From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

EvaM tE bhagavaddUtA yamadUtAbhibhASitam|
upadhAryAtha tAnrAjanpratyAhurnayakOvidAH||1||

zrIviSNudUtA UcuH

ahO kaSTaM dharmadRzAmadharmaH spRzatE sabhAm|
yatrAdaNDyESvapApESu daNDO yairdhriyatE vRthA||2||
prajAnAM pitarO yE ca zAstAraH sAdhavaH samAH|
yadi syAttESu vaiSamyaM kaM yAnti zaraNaM prajAH||3||
yadyadAcarati zrEyAnitarastattadIhatE|
sa yatpramANaM kurutE lOkastadanuvartatE||4||
yasyAGkE zira AdhAya lOkaH svapiti nirvRtaH|
svayaM dharmamadharmaM vA na hi vEda yathA pazuH||5||
sa kathaM nyarpitAtmAnaM kRtamaitramacEtanam|
visrambhaNIyO bhUtAnAM saghRNO dOgdhumarhati||6||
ayaM hi kRtanirvEzO janmakOTyaMhasAmapi|
yadvyAjahAra vivazO nAma svastyayanaM harEH||7||
EtEnaiva hyaghOnO'sya kRtaM syAdaghaniSkRtam|
yadA nArAyaNAyEti jagAda caturakSaram||8||
stEnaH surApO mitradhrugbrahmahA gurutalpagaH|
strIrAjapitRgOhantA yE ca pAtakinO'parE||9||
sarvESAmapyaghavatAmidamEva suniSkRtam|
nAmavyAharaNaM viSNOryatastadviSayA matiH||10||
na niSkRtairuditairbrahmavAdibhistathA vizuddhyatyaghavAnvratAdibhiH|
yathA harErnAmapadairudAhRtaistaduttamazlOkaguNOpalambhakam||11||
naikAntikaM taddhi kRtE'pi niSkRtE manaH punardhAvati cEdasatpathE|
tatkarmanirhAramabhIpsatAM harErguNAnuvAdaH khalu sattvabhAvanaH||12||
athainaM mApanayata kRtAzESAghaniSkRtam|
yadasau bhagavannAma mriyamANaH samagrahIt||13||
sAGkEtyaM pArihAsyaM vA stObhaM hElanamEva vA|
vaikuNThanAmagrahaNamazESAghaharaM viduH||14||
patitaH skhalitO bhagnaH sandaSTastapta AhataH|
harirityavazEnAha pumAnnArhati yAtanAH||15||
gurUNAM ca laghUnAM ca gurUNi ca laghUni ca|
prAyazcittAni pApAnAM jJAtvOktAni maharSibhiH||16||
taistAnyaghAni pUyantE tapOdAnavratAdibhiH|
nAdharmajaM taddhRdayaM tadapIzAGghrisEvayA||17||
ajJAnAdathavA jJAnAduttamazlOkanAma yat|
saGkIrtitamaghaM puMsO dahEdEdhO yathAnalaH||18||
yathAgadaM vIryatamamupayuktaM yadRcchayA|
ajAnatO'pyAtmaguNaM kuryAnmantrO'pyudAhRtaH||19||

zrIzuka uvAca

ta EvaM suvinirNIya dharmaM bhAgavataM nRpa|
taM yAmyapAzAnnirmucya vipraM mRtyOramUmucan||20||
iti pratyuditA yAmyA dUtA yAtvA yamAntikam|
yamarAjJE yathA sarvamAcacakSurarindama||21||
dvijaH pAzAdvinirmuktO gatabhIH prakRtiM gataH|
vavandE zirasA viSNOH kiGkarAndarzanOtsavaH||22||
taM vivakSumabhiprEtya mahApuruSakiGkarAH|
sahasA pazyatastasya tatrAntardadhirE'nagha||23||
ajAmilO'pyathAkarNya dUtAnAM yamakRSNayOH|
dharmaM bhAgavataM zuddhaM traivEdyaM ca guNAzrayam||24||
bhaktimAnbhagavatyAzu mAhAtmyazravaNAddharEH|
anutApO mahAnAsItsmaratO'zubhamAtmanaH||25||
ahO mE paramaM kaSTamabhUdavijitAtmanaH|
yEna viplAvitaM brahma vRSalyAM jAyatAtmanA||26||
dhiGmAM vigarhitaM sadbhirduSkRtaM kulakajjalam|
hitvA bAlAM satIM yO'haM surApImasatImagAm||27||
vRddhAvanAthau pitarau nAnyabandhU tapasvinau|
ahO mayAdhunA tyaktAvakRtajJEna nIcavat||28||
sO'haM vyaktaM patiSyAmi narakE bhRzadAruNE|
dharmaghnAH kAminO yatra vindanti yamayAtanAH||29||
kimidaM svapna AhO svitsAkSAddRSTamihAdbhutam|
kva yAtA adya tE yE mAM vyakarSanpAzapANayaH||30||
atha tE kva gatAH siddhAzcatvArazcArudarzanAH|
vyAmOcayannIyamAnaM baddhvA pAzairadhO bhuvaH||31||
athApi mE durbhagasya vibudhOttamadarzanE|
bhavitavyaM maGgalEna yEnAtmA mE prasIdati||32||
anyathA mriyamANasya nAzucErvRSalIpatEH|
vaikuNThanAmagrahaNaM jihvA vaktumihArhati||33||
kva cAhaM kitavaH pApO brahmaghnO nirapatrapaH|
kva ca nArAyaNEtyEtadbhagavannAma maGgalam||34||
sO'haM tathA yatiSyAmi yatacittEndriyAnilaH|
yathA na bhUya AtmAnamandhE tamasi majjayE||35||
vimucya tamimaM bandhamavidyAkAmakarmajam|
sarvabhUtasuhRcchAntO maitraH karuNa AtmavAn||36||
mOcayE grastamAtmAnaM yOSinmayyAtmamAyayA|
vikrIDitO yayaivAhaM krIDAmRga ivAdhamaH||37||
mamAhamiti dEhAdau hitvAmithyArthadhIrmatim|
dhAsyE manO bhagavati zuddhaM tatkIrtanAdibhiH||38||

zrIzuka uvAca

iti jAtasunirvEdaH kSaNasaGgEna sAdhuSu|
gaGgAdvAramupEyAya muktasarvAnubandhanaH||39||
sa tasmindEvasadana AsInO yOgamAsthitaH|
pratyAhRtEndriyagrAmO yuyOja mana Atmani||40||
tatO guNEbhya AtmAnaM viyujyAtmasamAdhinA|
yuyujE bhagavaddhAmni brahmaNyanubhavAtmani||41||
yarhyupAratadhIstasminnadrAkSItpuruSAnpuraH|
upalabhyOpalabdhAnprAgvavandE zirasA dvijaH||42||
hitvA kalEvaraM tIrthE gaGgAyAM darzanAdanu|
sadyaH svarUpaM jagRhE bhagavatpArzvavartinAm||43||
sAkaM vihAyasA viprO mahApuruSakiGkaraiH|
haimaM vimAnamAruhya yayau yatra zriyaH patiH||44||
EvaM sa viplAvitasarvadharmA dAsyAH patiH patitO garhyakarmaNA|
nipAtyamAnO nirayE hatavrataH sadyO vimuktO bhagavannAma gRhNan||45||
nAtaH paraM karmanibandhakRntanaM mumukSatAM tIrthapadAnukIrtanAt|
na yatpunaH karmasu sajjatE manO rajastamObhyAM kalilaM tatO'nyathA||46||
ya EtaM paramaM guhyamitihAsamaghApaham|
zRNuyAcchraddhayA yuktO yazca bhaktyAnukIrtayEt||47||
na vai sa narakaM yAti nEkSitO yamakiGkaraiH|
yadyapyamaGgalO martyO viSNulOkE mahIyatE||48||
mriyamANO harErnAma gRNanputrOpacAritam
ajAmilO'pyagAddhAma kimuta zraddhayA gRNan||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox