From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

kasya hEtOH parityaktA AcAryENAtmanaH surAH|
EtadAcakSva bhagavaJchiSyANAmakramaM gurau||1||

zrIbAdarAyaNiruvAca

indrastribhuvanaizvarya madOllaGghitasatpathaH|
marudbhirvasubhI rudrairAdityairRbhubhirnRpa||2||
vizvEdEvaizca sAdhyaizca nAsatyAbhyAM parizritaH|
siddhacAraNagandharvairmunibhirbrahmavAdibhiH||3||
vidyAdharApsarObhizca kinnaraiH patagOragaiH|
niSEvyamANO maghavAnstUyamAnazca bhArata||4||
upagIyamAnO lalitamAsthAnAdhyAsanAzritaH|
pANDurENAtapatrENa candramaNDalacAruNA||5||
yuktazcAnyaiH pAramESThyaizcAmaravyajanAdibhiH|
virAjamAnaH paulamyA sahArdhAsanayA bhRzam||6||
sa yadA paramAcAryaM dEvAnAmAtmanazca ha|
nAbhyanandata samprAptaM pratyutthAnAsanAdibhiH||7||
vAcaspatiM munivaraM surAsuranamaskRtam|
nOccacAlAsanAdindraH pazyannapi sabhAgatam||8||
tatO nirgatya sahasA kavirAGgirasaH prabhuH|
Ayayau svagRhaM tUSNIM vidvAnzrImadavikriyAm||9||
tarhyEva pratibudhyEndrO guruhElanamAtmanaH|
garhayAmAsa sadasi svayamAtmAnamAtmanA||10||
ahO bata mayAsAdhu kRtaM vai dabhrabuddhinA|
yanmayaizvaryamattEna guruH sadasi kAtkRtaH||11||
kO gRdhyEtpaNDitO lakSmIM tripiSTapapatErapi|
yayAhamAsuraM bhAvaM nItO'dya vibudhEzvaraH||12||
yaH pAramESThyaM dhiSaNamadhitiSThanna kaJcana|
pratyuttiSThEditi brUyurdharmaM tE na paraM viduH||13||
tESAM kupathadESTRRNAM patatAM tamasi hyadhaH|
yE zraddadhyurvacastE vai majjantyazmaplavA iva||14||
athAhamamarAcAryamagAdhadhiSaNaM dvijam|
prasAdayiSyE nizaThaH zIrSNA taccaraNaM spRzan||15||
EvaM cintayatastasya maghOnO bhagavAngRhAt|
bRhaspatirgatO'dRSTAM gatimadhyAtmamAyayA||16||
gurOrnAdhigataH saMjJAM parIkSanbhagavAnsvarAT|
dhyAyandhiyA surairyuktaH zarma nAlabhatAtmanaH||17||
tacchrutvaivAsurAH sarva AzrityauzanasaM matam|
dEvAnpratyudyamaM cakrurdurmadA AtatAyinaH||18||
tairvisRSTESubhistIkSNairnirbhinnAGgOrubAhavaH|
brahmANaM zaraNaM jagmuH sahEndrA natakandharAH||19||
tAMstathAbhyarditAnvIkSya bhagavAnAtmabhUrajaH|
kRpayA parayA dEva uvAca parisAntvayan||20||

zrIbrahmOvAca

ahO bata surazrESThA hyabhadraM vaH kRtaM mahat|
brahmiSThaM brAhmaNaM dAntamaizvaryAnnAbhyanandata||21||
tasyAyamanayasyAsItparEbhyO vaH parAbhavaH|
prakSINEbhyaH svavairibhyaH samRddhAnAM ca yatsurAH||22||
maghavandviSataH pazya prakSINAngurvatikramAt
sampratyupacitAnbhUyaH kAvyamArAdhya bhaktitaH
AdadIrannilayanaM mamApi bhRgudEvatAH||23||
tripiSTapaM kiM gaNayantyabhEdya mantrA bhRgUNAmanuzikSitArthAH|
na vipragOvindagavIzvarANAM bhavantyabhadrANi narEzvarANAm||24||
tadvizvarUpaM bhajatAzu vipraM tapasvinaM tvASTramathAtmavantam|
sabhAjitO'rthAnsa vidhAsyatE vO yadi kSamiSyadhvamutAsya karma||25||

zrIzuka uvAca

ta EvamuditA rAjanbrahmaNA vigatajvarAH|
RSiM tvASTramupavrajya pariSvajyEdamabruvan||26||

zrIdEvA UcuH

vayaM tE'tithayaH prAptA AzramaM bhadramastu tE|
kAmaH sampAdyatAM tAta pitRRNAM samayOcitaH||27||
putrANAM hi parO dharmaH pitRzuzrUSaNaM satAm|
api putravatAM brahmankimuta brahmacAriNAm||28||
AcAryO brahmaNO mUrtiH pitA mUrtiH prajApatEH|
bhrAtA marutpatErmUrtirmAtA sAkSAtkSitEstanuH||29||
dayAyA bhaginI mUrtirdharmasyAtmAtithiH svayam|
agnErabhyAgatO mUrtiH sarvabhUtAni cAtmanaH||30||
tasmAtpitRRNAmArtAnAmArtiM paraparAbhavam|
tapasApanayaMstAta sandEzaM kartumarhasi||31||
vRNImahE tvOpAdhyAyaM brahmiSThaM brAhmaNaM gurum|
yathAJjasA vijESyAmaH sapatnAMstava tEjasA||32||
na garhayanti hyarthESu yaviSThAGghryabhivAdanam|
chandObhyO'nyatra na brahmanvayO jyaiSThyasya kAraNam||33||

zrIRSiruvAca

abhyarthitaH suragaNaiH paurahityE mahAtapAH|
sa vizvarUpastAnAha prasannaH zlakSNayA girA||34||

zrIvizvarUpa uvAca

vigarhitaM dharmazIlairbrahmavarcaupavyayam
kathaM nu madvidhO nAthA lOkEzairabhiyAcitam
pratyAkhyAsyati tacchiSyaH sa Eva svArtha ucyatE||35||
akiJcanAnAM hi dhanaM zilOJchanaM tEnEha nirvartitasAdhusatkriyaH|
kathaM vigarhyaM nu karOmyadhIzvarAH paurOdhasaM hRSyati yEna durmatiH||36||
tathApi na pratibrUyAM gurubhiH prArthitaM kiyat|
bhavatAM prArthitaM sarvaM prANairarthaizca sAdhayE||37||

zrIbAdarAyaNiruvAca

tEbhya EvaM pratizrutya vizvarUpO mahAtapAH|
paurahityaM vRtazcakrE paramENa samAdhinA||38||
suradviSAM zriyaM guptAmauzanasyApi vidyayA|
AcchidyAdAnmahEndrAya vaiSNavyA vidyayA vibhuH||39||
yayA guptaH sahasrAkSO jigyE'suracamUrvibhuH
tAM prAha sa mahEndrAya vizvarUpa udAradhIH||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox