From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

tasyAsanvizvarUpasya zirAMsi trINi bhArata|
sOmapIthaM surApIthamannAdamiti zuzruma||1||
sa vai barhiSi dEvEbhyO bhAgaM pratyakSamuccakaiH|
adadadyasya pitarO dEvAH saprazrayaM nRpa||2||
sa Eva hi dadau bhAgaM parOkSamasurAnprati|
yajamAnO'vahadbhAgaM mAtRsnEhavazAnugaH||3||
taddEvahElanaM tasya dharmAlIkaM surEzvaraH|
AlakSya tarasA bhItastacchIrSANyacchinadruSA||4||
sOmapIthaM tu yattasya zira AsItkapiJjalaH|
kalaviGkaH surApIthamannAdaM yatsa tittiriH||5||
brahmahatyAmaJjalinA jagrAha yadapIzvaraH
saMvatsarAntE tadaghaM bhUtAnAM sa vizuddhayE
bhUmyambudrumayOSidbhyazcaturdhA vyabhajaddhariH||6||
bhUmisturIyaM jagrAha khAtapUravarENa vai|
IriNaM brahmahatyAyA rUpaM bhUmau pradRzyatE||7||
turyaM chEdavirOhENa varENa jagRhurdrumAH|
tESAM niryAsarUpENa brahmahatyA pradRzyatE||8||
zazvatkAmavarENAMhasturIyaM jagRhuH striyaH|
rajOrUpENa tAsvaMhO mAsi mAsi pradRzyatE||9||
dravyabhUyOvarENApasturIyaM jagRhurmalam|
tAsu budbudaphEnAbhyAM dRSTaM taddharati kSipan||10||
hataputrastatastvaSTA juhAvEndrAya zatravE|
indrazatrO vivardhasva mA ciraM jahi vidviSam||11||
athAnvAhAryapacanAdutthitO ghOradarzanaH|
kRtAnta iva lOkAnAM yugAntasamayE yathA||12||
viSvagvivardhamAnaM tamiSumAtraM dinE dinE|
dagdhazailapratIkAzaM sandhyAbhrAnIkavarcasam||13||
taptatAmrazikhAzmazruM madhyAhnArkOgralOcanam||14||
dEdIpyamAnE trizikhE zUla ArOpya rOdasI|
nRtyantamunnadantaM ca cAlayantaM padA mahIm||15||
darIgambhIravaktrENa pibatA ca nabhastalam|
lihatA jihvayarkSANi grasatA bhuvanatrayam||16||
mahatA raudradaMSTrENa jRmbhamANaM muhurmuhuH|
vitrastA dudruvurlOkA vIkSya sarvE dizO daza||17||
yEnAvRtA imE lOkAstapasA tvASTramUrtinA|
sa vai vRtra iti prOktaH pApaH paramadAruNaH||18||
taM nijaghnurabhidrutya sagaNA vibudharSabhAH|
svaiH svairdivyAstrazastraughaiH sO'grasattAni kRtsnazaH||19||
tatastE vismitAH sarvE viSaNNA grastatEjasaH|
pratyaJcamAdipuruSamupatasthuH samAhitAH||20||

zrIdEvA UcuH

vAyvambarAgnyapkSitayastrilOkA brahmAdayO yE vayamudvijantaH|
harAma yasmai balimantakO'sau bibhEti yasmAdaraNaM tatO naH||21||
avismitaM taM paripUrNakAmaM svEnaiva lAbhEna samaM prazAntam|
vinOpasarpatyaparaM hi bAlizaH zvalAGgulEnAtititarti sindhum||22||
yasyOruzRGgE jagatIM svanAvaM manuryathAbadhya tatAra durgam|
sa Eva nastvASTrabhayAddurantAttrAtAzritAnvAricarO'pi nUnam||23||
purA svayambhUrapi saMyamAmbhasyudIrNavAtOrmiravaiH karAlE|
EkO'ravindAtpatitastatAra tasmAdbhayAdyEna sa nO'stu pAraH||24||
ya Eka IzO nijamAyayA naH sasarja yEnAnusRjAma vizvam|
vayaM na yasyApi puraH samIhataH pazyAma liGgaM pRthagIzamAninaH||25||
yO naH sapatnairbhRzamardyamAnAndEvarSitiryaGnRSu nitya Eva|
kRtAvatArastanubhiH svamAyayA kRtvAtmasAtpAti yugE yugE ca||26||
tamEva dEvaM vayamAtmadaivataM paraM pradhAnaM puruSaM vizvamanyam|
vrajAma sarvE zaraNaM zaraNyaM svAnAM sa nO dhAsyati zaM mahAtmA||27||

zrIzuka uvAca

iti tESAM mahArAja surANAmupatiSThatAm|
pratIcyAM dizyabhUdAviH zaGkhacakragadAdharaH||28||
AtmatulyaiH SODazabhirvinA zrIvatsakaustubhau|
paryupAsitamunnidra zaradamburuhEkSaNam||29||
dRSTvA tamavanau sarva IkSaNAhlAdaviklavAH|
daNDavatpatitA rAjaJchanairutthAya tuSTuvuH||30||

zrIdEvA UcuH

namastE yajJavIryAya vayasE uta tE namaH|
namastE hyastacakrAya namaH supuruhUtayE||31||
yattE gatInAM tisRNAmIzituH paramaM padam|
nArvAcInO visargasya dhAtarvEditumarhati||32||
OM namastE'stu bhagavannArAyaNa vAsudEvAdipuruSa mahApuruSa mahAnubhAva paramamaGgala
paramakalyANa paramakAruNika kEvala jagadAdhAra lOkaikanAtha sarvEzvara lakSmInAtha
paramahaMsaparivrAjakaiH paramENAtmayOgasamAdhinA
paribhAvitaparisphuTapAramahaMsyadharmENOdghATitatamaHkapATadvArE cittE'pAvRta AtmalOkE
svayamupalabdhanijasukhAnubhavO bhavAn||33||
duravabOdha iva tavAyaM vihArayOgO yadazaraNO'zarIra idamanavEkSitAsmatsamavAya
AtmanaivAvikriyamANEna saguNamaguNaH sRjasi pAsi harasi||34||
atha tatra bhavAnkiM dEvadattavadiha guNavisargapatitaH pAratantryENa svakRtakuzalAkuzalaM
phalamupAdadAtyAhOsvidAtmArAma upazamazIlaH samaJjasadarzana udAsta iti ha vAva na vidAmaH||35||
na hi virOdha ubhayaM bhagavatyaparimitaguNagaNa IzvarE'navagAhyamAhAtmyE
'rvAcInavikalpavitarkavicArapramANAbhAsakutarkazAstrakalilAntaHkaraNAzrayaduravagrahavAdinAM
vivAdAnavasara uparatasamastamAyAmayE kEvala EvAtmamAyAmantardhAya kO nvarthO durghaTa iva bhavati
svarUpadvayAbhAvAt||36||
samaviSamamatInAM matamanusarasi yathA rajjukhaNDaH sarpAdidhiyAm||37||
sa Eva hi punaH sarvavastuni vastusvarUpaH sarvEzvaraH sakalajagatkAraNakAraNabhUtaH
sarvapratyagAtmatvAtsarvaguNAbhAsOpalakSita Eka Eva paryavazESitaH||38||
atha ha vAva tava mahimAmRtarasasamudravipruSA sakRdavalIDhayA svamanasi
niSyandamAnAnavaratasukhEna vismAritadRSTazrutaviSayasukhalEzAbhAsAH paramabhAgavatA EkAntinO
bhagavati sarvabhUtapriyasuhRdi sarvAtmani nitarAM nirantaraM nirvRtamanasaH kathamu ha vA EtE
madhumathana punaH svArthakuzalA hyAtmapriyasuhRdaH sAdhavastvaccaraNAmbujAnusEvAM visRjanti na yatra
punarayaM saMsAraparyAvartaH||39||
tribhuvanAtmabhavana trivikrama trinayana trilOkamanOharAnubhAva tavaiva vibhUtayO
ditijadanujAdayazcApi tESAmupakramasamayO'yamiti svAtmamAyayA
suranaramRgamizritajalacarAkRtibhiryathAparAdhaM daNDaM daNDadhara dadhartha EvamEnamapi bhagavanjahi
tvASTramuta yadi manyasE||40||
asmAkaM tAvakAnAM tatatata natAnAM harE tava
caraNanalinayugaladhyAnAnubaddhahRdayanigaDAnAM
svaliGgavivaraNEnAtmasAtkRtAnAmanukampAnuraJjitavizadarucirazizirasmitAvalOkEna
vigalitamadhuramukharasAmRtakalayA cAntastApamanaghArhasi zamayitum||41||
atha bhagavaMstavAsmAbhirakhilajagadutpattisthitilayanimittAyamAnadivyamAyAvinOdasya
sakalajIvanikAyAnAmantarhRdayESu bahirapi ca brahmapratyagAtmasvarUpENa pradhAnarUpENa ca
yathAdEzakAladEhAvasthAnavizESaM tadupAdAnOpalambhakatayAnubhavataH sarvapratyayasAkSiNa
AkAzazarIrasya sAkSAtparabrahmaNaH paramAtmanaH kiyAniha vArthavizESO vijJApanIyaH
syAdvisphuliGgAdibhiriva hiraNyarEtasaH||42||
ata Eva svayaM tadupakalpayAsmAkaM bhagavataH paramagurOstava caraNazatapalAzacchAyAM
vividhavRjinasaMsAraparizramOpazamanImupasRtAnAM vayaM yatkAmEnOpasAditAH||43||
athO Iza jahi tvASTraM grasantaM bhuvanatrayam|
grastAni yEna naH kRSNa tEjAMsyastrAyudhAni ca||44||
haMsAya dahranilayAya nirIkSakAya kRSNAya mRSTayazasE nirupakramAya|
satsaGgrahAya bhavapAnthanijAzramAptAvantE parISTagatayE harayE namastE||45||

zrIzuka uvAca

athaivamIDitO rAjansAdaraM tridazairhariH|
svamupasthAnamAkarNya prAha tAnabhinanditaH||46||

zrIbhagavAnuvAca

prItO'haM vaH surazrESThA madupasthAnavidyayA|
AtmaizvaryasmRtiH puMsAM bhaktizcaiva yayA mayi||47||
kiM durApaM mayi prItE tathApi vibudharSabhAH|
mayyEkAntamatirnAnyanmattO vAJchati tattvavit||48||
na vEda kRpaNaH zrEya AtmanO guNavastudRk|
tasya tAnicchatO yacchEdyadi sO'pi tathAvidhaH||49||
svayaM niHzrEyasaM vidvAnna vaktyajJAya karma hi|
na rAti rOgiNO'pathyaM vAJchatO'pi bhiSaktamaH||50||
maghavanyAta bhadraM vO dadhyaJcamRSisattamam|
vidyAvratatapaHsAraM gAtraM yAcata mA ciram||51||
sa vA adhigatO dadhyaGGazvibhyAM brahma niSkalam|
yadvA azvazirO nAma tayOramaratAM vyadhAt||52||
dadhyaGGAtharvaNastvaSTrE varmAbhEdyaM madAtmakam|
vizvarUpAya yatprAdAttvaSTA yattvamadhAstataH||53||
yuSmabhyaM yAcitO'zvibhyAM dharmajJO'GgAni dAsyati
tatastairAyudhazrESThO vizvakarmavinirmitaH
yEna vRtrazirO hartA mattEjaupabRMhitaH||54||
tasminvinihatE yUyaM tEjO'strAyudhasampadaH
bhUyaH prApsyatha bhadraM vO na hiMsanti ca matparAn||55||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox