM gata Azu nirbhinatti
tasyAnubhAvAnbhagavAnsvAyambhuvO nAradaH saha tumburuNA sabhAyAM brahmaNaH saMzlOkayAmAsa||8||
utpattisthitilayahEtavO'sya kalpAH
sattvAdyAH prakRtiguNA yadIkSayAsan|
yadrUpaM dhruvamakRtaM yadEkamAtman
nAnAdhAtkathamu ha vEda tasya vartma||9||
mUrtiM naH purukRpayA babhAra sattvaM
saMzuddhaM sadasadidaM vibhAti tatra|
yallIlAM mRgapatirAdadE'navadyAm
AdAtuM svajanamanAMsyudAravIryaH||10||
yannAma zrutamanukIrtayEdakasmAd
ArtO vA yadi patitaH pralambhanAdvA|
hantyaMhaH sapadi nRNAmazESamanyaM
kaM zESAdbhagavata AzrayEnmumukSuH||11||
mUrdhanyarpitamaNuvatsahasramUrdhnO
bhUgOlaM sagirisaritsamudrasattvam|
AnantyAdanimitavikramasya bhUmnaH
kO vIryANyadhi gaNayEtsahasrajihvaH||12||
EvamprabhAvO bhagavAnanantO
durantavIryOruguNAnubhAvaH|
mUlE rasAyAH sthita AtmatantrO
yO lIlayA kSmAM sthitayE bibharti||13||
EtA hyEvEha nRbhirupagantavyA gatayO yathAkarmavinirmitA yathOpadEzamanuvarNitAH
kAmAnkAmayamAnaiH||14||
EtAvatIrhi rAjanpuMsaH pravRttilakSaNasya dharmasya vipAkagataya uccAvacA visadRzA yathA
praznaM vyAcakhyE kimanyatkathayAma iti||15||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE paJcaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox