From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tataH prAcEtasO'siknyAmanunItaH svayambhuvA|
SaSTiM saJjanayAmAsa duhitRRH pitRvatsalAH||1||
daza dharmAya kAyAdAddviSaTtriNava cEndavE|
bhUtAGgiraHkRzAzvEbhyO dvE dvE tArkSyAya cAparAH||2||
nAmadhEyAnyamUSAM tvaM sApatyAnAM ca mE zRNu|
yAsAM prasUtiprasavairlOkA ApUritAstrayaH||3||
bhAnurlambA kakudyAmirvizvA sAdhyA marutvatI|
vasurmuhUrtA saGkalpA dharmapatnyaH sutAJzRNu||4||
bhAnOstu dEvaRSabha indrasEnastatO nRpa|
vidyOta AsIllambAyAstatazca stanayitnavaH||5||
kakudaH saGkaTastasya kIkaTastanayO yataH|
bhuvO durgANi yAmEyaH svargO nandistatO'bhavat||6||
vizvEdEvAstu vizvAyA aprajAMstAnpracakSatE|
sAdhyOgaNazca sAdhyAyA arthasiddhistu tatsutaH||7||
marutvAMzca jayantazca marutvatyA babhUvatuH|
jayantO vAsudEvAMza upEndra iti yaM viduH||8||
mauhUrtikA dEvagaNA muhUrtAyAzca jajJirE|
yE vai phalaM prayacchanti bhUtAnAM svasvakAlajam||9||
saGkalpAyAstu saGkalpaH kAmaH saGkalpajaH smRtaH|
vasavO'STau vasOH putrAstESAM nAmAni mE zRNu||10||
drONaH prANO dhruvO'rkO'gnirdOSO vAsturvibhAvasuH|
drONasyAbhimatEH patnyA harSazOkabhayAdayaH||11||
prANasyOrjasvatI bhAryA saha AyuH purOjavaH|
dhruvasya bhAryA dharaNirasUta vividhAH puraH||12||
arkasya vAsanA bhAryA putrAstarSAdayaH smRtAH|
agnErbhAryA vasOrdhArA putrA draviNakAdayaH||13||
skandazca kRttikAputrO yE vizAkhAdayastataH|
dOSasya zarvarIputraH zizumArO harEH kalA||14||
vAstOrAGgirasIputrO vizvakarmAkRtIpatiH|
tatO manuzcAkSuSO'bhUdvizvE sAdhyA manOH sutAH||15||
vibhAvasOrasUtOSA vyuSTaM rOciSamAtapam|
paJcayAmO'tha bhUtAni yEna jAgrati karmasu||16||
sarUpAsUta bhUtasya bhAryA rudrAMzca kOTizaH|
raivatO'jO bhavO bhImO vAma ugrO vRSAkapiH||17||
ajaikapAdahirbradhnO bahurUpO mahAniti|
rudrasya pArSadAzcAnyE ghOrAH prEtavinAyakAH||18||
prajApatEraGgirasaH svadhA patnI pitRRnatha|
atharvAGgirasaM vEdaM putratvE cAkarOtsatI||19||
kRzAzvO'rciSi bhAryAyAM dhUmakEtumajIjanat|
dhiSaNAyAM vEdazirO dEvalaM vayunaM manum||20||
tArkSyasya vinatA kadrUH pataGgI yAminIti ca|
pataGgyasUta patagAnyAminI zalabhAnatha||21||
suparNAsUta garuDaM sAkSAdyajJEzavAhanam|
sUryasUtamanUruM ca kadrUrnAgAnanEkazaH||22||
kRttikAdIni nakSatrANIndOH patnyastu bhArata|
dakSazApAtsO'napatyastAsu yakSmagrahArditaH||23||
punaH prasAdya taM sOmaH kalA lEbhE kSayE ditAH|
zRNu nAmAni lOkAnAM mAtRRNAM zaGkarANi ca||24||
atha kazyapapatnInAM yatprasUtamidaM jagat|
aditirditirdanuH kASThA ariSTA surasA ilA||25||
muniH krOdhavazA tAmrA surabhiH saramA timiH|
timEryAdOgaNA AsanzvApadAH saramAsutAH||26||
surabhErmahiSA gAvO yE cAnyE dvizaphA nRpa|
tAmrAyAH zyEnagRdhrAdyA munErapsarasAM gaNAH||27||
dandazUkAdayaH sarpA rAjankrOdhavazAtmajAH|
ilAyA bhUruhAH sarvE yAtudhAnAzca saurasAH||28||
ariSTAyAstu gandharvAH kASThAyA dvizaphEtarAH|
sutA danOrEkaSaSTistESAM prAdhAnikAJzRNu||29||
dvimUrdhA zambarO'riSTO hayagrIvO vibhAvasuH|
ayOmukhaH zaGkuzirAH svarbhAnuH kapilO'ruNaH||30||
pulOmA vRSaparvA ca EkacakrO'nutApanaH|
dhUmrakEzO virUpAkSO vipracittizca durjayaH||31||
svarbhAnOH suprabhAM kanyAmuvAha namuciH kila|
vRSaparvaNastu zarmiSThAM yayAtirnAhuSO balI||32||
vaizvAnarasutA yAzca catasrazcArudarzanAH|
upadAnavI hayazirA pulOmA kAlakA tathA||33||
upadAnavIM hiraNyAkSaH kraturhayazirAM nRpa|
pulOmAM kAlakAM ca dvE vaizvAnarasutE tu kaH||34||
upayEmE'tha bhagavAnkazyapO brahmacOditaH|
paulOmAH kAlakEyAzca dAnavA yuddhazAlinaH||35||
tayOH SaSTisahasrANi yajJaghnAMstE pituH pitA|
jaghAna svargatO rAjannEka indrapriyaGkaraH||36||
vipracittiH siMhikAyAM zataM caikamajIjanat|
rAhujyESThaM kEtuzataM grahatvaM ya upAgatAH||37||
athAtaH zrUyatAM vaMzO yO'ditEranupUrvazaH|
yatra nArAyaNO dEvaH svAMzEnAvAtaradvibhuH||38||
vivasvAnaryamA pUSA tvaSTAtha savitA bhagaH|
dhAtA vidhAtA varuNO mitraH zatru urukramaH||39||
vivasvataH zrAddhadEvaM saMjJAsUyata vai manum
mithunaM ca mahAbhAgA yamaM dEvaM yamIM tathA
saiva bhUtvAtha vaDavA nAsatyau suSuvE bhuvi||40||
chAyA zanaizcaraM lEbhE sAvarNiM ca manuM tataH|
kanyAM ca tapatIM yA vai vavrE saMvaraNaM patim||41||
aryamNO mAtRkA patnI tayOzcarSaNayaH sutAH|
yatra vai mAnuSI jAtirbrahmaNA cOpakalpitA||42||
pUSAnapatyaH piSTAdO bhagnadantO'bhavatpurA|
yO'sau dakSAya kupitaM jahAsa vivRtadvijaH||43||
tvaSTurdaityAtmajA bhAryA racanA nAma kanyakA|
sannivEzastayOrjajJE vizvarUpazca vIryavAn||44||
taM vavrirE suragaNA svasrIyaM dviSatAmapi
vimatEna parityaktA guruNAGgirasEna yat||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox