From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

nizamya dEvaH svabhaTOpavarNitaM pratyAha kiM tAnapi dharmarAjaH|
EvaM hatAjJO vihatAnmurArErnaidEzikairyasya vazE janO'yam||1||
yamasya dEvasya na daNDabhaGgaH kutazcanarSE zrutapUrva AsIt|
EtanmunE vRzcati lOkasaMzayaM na hi tvadanya iti mE vinizcitam||2||

zrIzuka uvAca

bhagavatpuruSai rAjanyAmyAH pratihatOdyamAH|
patiM vijJApayAmAsuryamaM saMyamanIpatim||3||

yamadUtA UcuH

kati santIha zAstArO jIvalOkasya vai prabhO|
traividhyaM kurvataH karma phalAbhivyaktihEtavaH||4||
yadi syurbahavO lOkE zAstArO daNDadhAriNaH|
kasya syAtAM na vA kasya mRtyuzcAmRtamEva vA||5||
kintu zAstRbahutvE syAdbahUnAmiha karmiNAm|
zAstRtvamupacArO hi yathA maNDalavartinAm||6||
atastvamEkO bhUtAnAM sEzvarANAmadhIzvaraH|
zAstA daNDadharO nRRNAM zubhAzubhavivEcanaH||7||
tasya tE vihitO daNDO na lOkE vartatE'dhunA|
caturbhiradbhutaiH siddhairAjJA tE vipralambhitA||8||
nIyamAnaM tavAdEzAdasmAbhiryAtanAgRhAn|
vyAmOcayanpAtakinaM chittvA pAzAnprasahya tE||9||
tAMstE vEditumicchAmO yadi nO manyasE kSamam|
nArAyaNEtyabhihitE mA bhairityAyayurdrutam||10||

zrIbAdarAyaNiruvAca

iti dEvaH sa ApRSTaH prajAsaMyamanO yamaH|
prItaH svadUtAnpratyAha smaranpAdAmbujaM harEH||11||

yama uvAca

parO madanyO jagatastasthuSazca OtaM prOtaM paTavadyatra vizvam|
yadaMzatO'sya sthitijanmanAzA nasyOtavadyasya vazE ca lOkaH||12||
yO nAmabhirvAci janaM nijAyAM badhnAti tantryAmiva dAmabhirgAH|
yasmai baliM ta imE nAmakarma nibandhabaddhAzcakitA vahanti||13||
ahaM mahEndrO nirRtiH pracEtAH sOmO'gnirIzaH pavanO viriJciH|
AdityavizvE vasavO'tha sAdhyA marudgaNA rudragaNAH sasiddhAH||14||
anyE ca yE vizvasRjO'marEzA bhRgvAdayO'spRSTarajastamaskAH|
yasyEhitaM na viduH spRSTamAyAH sattvapradhAnA api kiM tatO'nyE||15||
yaM vai na gObhirmanasAsubhirvA hRdA girA vAsubhRtO vicakSatE|
AtmAnamantarhRdi santamAtmanAM cakSuryathaivAkRtayastataH param||16||
tasyAtmatantrasya harEradhIzituH parasya mAyAdhipatErmahAtmanaH|
prAyENa dUtA iha vai manOharAzcaranti tadrUpaguNasvabhAvAH||17||
bhUtAni viSNOH surapUjitAni durdarzaliGgAni mahAdbhutAni|
rakSanti tadbhaktimataH parEbhyO mattazca martyAnatha sarvatazca||18||
dharmaM tu sAkSAdbhagavatpraNItaM na vai vidurRSayO nApi dEvAH|
na siddhamukhyA asurA manuSyAH kutO nu vidyAdharacAraNAdayaH||19||
svayambhUrnAradaH zambhuH kumAraH kapilO manuH|
prahlAdO janakO bhISmO balirvaiyAsakirvayam||20||
dvAdazaitE vijAnImO dharmaM bhAgavataM bhaTAH|
guhyaM vizuddhaM durbOdhaM yaM jJAtvAmRtamaznutE||21||
EtAvAnEva lOkE'sminpuMsAM dharmaH paraH smRtaH|
bhaktiyOgO bhagavati tannAmagrahaNAdibhiH||22||
nAmOccAraNamAhAtmyaM harEH pazyata putrakAH|
ajAmilO'pi yEnaiva mRtyupAzAdamucyata||23||
EtAvatAlamaghanirharaNAya puMsAM
saGkIrtanaM bhagavatO guNakarmanAmnAm|
vikruzya putramaghavAnyadajAmilO'pi
nArAyaNEti mriyamANa iyAya muktim||24||
prAyENa vEda tadidaM na mahAjanO'yaM
dEvyA vimOhitamatirbata mAyayAlam|
trayyAM jaDIkRtamatirmadhupuSpitAyAM
vaitAnikE mahati karmaNi yujyamAnaH||25||
EvaM vimRzya sudhiyO bhagavatyanantE
sarvAtmanA vidadhatE khalu bhAvayOgam|
tE mE na daNDamarhantyatha yadyamISAM
syAtpAtakaM tadapi hantyurugAyavAdaH||26||
tE dEvasiddhaparigItapavitragAthA
yE sAdhavaH samadRzO bhagavatprapannAH|
tAnnOpasIdata harErgadayAbhiguptAn
naiSAM vayaM na ca vayaH prabhavAma daNDE||27||
tAnAnayadhvamasatO vimukhAnmukunda
pAdAravindamakarandarasAdajasram|
niSkiJcanaiH paramahaMsakulairasaGgair
juSTAdgRhE nirayavartmani baddhatRSNAn||28||
jihvA na vakti bhagavadguNanAmadhEyaM
cEtazca na smarati taccaraNAravindam|
kRSNAya nO namati yacchira EkadApi
tAnAnayadhvamasatO'kRtaviSNukRtyAn||29||
tatkSamyatAM sa bhagavAnpuruSaH purANO
nArAyaNaH svapuruSairyadasatkRtaM naH|
svAnAmahO na viduSAM racitAJjalInAM
kSAntirgarIyasi namaH puruSAya bhUmnE||30||
tasmAtsaGkIrtanaM viSNOrjaganmaGgalamaMhasAm|
mahatAmapi kauravya viddhyaikAntikaniSkRtam||31||
zRNvatAM gRNatAM vIryANyuddAmAni harErmuhuH|
yathA sujAtayA bhaktyA zuddhyEnnAtmA vratAdibhiH||32||
kRSNAGghripadmamadhuliNna punarvisRSTa
mAyAguNESu ramatE vRjinAvahESu|
anyastu kAmahata AtmarajaH pramArSTum
IhEta karma yata Eva rajaH punaH syAt||33||
itthaM svabhartRgaditaM bhagavanmahitvaM
saMsmRtya vismitadhiyO yamakiGkarAstE|
naivAcyutAzrayajanaM pratizaGkamAnA
draSTuM ca bibhyati tataH prabhRti sma rAjan||34||
itihAsamimaM guhyaM bhagavAnkumbhasambhavaH
kathayAmAsa malaya AsInO harimarcayan||35||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox