From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tasyAM sa pAJcajanyAM vai viSNumAyOpabRMhitaH|
haryazvasaMjJAnayutaM putrAnajanayadvibhuH||1||
apRthagdharmazIlAstE sarvE dAkSAyaNA nRpa|
pitrA prOktAH prajAsargE pratIcIM prayayurdizam||2||
tatra nArAyaNasarastIrthaM sindhusamudrayOH|
saGgamO yatra sumahanmunisiddhaniSEvitam||3||
tadupasparzanAdEva vinirdhUtamalAzayAH|
dharmE pAramahaMsyE ca prOtpannamatayO'pyuta||4||
tEpirE tapa EvOgraM pitrAdEzEna yantritAH|
prajAvivRddhayE yattAndEvarSistAndadarza ha||5||
uvAca cAtha haryazvAH kathaM srakSyatha vai prajAH|
adRSTvAntaM bhuvO yUyaM bAlizA bata pAlakAH||6||
tathaikapuruSaM rASTraM bilaM cAdRSTanirgamam|
bahurUpAM striyaM cApi pumAMsaM puMzcalIpatim||7||
nadImubhayatO vAhAM paJcapaJcAdbhutaM gRham|
kvaciddhaMsaM citrakathaM kSaurapavyaM svayaM bhrami||8||
kathaM svapiturAdEzamavidvAMsO vipazcitaH|
anurUpamavijJAya ahO sargaM kariSyatha||9||

zrIzuka uvAca

tannizamyAtha haryazvA autpattikamanISayA|
vAcaH kUTaM tu dEvarSEH svayaM vimamRzurdhiyA||10||
bhUH kSEtraM jIvasaMjJaM yadanAdi nijabandhanam|
adRSTvA tasya nirvANaM kimasatkarmabhirbhavEt||11||
Eka EvEzvarasturyO bhagavAnsvAzrayaH paraH|
tamadRSTvAbhavaM puMsaH kimasatkarmabhirbhavEt||12||
pumAnnaivaiti yadgatvA bilasvargaM gatO yathA|
pratyagdhAmAvida iha kimasatkarmabhirbhavEt||13||
nAnArUpAtmanO buddhiH svairiNIva guNAnvitA|
tanniSThAmagatasyEha kimasatkarmabhirbhavEt||14||
tatsaGgabhraMzitaizvaryaM saMsarantaM kubhAryavat|
tadgatIrabudhasyEha kimasatkarmabhirbhavEt||15||
sRSTyapyayakarIM mAyAM vElAkUlAntavEgitAm|
mattasya tAmavijJasya kimasatkarmabhirbhavEt||16||
paJcaviMzatitattvAnAM puruSO'dbhutadarpaNaH|
adhyAtmamabudhasyEha kimasatkarmabhirbhavEt||17||
aizvaraM zAstramutsRjya bandhamOkSAnudarzanam|
viviktapadamajJAya kimasatkarmabhirbhavEt||18||
kAlacakraM bhrami tIkSNaM sarvaM niSkarSayajjagat|
svatantramabudhasyEha kimasatkarmabhirbhavEt||19||
zAstrasya piturAdEzaM yO na vEda nivartakam|
kathaM tadanurUpAya guNavisrambhyupakramEt||20||
iti vyavasitA rAjanharyazvA EkacEtasaH|
prayayustaM parikramya panthAnamanivartanam||21||
svarabrahmaNi nirbhAta hRSIkEzapadAmbujE|
akhaNDaM cittamAvEzya lOkAnanucaranmuniH||22||
nAzaM nizamya putrANAM nAradAcchIlazAlinAm|
anvatapyata kaH zOcansuprajastvaM zucAM padam||23||
sa bhUyaH pAJcajanyAyAmajEna parisAntvitaH|
putrAnajanayaddakSaH savalAzvAnsahasriNaH||24||
tE ca pitrA samAdiSTAH prajAsargE dhRtavratAH|
nArAyaNasarO jagmuryatra siddhAH svapUrvajAH||25||
tadupasparzanAdEva vinirdhUtamalAzayAH|
japantO brahma paramaM tEpustatra mahattapaH||26||
abbhakSAH katicinmAsAnkaticidvAyubhOjanAH|
ArAdhayanmantramimamabhyasyanta iDaspatim||27||
OM namO nArAyaNAya puruSAya mahAtmanE|
vizuddhasattvadhiSNyAya mahAhaMsAya dhImahi||28||
iti tAnapi rAjEndra prajAsargadhiyO muniH|
upEtya nAradaH prAha vAcaH kUTAni pUrvavat||29||
dAkSAyaNAH saMzRNuta gadatO nigamaM mama|
anvicchatAnupadavIM bhrAtRRNAM bhrAtRvatsalAH||30||
bhrAtRRNAM prAyaNaM bhrAtA yO'nutiSThati dharmavit|
sa puNyabandhuH puruSO marudbhiH saha mOdatE||31||
EtAvaduktvA prayayau nAradO'mOghadarzanaH|
tE'pi cAnvagamanmArgaM bhrAtRRNAmEva mAriSa||32||
sadhrIcInaM pratIcInaM parasyAnupathaM gatAH|
nAdyApi tE nivartantE pazcimA yAminIriva||33||
EtasminkAla utpAtAnbahUnpazyanprajApatiH|
pUrvavannAradakRtaM putranAzamupAzRNOt||34||
cukrOdha nAradAyAsau putrazOkavimUrcchitaH|
dEvarSimupalabhyAha rOSAdvisphuritAdharaH||35||

zrIdakSa uvAca

ahO asAdhO sAdhUnAM sAdhuliGgEna nastvayA|
asAdhvakAryarbhakANAM bhikSOrmArgaH pradarzitaH||36||
RNaistribhiramuktAnAmamImAMsitakarmaNAm|
vighAtaH zrEyasaH pApa lOkayOrubhayOH kRtaH||37||
EvaM tvaM niranukrOzO bAlAnAM matibhiddharEH|
pArSadamadhyE carasi yazOhA nirapatrapaH||38||
nanu bhAgavatA nityaM bhUtAnugrahakAtarAH|
RtE tvAM sauhRdaghnaM vai vairaGkaramavairiNAm||39||
nEtthaM puMsAM virAgaH syAttvayA kEvalinA mRSA|
manyasE yadyupazamaM snEhapAzanikRntanam||40||
nAnubhUya na jAnAti pumAnviSayatIkSNatAm|
nirvidyatE svayaM tasmAnna tathA bhinnadhIH paraiH||41||
yannastvaM karmasandhAnAM sAdhUnAM gRhamEdhinAm|
kRtavAnasi durmarSaM vipriyaM tava marSitam||42||
tantukRntana yannastvamabhadramacaraH punaH|
tasmAllOkESu tE mUDha na bhavEdbhramataH padam||43||

zrIzuka uvAca

pratijagrAha tadbADhaM nAradaH sAdhusammataH
EtAvAnsAdhuvAdO hi titikSEtEzvaraH svayam||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox