From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

indramEvaM samAdizya bhagavAnvizvabhAvanaH|
pazyatAmanimESANAm atraivAntardadhE hariH||1||
tathAbhiyAcitO dEvairRSirAtharvaNO mahAn|
mOdamAna uvAcEdaM prahasanniva bhArata||2||
api vRndArakA yUyaM na jAnItha zarIriNAm|
saMsthAyAM yastvabhidrOhO duHsahazcEtanApahaH||3||
jijIviSUNAM jIvAnAmAtmA prESTha ihEpsitaH|
ka utsahEta taM dAtuM bhikSamANAya viSNavE||4||

zrIdEvA UcuH

kiM nu taddustyajaM brahmanpuMsAM bhUtAnukampinAm|
bhavadvidhAnAM mahatAM puNyazlOkEDyakarmaNAm||5||
nUnaM svArthaparO lOkO na vEda parasaGkaTam|
yadi vEda na yAcEta nEti nAha yadIzvaraH||6||

zrIRSiruvAca

dharmaM vaH zrOtukAmEna yUyaM mE pratyudAhRtAH|
ESa vaH priyamAtmAnaM tyajantaM santyajAmyaham||7||
yO'dhruvENAtmanA nAthA na dharmaM na yazaH pumAn|
IhEta bhUtadayayA sa zOcyaH sthAvarairapi||8||
EtAvAnavyayO dharmaH puNyazlOkairupAsitaH|
yO bhUtazOkaharSAbhyAmAtmA zOcati hRSyati||9||
ahO dainyamahO kaSTaM pArakyaiH kSaNabhaGguraiH|
yannOpakuryAdasvArthairmartyaH svajJAtivigrahaiH||10||

zrIbAdarAyaNiruvAca

EvaM kRtavyavasitO dadhyaGGAtharvaNastanum|
parE bhagavati brahmaNyAtmAnaM sannayanjahau||11||
yatAkSAsumanObuddhistattvadRgdhvastabandhanaH|
AsthitaH paramaM yOgaM na dEhaM bubudhE gatam||12||
athEndrO vajramudyamya nirmitaM vizvakarmaNA|
munEH zaktibhirutsiktO bhagavattEjasAnvitaH||13||
vRtO dEvagaNaiH sarvairgajEndrOparyazObhata|
stUyamAnO munigaNaistrailOkyaM harSayanniva||14||
vRtramabhyadravacchatrumasurAnIkayUthapaiH|
paryastamOjasA rAjankruddhO rudra ivAntakam||15||
tataH surANAmasurai raNaH paramadAruNaH|
trEtAmukhE narmadAyAmabhavatprathamE yugE||16||
rudrairvasubhirAdityairazvibhyAM pitRvahnibhiH|
marudbhirRbhubhiH sAdhyairvizvEdEvairmarutpatim||17||
dRSTvA vajradharaM zakraM rOcamAnaM svayA zriyA|
nAmRSyannasurA rAjanmRdhE vRtrapuraHsarAH||18||
namuciH zambarO'narvA dvimUrdhA RSabhO'suraH|
hayagrIvaH zaGkuzirA vipracittirayOmukhaH||19||
pulOmA vRSaparvA ca prahEtirhEtirutkalaH|
daitEyA dAnavA yakSA rakSAMsi ca sahasrazaH||20||
sumAlimAlipramukhAH kArtasvaraparicchadAH|
pratiSidhyEndrasEnAgraM mRtyOrapi durAsadam||21||
abhyardayannasambhrAntAH siMhanAdEna durmadAH|
gadAbhiH parighairbANaiH prAsamudgaratOmaraiH||22||
zUlaiH parazvadhaiH khaDgaiH zataghnIbhirbhuzuNDibhiH|
sarvatO'vAkiranzastrairastraizca vibudharSabhAn||23||
na tE'dRzyanta saJchannAH zarajAlaiH samantataH|
puGkhAnupuGkhapatitairjyOtIMSIva nabhOghanaiH||24||
na tE zastrAstravarSaughA hyAsEduH surasainikAn|
chinnAH siddhapathE dEvairlaghuhastaiH sahasradhA||25||
atha kSINAstrazastraughA girizRGgadrumOpalaiH|
abhyavarSansurabalaM cicchidustAMzca pUrvavat||26||
tAnakSatAnsvastimatO nizAmya zastrAstrapUgairatha vRtranAthAH|
drumairdRSadbhirvividhAdrizRGgairavikSatAMstatrasurindrasainikAn||27||
sarvE prayAsA abhavanvimOghAH kRtAH kRtA dEvagaNESu daityaiH|
kRSNAnukUlESu yathA mahatsu kSudraiH prayuktA USatI rUkSavAcaH||28||
tE svaprayAsaM vitathaM nirIkSya harAvabhaktA hatayuddhadarpAH|
palAyanAyAjimukhE visRjya patiM manastE dadhurAttasArAH||29||
vRtrO'surAMstAnanugAnmanasvI pradhAvataH prEkSya babhASa Etat|
palAyitaM prEkSya balaM ca bhagnaM bhayEna tIvrENa vihasya vIraH||30||
kAlOpapannAM rucirAM manasvinAM jagAda vAcaM puruSapravIraH|
hE vipracittE namucE pulOmanmayAnarvanchambara mE zRNudhvam||31||
jAtasya mRtyurdhruva Eva sarvataH pratikriyA yasya na cEha klRptA|
lOkO yazazcAtha tatO yadi hyamuM kO nAma mRtyuM na vRNIta yuktam||32||
dvau sammatAviha mRtyU durApau yadbrahmasandhAraNayA jitAsuH
kalEvaraM yOgaratO vijahyAdyadagraNIrvIrazayE'nivRttaH||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox