From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

zrIparIkSiduvAca

nivRttimArgaH kathita Adau bhagavatA yathA|
kramayOgOpalabdhEna brahmaNA yadasaMsRtiH||1||
pravRttilakSaNazcaiva traiguNyaviSayO munE|
yO'sAvalInaprakRtErguNasargaH punaH punaH||2||
adharmalakSaNA nAnA narakAzcAnuvarNitAH|
manvantarazca vyAkhyAta AdyaH svAyambhuvO yataH||3||
priyavratOttAnapadOrvaMzastaccaritAni ca|
dvIpavarSasamudrAdri nadyudyAnavanaspatIn||4||
dharAmaNDalasaMsthAnaM bhAgalakSaNamAnataH|
jyOtiSAM vivarANAM ca yathEdamasRjadvibhuH||5||
adhunEha mahAbhAga yathaiva narakAnnaraH|
nAnOgrayAtanAnnEyAttanmE vyAkhyAtumarhasi||6||

zrIzuka uvAca

na cEdihaivApacitiM yathAMhasaH kRtasya kuryAnmanauktapANibhiH|
dhruvaM sa vai prEtya narakAnupaiti yE kIrtitA mE bhavatastigmayAtanAH||7||
tasmAtpuraivAzviha pApaniSkRtau yatEta mRtyOravipadyatAtmanA|
dOSasya dRSTvA gurulAghavaM yathA bhiSakcikitsEta rujAM nidAnavit||8||

zrIrAjOvAca

dRSTazrutAbhyAM yatpApaM jAnannapyAtmanO'hitam|
karOti bhUyO vivazaH prAyazcittamathO katham||9||
kvacinnivartatE'bhadrAtkvaciccarati tatpunaH|
prAyazcittamathO'pArthaM manyE kuJjarazaucavat||10||

zrIbAdarAyaNiruvAca

karmaNA karmanirhArO na hyAtyantika iSyatE|
avidvadadhikAritvAtprAyazcittaM vimarzanam||11||
nAznataH pathyamEvAnnaM vyAdhayO'bhibhavanti hi|
EvaM niyamakRdrAjanzanaiH kSEmAya kalpatE||12||
tapasA brahmacaryENa zamEna ca damEna ca|
tyAgEna satyazaucAbhyAM yamEna niyamEna vA||13||
dEhavAgbuddhijaM dhIrA dharmajJAH zraddhayAnvitAH|
kSipantyaghaM mahadapi vENugulmamivAnalaH||14||
kEcitkEvalayA bhaktyA vAsudEvaparAyaNAH|
aghaM dhunvanti kArtsnyEna nIhAramiva bhAskaraH||15||
na tathA hyaghavAnrAjanpUyEta tapAadibhiH|
yathA kRSNArpitaprANastatpuruSaniSEvayA||16||
sadhrIcInO hyayaM lOkE panthAH kSEmO'kutObhayaH|
suzIlAH sAdhavO yatra nArAyaNaparAyaNAH||17||
prAyazcittAni cIrNAni nArAyaNaparAGmukham|
na niSpunanti rAjEndra surAkumbhamivApagAH||18||
sakRnmanaH kRSNapadAravindayOrnivEzitaM tadguNarAgi yairiha|
na tE yamaM pAzabhRtazca tadbhaTAnsvapnE'pi pazyanti hi cIrNaniSkRtAH||19||
atra cOdAharantImamitihAsaM purAtanam|
dUtAnAM viSNuyamayOH saMvAdastaM nibOdha mE||20||
kAnyakubjE dvijaH kazciddAsIpatirajAmilaH|
nAmnA naSTasadAcArO dAsyAH saMsargadUSitaH||21||
bandyakSaiH kaitavaizcauryairgarhitAM vRttimAsthitaH|
bibhratkuTumbamazuciryAtayAmAsa dEhinaH||22||
EvaM nivasatastasya lAlayAnasya tatsutAn|
kAlO'tyagAnmahAnrAjannaSTAzItyAyuSaH samAH||23||
tasya pravayasaH putrA daza tESAM tu yO'vamaH|
bAlO nArAyaNO nAmnA pitrOzca dayitO bhRzam||24||
sa baddhahRdayastasminnarbhakE kalabhASiNi|
nirIkSamANastallIlAM mumudE jaraThO bhRzam||25||
bhuJjAnaH prapibankhAdanbAlakaM snEhayantritaH|
bhOjayanpAyayanmUDhO na vEdAgatamantakam||26||
sa EvaM vartamAnO'jJO mRtyukAla upasthitE|
matiM cakAra tanayE bAlE nArAyaNAhvayE||27||
sa pAzahastAMstrIndRSTvA puruSAnatidAruNAn|
vakratuNDAnUrdhvarOmNa AtmAnaM nEtumAgatAn||28||
dUrE krIDanakAsaktaM putraM nArAyaNAhvayam|
plAvitEna svarENOccairAjuhAvAkulEndriyaH||29||
nizamya mriyamANasya mukhatO harikIrtanam|
bharturnAma mahArAja pArSadAH sahasApatan||30||
vikarSatO'ntarhRdayAddAsIpatimajAmilam|
yamaprESyAnviSNudUtA vArayAmAsurOjasA||31||
UcurniSEdhitAstAMstE vaivasvatapuraHsarAH|
kE yUyaM pratiSEddhArO dharmarAjasya zAsanam||32||
kasya vA kuta AyAtAH kasmAdasya niSEdhatha|
kiM dEvA upadEvA yA yUyaM kiM siddhasattamAH||33||
sarvE padmapalAzAkSAH pItakauzEyavAsasaH|
kirITinaH kuNDalinO lasatpuSkaramAlinaH||34||
sarvE ca nUtnavayasaH sarvE cArucaturbhujAH|
dhanurniSaGgAsigadA zaGkhacakrAmbujazriyaH||35||
dizO vitimirAlOkAH kurvantaH svEna tEjasA|
kimarthaM dharmapAlasya kiGkarAnnO niSEdhatha||36||

zrIzuka uvAca

ityuktE yamadUtaistE vAsudEvOktakAriNaH|
tAnpratyUcuH prahasyEdaM mEghanirhrAdayA girA||37||

zrIviSNudUtA UcuH

yUyaM vai dharmarAjasya yadi nirdEzakAriNaH|
brUta dharmasya nastattvaM yaccAdharmasya lakSaNam||38||
kathaM sviddhriyatE daNDaH kiM vAsya sthAnamIpsitam|
daNDyAH kiM kAriNaH sarvE AhO svitkaticinnRNAm||39||

yamadUtA UcuH

vEdapraNihitO dharmO hyadharmastadviparyayaH|
vEdO nArAyaNaH sAkSAtsvayambhUriti zuzruma||40||
yEna svadhAmnyamI bhAvA rajaHsattvatamOmayAH|
guNanAmakriyArUpairvibhAvyantE yathAtatham||41||
sUryO'gniH khaM maruddEvaH sOmaH sandhyAhanI dizaH|
kaM kuH svayaM dharma iti hyEtE daihyasya sAkSiNaH||42||
EtairadharmO vijJAtaH sthAnaM daNDasya yujyatE|
sarvE karmAnurOdhEna daNDamarhanti kAriNaH||43||
sambhavanti hi bhadrANi viparItAni cAnaghAH|
kAriNAM guNasaGgO'sti dEhavAnna hyakarmakRt||44||
yEna yAvAnyathAdharmO dharmO vEha samIhitaH|
sa Eva tatphalaM bhuGktE tathA tAvadamutra vai||45||
yathEha dEvapravarAstraividhyamupalabhyatE|
bhUtESu guNavaicitryAttathAnyatrAnumIyatE||46||
vartamAnO'nyayOH kAlO guNAbhijJApakO yathA|
EvaM janmAnyayOrEtaddharmAdharmanidarzanam||47||
manasaiva purE dEvaH pUrvarUpaM vipazyati|
anumImAMsatE'pUrvaM manasA bhagavAnajaH||48||
yathAjJastamasA yukta upAstE vyaktamEva hi|
na vEda pUrvamaparaM naSTajanmasmRtistathA||49||
paJcabhiH kurutE svArthAnpaJca vEdAtha paJcabhiH|
Ekastu SODazEna trInsvayaM saptadazO'znutE||50||
tadEtatSODazakalaM liGgaM zaktitrayaM mahat|
dhattE'nusaMsRtiM puMsi harSazOkabhayArtidAm||51||
dEhyajJO'jitaSaDvargO nEcchankarmANi kAryatE|
kOzakAra ivAtmAnaM karmaNAcchAdya muhyati||52||
na hi kazcitkSaNamapi jAtu tiSThatyakarmakRt|
kAryatE hyavazaH karma guNaiH svAbhAvikairbalAt||53||
labdhvA nimittamavyaktaM vyaktAvyaktaM bhavatyuta|
yathAyOni yathAbIjaM svabhAvEna balIyasA||54||
ESa prakRtisaGgEna puruSasya viparyayaH|
AsItsa Eva na cirAdIzasaGgAdvilIyatE||55||
ayaM hi zrutasampannaH zIlavRttaguNAlayaH|
dhRtavratO mRdurdAntaH satyavAGmantravicchuciH||56||
gurvagnyatithivRddhAnAM zuzrUSuranahaGkRtaH|
sarvabhUtasuhRtsAdhurmitavAganasUyakaH||57||
EkadAsau vanaM yAtaH pitRsandEzakRddvijaH|
AdAya tata AvRttaH phalapuSpasamitkuzAn||58||
dadarza kAminaM kaJcicchUdraM saha bhujiSyayA|
pItvA ca madhu mairEyaM madAghUrNitanEtrayA||59||
mattayA vizlathannIvyA vyapEtaM nirapatrapam|
krIDantamanugAyantaM hasantamanayAntikE||60||
dRSTvA tAM kAmaliptEna bAhunA parirambhitAm|
jagAma hRcchayavazaM sahasaiva vimOhitaH||61||
stambhayannAtmanAtmAnaM yAvatsattvaM yathAzrutam|
na zazAka samAdhAtuM manO madanavEpitam||62||
tannimittasmaravyAja grahagrastO vicEtanaH|
tAmEva manasA dhyAyansvadharmAdvirarAma ha||63||
tAmEva tOSayAmAsa pitryENArthEna yAvatA|
grAmyairmanOramaiH kAmaiH prasIdEta yathA tathA||64||
viprAM svabhAryAmaprauDhAM kulE mahati lambhitAm|
visasarjAcirAtpApaH svairiNyApAGgaviddhadhIH||65||
yatastatazcOpaninyE nyAyatO'nyAyatO dhanam|
babhArAsyAH kuTumbinyAH kuTumbaM mandadhIrayam||66||
yadasau zAstramullaGghya svairacAryatigarhitaH|
avartata ciraM kAlamaghAyurazucirmalAt||67||
tata EnaM daNDapANEH sakAzaM kRtakilbiSam
nESyAmO'kRtanirvEzaM yatra daNDEna zuddhyati||68||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox