From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

ta EvaM zaMsatO dharmaM vacaH patyuracEtasaH|
naivAgRhNanta sambhrAntAH palAyanaparA nRpa||1||
vizIryamANAM pRtanAmAsurImasurarSabhaH|
kAlAnukUlaistridazaiH kAlyamAnAmanAthavat||2||
dRSTvAtapyata saGkruddha indrazatruramarSitaH|
tAnnivAryaujasA rAjannirbhartsyEdamuvAca ha||3||
kiM va uccaritairmAturdhAvadbhiH pRSThatO hataiH|
na hi bhItavadhaH zlAghyO na svargyaH zUramAninAm||4||
yadi vaH pradhanE zraddhA sAraM vA kSullakA hRdi|
agrE tiSThata mAtraM mE na cEdgrAmyasukhE spRhA||5||
EvaM suragaNAnkruddhO bhISayanvapuSA ripUn|
vyanadatsumahAprANO yEna lOkA vicEtasaH||6||
tEna dEvagaNAH sarvE vRtravisphOTanEna vai|
nipEturmUrcchitA bhUmau yathaivAzaninA hatAH||7||
mamarda padbhyAM surasainyamAturaM nimIlitAkSaM raNaraGgadurmadaH|
gAM kampayannudyatazUla OjasA nAlaM vanaM yUthapatiryathOnmadaH||8||
vilOkya taM vajradharO'tyamarSitaH svazatravE'bhidravatE mahAgadAm|
cikSEpa tAmApatatIM suduHsahAM jagrAha vAmEna karENa lIlayA||9||
sa indrazatruH kupitO bhRzaM tayA mahEndravAhaM gadayOruvikramaH|
jaghAna kumbhasthala unnadanmRdhE tatkarma sarvE samapUjayannRpa||10||
airAvatO vRtragadAbhimRSTO vighUrNitO'driH kulizAhatO yathA|
apAsaradbhinnamukhaH sahEndrO muJcannasRksaptadhanurbhRzArtaH||11||
na sannavAhAya viSaNNacEtasE prAyuGkta bhUyaH sa gadAM mahAtmA|
indrO'mRtasyandikarAbhimarza vItavyathakSatavAhO'vatasthE||12||
sa taM nRpEndrAhavakAmyayA ripuM vajrAyudhaM bhrAtRhaNaM vilOkya|
smaraMzca tatkarma nRzaMsamaMhaH zOkEna mOhEna hasanjagAda||13||

zrIvRtra uvAca

diSTyA bhavAnmE samavasthitO ripuryO brahmahA guruhA bhrAtRhA ca|
diSTyAnRNO'dyAhamasattama tvayA macchUlanirbhinnadRSaddhRdAcirAt||14||
yO nO'grajasyAtmavidO dvijAtErgurOrapApasya ca dIkSitasya|
vizrabhya khaDgEna zirAMsyavRzcatpazOrivAkaruNaH svargakAmaH||15||
zrIhrIdayAkIrtibhirujjhitaM tvAM svakarmaNA puruSAdaizca garhyam|
kRcchrENa macchUlavibhinnadEhamaspRSTavahniM samadanti gRdhrAH||16||
anyE'nu yE tvEha nRzaMsamajJA yadudyatAstrAH praharanti mahyam|
tairbhUtanAthAnsagaNAnnizAta trizUlanirbhinnagalairyajAmi||17||
athO harE mE kulizEna vIra hartA pramathyaiva zirO yadIha|
tatrAnRNO bhUtabaliM vidhAya manasvinAM pAdarajaH prapatsyE||18||
surEza kasmAnna hinOSi vajraM puraH sthitE vairiNi mayyamOgham|
mA saMzayiSThA na gadEva vajraH syAnniSphalaH kRpaNArthEva yAcJA||19||
nanvESa vajrastava zakra tEjasA harErdadhIcEstapasA ca tEjitaH|
tEnaiva zatruM jahi viSNuyantritO yatO harirvijayaH zrIrguNAstataH||20||
ahaM samAdhAya manO yathAha naH saGkarSaNastaccaraNAravindE|
tvadvajraraMhOlulitagrAmyapAzO gatiM munEryAmyapaviddhalOkaH||21||
puMsAM kilaikAntadhiyAM svakAnAM yAH sampadO divi bhUmau rasAyAm|
na rAti yaddvESa udvEga AdhirmadaH kalirvyasanaM samprayAsaH||22||
traivargikAyAsavighAtamasmatpatirvidhattE puruSasya zakra|
tatO'numEyO bhagavatprasAdO yO durlabhO'kiJcanagOcarO'nyaiH||23||
ahaM harE tava pAdaikamUla dAsAnudAsO bhavitAsmi bhUyaH|
manaH smarEtAsupatErguNAMstE gRNIta vAkkarma karOtu kAyaH||24||
na nAkapRSThaM na ca pAramESThyaM na sArvabhaumaM na rasAdhipatyam|
na yOgasiddhIrapunarbhavaM vA samaJjasa tvA virahayya kAGkSE||25||
ajAtapakSA iva mAtaraM khagAH stanyaM yathA vatsatarAH kSudhArtAH|
priyaM priyEva vyuSitaM viSaNNA manO'ravindAkSa didRkSatE tvAm||26||
mamOttamazlOkajanESu sakhyaM saMsAracakrE bhramataH svakarmabhiH
tvanmAyayAtmAtmajadAragEhESvAsaktacittasya na nAtha bhUyAt||27||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox