From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaDviMzO'dhyAyaH

rAjOvAca

maharSa EtadvaicitryaM lOkasya kathamiti||1||

RSiruvAca

triguNatvAtkartuH zraddhayA karmagatayaH pRthagvidhAH sarvA Eva sarvasya tAratamyEna bhavanti
athEdAnIM pratiSiddhalakSaNasyAdharmasya tathaiva kartuH zraddhAyA vaisAdRzyAtkarmaphalaM
visadRzaM bhavati yA hyanAdyavidyayA kRtakAmAnAM tatpariNAmalakSaNAH sRtayaH sahasrazaH
pravRttAstAsAM prAcuryENAnuvarNayiSyAmaH||2||

rAjOvAca

narakA nAma bhagavankiM dEzavizESA athavA bahistrilOkyA AhOsvidantarAla iti||3||

RSiruvAca

antarAla Eva trijagatyAstu dizi dakSiNasyAmadhastAdbhUmErupariSTAcca
jalAdyasyAmagniSvAttAdayaH pitRgaNA dizi svAnAM gOtrANAM paramENa samAdhinA satyA EvAziSa AzAsAnA
nivasanti||4||
yatra ha vAva bhagavAnpitRrAjO vaivasvataH svaviSayaM prApitESu svapuruSairjantuSu samparEtESu
yathAkarmAvadyaM dOSamEvAnullaGghitabhagavacchAsanaH sagaNO damaM dhArayati||5||
tatra haikE narakAnEkaviMzatiM gaNayanti atha tAMstE rAjannAmarUpalakSaNatO
'nukramiSyAmastAmisrO'ndhatAmisrO rauravO mahArauravaH kumbhIpAkaH kAlasUtramasipatravanaM
sUkaramukhamandhakUpaH kRmibhOjanaH sandaMzastaptasUrmirvajrakaNTakazAlmalI vaitaraNI pUyOdaH
prANarOdhO vizasanaM lAlAbhakSaH sAramEyAdanamavIcirayaHpAnamiti kiJca kSArakardamO rakSOgaNa
bhOjanaH zUlaprOtO dandazUkO'vaTanirOdhanaH paryAvartanaH sUcImukhamityaSTAviMzatirnarakA vividha
yAtanAbhUmayaH||6||
tatra yastu paravittApatyakalatrANyapaharati sa hi kAlapAzabaddhO yamapuruSairati
bhayAnakaistAmisrE narakE balAnnipAtyatE anazanAnudapAnadaNDatADana
santarjanAdibhiryAtanAbhiryAtyamAnO janturyatra kazmalamAsAdita Ekadaiva mUrcchAmupayAti tAmisra
prAyE||7||
EvamEvAndhatAmisrE yastu vaJcayitvA puruSaM dArAdInupayuGktE yatra zarIrI nipAtyamAnO yAtanA
sthO vEdanayA naSTamatirnaSTadRSTizca bhavati yathA vanaspatirvRzcyamAnamUlastasmAdandhatAmisraM
tamupadizanti||8||
yastviha vA Etadahamiti mamEdamiti bhUtadrOhENa kEvalaM svakuTumbamEvAnudinaM
prapuSNAti sa tadiha vihAya svayamEva tadazubhEna rauravE nipatati||9||
yE tviha yathaivAmunA vihiMsitA jantavaH paratra yamayAtanAmupagataM ta Eva ruravO bhUtvA
tathA tamEva vihiMsanti tasmAdrauravamityAhU rururiti sarpAdatikrUrasattvasyApadEzaH||10||
EvamEva mahArauravO yatra nipatitaM puruSaM kravyAdA nAma ruravastaM kravyENa ghAtayanti yaH
kEvalaM dEhambharaH||11||
yastviha vA ugraH pazUnpakSiNO vA prANata uparandhayati tamapakaruNaM puruSAdairapi
vigarhitamamutra yamAnucarAH kumbhIpAkE taptatailE uparandhayanti||12||
yastviha brahmadhruksa kAlasUtrasaMjJakE narakE ayutayOjanaparimaNDalE tAmramayE tapta
khalE uparyadhastAdagnyarkAbhyAmatitapyamAnE'bhinivEzitaH kSutpipAsAbhyAM ca dahyamAnAntarbahiH
zarIra AstE zEtE cESTatE'vatiSThati paridhAvati ca yAvanti pazurOmANi tAvadvarSasahasrANi||13||
yastviha vai nijavEdapathAdanApadyapagataH pAkhaNDaM cOpagatastamasipatravanaM
pravEzya kazayA praharanti tatra hAsAvitastatO dhAvamAna ubhayatO dhAraistAlavanAsipatraizchidyamAna
sarvAGgO hA hatO'smIti paramayA vEdanayA mUrcchitaH padE padE nipatati svadharmahA pAkhaNDAnugataM
phalaM bhuGktE||14||
yastviha vai rAjA rAjapuruSO vA adaNDyE daNDaM praNayati brAhmaNE vA zarIradaNDaM sa
pApIyAnnarakE'mutra sUkaramukhE nipatati tatrAtibalairviniSpiSyamANAvayavO yathaivEhEkSukhaNDa Arta
svarENa svanayankvacinmUrcchitaH kazmalamupagatO yathaivEhAdRSTadOSA uparuddhAH||15||
yastviha vai bhUtAnAmIzvarOpakalpitavRttInAmaviviktaparavyathAnAM svayaM puruSOpakalpita
vRttirviviktaparavyathO vyathAmAcarati sa paratrAndhakUpE tadabhidrOhENa nipatati tatra hAsau
tairjantubhiH pazumRgapakSisarIsRpairmazakayUkAmatkuNamakSikAdibhiryE kE cAbhidrugdhAstaiH
sarvatO'bhidruhyamANastamasi vihatanidrAnirvRtiralabdhAvasthAnaH parikrAmati yathA kuzarIrE jIvaH||16||
yastviha vA asaMvibhajyAznAti yatkiJcanOpanatamanirmitapaJcayajJO vAyasasaMstutaH sa
paratra kRmibhOjanE narakAdhamE nipatati tatra zatasahasrayOjanE kRmikuNDE kRmibhUtaH svayaM
kRmibhirEva bhakSyamANaH kRmibhOjanO yAvattadaprattAprahUtAdO'nirvEzamAtmAnaM yAtayatE||17||
yastviha vai stEyEna balAdvA hiraNyaratnAdIni brAhmaNasya vApaharatyanyasya vAnApadi
puruSastamamutra rAjanyamapuruSA ayasmayairagnipiNDaiH sandaMzaistvaci niSkuSanti||18||
yastviha vA agamyAM striyamagamyaM vA puruSaM yOSidabhigacchati tAvamutra kazayA
tADayantastigmayA sUrmyA lOhamayyA puruSamAliGgayanti striyaM ca puruSarUpayA sUrmyA||19||
yastviha vai sarvAbhigamastamamutra nirayE vartamAnaM vajrakaNTakazAlmalImArOpya
niSkarSanti||20||
yE tviha vai rAjanyA rAjapuruSA vA apAkhaNDA dharmasEtUnbhindanti tE samparEtya vaitaraNyAM
nipatanti bhinnamaryAdAstasyAM nirayaparikhAbhUtAyAM nadyAM yAdOgaNairitastatO bhakSyamANA
AtmanA na viyujyamAnAzcAsubhiruhyamAnAH svAghEna karmapAkamanusmarantO viNmUtrapUyazONita
kEzanakhAsthimEdOmAMsavasAvAhinyAmupatapyantE||21||
yE tviha vai vRSalIpatayO naSTazaucAcAraniyamAstyaktalajjAH pazucaryAM caranti tE cApi prEtya
pUyaviNmUtrazlESmamalApUrNArNavE nipatanti tadEvAtibIbhatsitamaznanti||22||
yE tviha vai zvagardabhapatayO brAhmaNAdayO mRgayA vihArA atIrthE ca mRgAnnighnanti tAnapi
samparEtAnlakSyabhUtAnyamapuruSA iSubhirvidhyanti||23||
yE tviha vai dAmbhikA dambhayajJESu pazUnvizasanti tAnamuSminlOkE vaizasE narakE
patitAnnirayapatayO yAtayitvA vizasanti||24||
yastviha vai savarNAM bhAryAM dvijO rEtaH pAyayati kAmamOhitastaM pApakRtamamutra rEtaH
kulyAyAM pAtayitvA rEtaH sampAyayanti||25||
yE tviha vai dasyavO'gnidA garadA grAmAnsArthAnvA vilumpanti rAjAnO rAjabhaTA vA tAMzcApi hi
parEtya yamadUtA vajradaMSTrAH zvAnaH saptazatAni viMzatizca sarabhasaM khAdanti||26||
yastviha vA anRtaM vadati sAkSyE dravyavinimayE dAnE vA kathaJcitsa vai prEtya narakE
'vIcimatyadhaHzirA niravakAzE yOjanazatOcchrAyAdgirimUrdhnaH sampAtyatE yatra jalamiva sthalamazma
pRSThamavabhAsatE tadavIcimattilazO vizIryamANazarIrO na mriyamANaH punarArOpitO nipatati||27||
yastviha vai viprO rAjanyO vaizyO vA sOmapIthastatkalatraM vA surAM vratasthO'pi vA pibati
pramAdatastESAM nirayaM nItAnAmurasi padAkramyAsyE vahninA dravamANaM kArSNAyasaM niSiJcanti||28||
atha ca yastviha vA AtmasambhAvanEna svayamadhamO janmatapOvidyAcAravarNAzramavatO
varIyasO na bahu manyEta sa mRtaka Eva mRtvA kSArakardamE nirayE'vAkSirA nipAtitO durantA yAtanA hyaznutE||29||
yE tviha vai puruSAH puruSamEdhEna yajantE yAzca striyO nRpazUnkhAdanti tAMzca tE pazava iva
nihatA yamasadanE yAtayantO rakSOgaNAH saunikA iva svadhitinAvadAyAsRkpibanti nRtyanti ca gAyanti ca
hRSyamANA yathEha puruSAdAH||30||
yE tviha vA anAgasO'raNyE grAmE vA vaizrambhakairupasRtAnupavizrambhayya jijIviSUnzUla
sUtrAdiSUpaprOtAnkrIDanakatayA yAtayanti tE'pi ca prEtya yamayAtanAsu zUlAdiSu prOtAtmAnaH kSuttRDbhyAM
cAbhihatAH kaGkavaTAdibhizcEtastatastigmatuNDairAhanyamAnA AtmazamalaM smaranti||31||
yE tviha vai bhUtAnyudvEjayanti narA ulbaNasvabhAvA yathA dandazUkAstE'pi prEtya narakE
dandazUkAkhyE nipatanti yatra nRpa dandazUkAH paJcamukhAH saptamukhA upasRtya grasanti yathA bilEzayAn||32||
yE tviha vA andhAvaTakusUlaguhAdiSu bhUtAni nirundhanti tathAmutra tESvEvOpavEzya sagarENa
vahninA dhUmEna nirundhanti||33||
yastviha vA atithInabhyAgatAnvA gRhapatirasakRdupagatamanyurdidhakSuriva pApEna
cakSuSA nirIkSatE tasya cApi nirayE pApadRSTErakSiNI vajratuNDA gRdhrAH kaGkakAkavaTAdayaH prasahyOru
balAdutpATayanti||34||
yastviha vA ADhyAbhimatirahaGkRtistiryakprEkSaNaH sarvatO'bhivizaGkI arthavyayanAzacintayA
parizuSyamANahRdayavadanO nirvRtimanavagatO graha ivArthamabhirakSati sa cApi prEtya tad
utpAdanOtkarSaNasaMrakSaNazamalagrahaH sUcImukhE narakE nipatati yatra ha vittagrahaM pApapuruSaM
dharmarAjapuruSA vAyakA iva sarvatO'GgESu sUtraiH parivayanti||35||
EvaMvidhA narakA yamAlayE santi zatazaH sahasrazastESu sarvESu ca sarva EvAdharmavartinO yE
kEcidihOditA anuditAzcAvanipatE paryAyENa vizanti tathaiva dharmAnuvartina itaratra iha tu punarbhavE ta
ubhayazESAbhyAM nivizanti||36||
nivRttilakSaNamArga AdAvEva vyAkhyAtaH EtAvAnEvANDakOzO yazcaturdazadhA purANESu vikalpita
upagIyatE yattadbhagavatO nArAyaNasya sAkSAnmahApuruSasya sthaviSThaM rUpamAtmamAyA
guNamayamanuvarNitamAdRtaH paThati zRNOti zrAvayati sa upagEyaM bhagavataH paramAtmanO'grAhyamapi
zraddhAbhaktivizuddhabuddhirvEda||37||
zrutvA sthUlaM tathA sUkSmaM rUpaM bhagavatO yatiH|
sthUlE nirjitamAtmAnaM zanaiH sUkSmaM dhiyA nayEditi||38||
bhUdvIpavarSasaridadrinabhaHsamudra
pAtAladiGnarakabhAgaNalOkasaMsthA
gItA mayA tava nRpAdbhutamIzvarasya
sthUlaM vapuH sakalajIvanikAyadhAma||39||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM paJcamaskandhE SaDviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox