From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

zrIrAjOvAca

yayA guptaH sahasrAkSaH savAhAnripusainikAn|
krIDanniva vinirjitya trilOkyA bubhujE zriyam||1||
bhagavaMstanmamAkhyAhi varma nArAyaNAtmakam|
yathAtatAyinaH zatrUnyEna guptO'jayanmRdhE||2||

zrIbAdarAyaNiruvAca

vRtaH purOhitastvASTrO mahEndrAyAnupRcchatE|
nArAyaNAkhyaM varmAha tadihaikamanAH zRNu||3||

zrIvizvarUpa uvAca

dhautAGghripANirAcamya sapavitra udaGmukhaH|
kRtasvAGgakaranyAsO mantrAbhyAM vAgyataH zuciH||4||
nArAyaNaparaM varma sannahyEdbhaya AgatE|
pAdayOrjAnunOrUrvOrudarE hRdyathOrasi||5||
mukhE zirasyAnupUrvyAdOMkArAdIni vinyasEt|
OM namO nArAyaNAyEti viparyayamathApi vA||6||
karanyAsaM tataH kuryAddvAdazAkSaravidyayA|
praNavAdiyakArAntamaGgulyaGguSThaparvasu||7||
nyasEddhRdaya OMkAraM vikAramanu mUrdhani|
SakAraM tu bhruvOrmadhyE NakAraM zikhayA nyasEt||8||
vEkAraM nEtrayOryuJjyAnnakAraM sarvasandhiSu|
makAramastramuddizya mantramUrtirbhavEdbudhaH||9||
savisargaM phaDantaM tatsarvadikSu vinirdizEt|
OM viSNavE nama iti||10||
AtmAnaM paramaM dhyAyEddhyEyaM SaTzaktibhiryutam|
vidyAtEjastapOmUrtimimaM mantramudAharEt||11||
OM harirvidadhyAnmama sarvarakSAM nyastAGghripadmaH patagEndrapRSThE|
darAricarmAsigadESucApa pAzAndadhAnO'STaguNO'STabAhuH||12||
jalESu mAM rakSatu matsyamUrtiryAdOgaNEbhyO varuNasya pAzAt|
sthalESu mAyAvaTuvAmanO'vyAttrivikramaH khE'vatu vizvarUpaH||13||
durgESvaTavyAjimukhAdiSu prabhuH pAyAnnRsiMhO'surayUthapAriH|
vimuJcatO yasya mahATTahAsaM dizO vinEdurnyapataMzca garbhAH||14||
rakSatvasau mAdhvani yajJakalpaH svadaMSTrayOnnItadharO varAhaH|
rAmO'drikUTESvatha vipravAsE salakSmaNO'vyAdbharatAgrajO'smAn||15||
mAmugradharmAdakhilAtpramAdAnnArAyaNaH pAtu narazca hAsAt|
dattastvayOgAdatha yOganAthaH pAyAdguNEzaH kapilaH karmabandhAt||16||
sanatkumArO'vatu kAmadEvAddhayazIrSA mAM pathi dEvahElanAt|
dEvarSivaryaH puruSArcanAntarAtkUrmO harirmAM nirayAdazESAt||17||
dhanvantarirbhagavAnpAtvapathyAddvandvAdbhayAdRSabhO nirjitAtmA|
yajJazca lOkAdavatAjjanAntAdbalO gaNAtkrOdhavazAdahIndraH||18||
dvaipAyanO bhagavAnaprabOdhAdbuddhastu pASaNDagaNapramAdAt|
kalkiH kalEH kAlamalAtprapAtu dharmAvanAyOrukRtAvatAraH||19||
mAM kEzavO gadayA prAtaravyAdgOvinda AsaGgavamAttavENuH|
nArAyaNaH prAhNa udAttazaktirmadhyandinE viSNurarIndrapANiH||20||
dEvO'parAhNE madhuhOgradhanvA sAyaM tridhAmAvatu mAdhavO mAm|
dOSE hRSIkEza utArdharAtrE nizItha EkO'vatu padmanAbhaH||21||
zrIvatsadhAmApararAtra IzaH pratyUSa IzO'sidharO janArdanaH|
dAmOdarO'vyAdanusandhyaM prabhAtE vizvEzvarO bhagavAnkAlamUrtiH||22||
cakraM yugAntAnalatigmanEmi bhramatsamantAdbhagavatprayuktam|
dandagdhi dandagdhyarisainyamAzu kakSaM yathA vAtasakhO hutAzaH||23||
gadE'zanisparzanavisphuliGgE niSpiNDhi niSpiNDhyajitapriyAsi|
kuSmANDavainAyakayakSarakSO bhUtagrahAMzcUrNaya cUrNayArIn||24||
tvaM yAtudhAnapramathaprEtamAtR pizAcavipragrahaghOradRSTIn|
darEndra vidrAvaya kRSNapUritO bhImasvanO'rErhRdayAni kampayan||25||
tvaM tigmadhArAsivarArisainyamIzaprayuktO mama chindhi chindhi|
cakSUMSi carmanchatacandra chAdaya dviSAmaghOnAM hara pApacakSuSAm||26||
yannO bhayaM grahEbhyO'bhUtkEtubhyO nRbhya Eva ca|
sarIsRpEbhyO daMSTribhyO bhUtEbhyO'MhObhya Eva ca||27||
sarvANyEtAni bhagavannAmarUpAnukIrtanAt|
prayAntu saGkSayaM sadyO yE naH zrEyaHpratIpakAH||28||
garuDO bhagavAnstOtra stObhazchandOmayaH prabhuH|
rakSatvazESakRcchrEbhyO viSvaksEnaH svanAmabhiH||29||
sarvApadbhyO harErnAma rUpayAnAyudhAni naH|
buddhIndriyamanaHprANAnpAntu pArSadabhUSaNAH||30||
yathA hi bhagavAnEva vastutaH sadasacca yat|
satyEnAnEna naH sarvE yAntu nAzamupadravAH||31||
yathaikAtmyAnubhAvAnAM vikalparahitaH svayam|
bhUSaNAyudhaliGgAkhyA dhattE zaktIH svamAyayA||32||
tEnaiva satyamAnEna sarvajJO bhagavAnhariH|
pAtu sarvaiH svarUpairnaH sadA sarvatra sarvagaH||33||
vidikSu dikSUrdhvamadhaH samantAdantarbahirbhagavAnnArasiMhaH|
prahApaya lOkabhayaM svanEna svatEjasA grastasamastatEjAH||34||
maghavannidamAkhyAtaM varma nArAyaNAtmakam|
vijESyasE'JjasA yEna daMzitO'surayUthapAn||35||
EtaddhArayamANastu yaM yaM pazyati cakSuSA|
padA vA saMspRzEtsadyaH sAdhvasAtsa vimucyatE||36||
na kutazcidbhayaM tasya vidyAM dhArayatO bhavEt|
rAjadasyugrahAdibhyO vyAdhyAdibhyazca karhicit||37||
imAM vidyAM purA kazcitkauzikO dhArayandvijaH|
yOgadhAraNayA svAGgaM jahau sa marudhanvani||38||
tasyOpari vimAnEna gandharvapatirEkadA|
yayau citrarathaH strIbhirvRtO yatra dvijakSayaH||39||
gaganAnnyapatatsadyaH savimAnO hyavAkSirAH
sa vAlikhilyavacanAdasthInyAdAya vismitaH
prAsya prAcIsarasvatyAM snAtvA dhAma svamanvagAt||40||

zrIzuka uvAca

ya idaM zRNuyAtkAlE yO dhArayati cAdRtaH|
taM namasyanti bhUtAni mucyatE sarvatO bhayAt||41||
EtAM vidyAmadhigatO vizvarUpAcchatakratuH
trailOkyalakSmIM bubhujE vinirjitya mRdhE'surAn||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE aSTamO'dhyAyaH||


See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox