From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

zrIRSiruvAca

EvaM jihAsurnRpa dEhamAjau mRtyuM varaM vijayAnmanyamAnaH|
zUlaM pragRhyAbhyapatatsurEndraM yathA mahApuruSaM kaiTabhO'psu||1||
tatO yugAntAgnikaThOrajihvamAvidhya zUlaM tarasAsurEndraH|
kSiptvA mahEndrAya vinadya vIrO hatO'si pApEti ruSA jagAda||2||
kha ApatattadvicaladgrahOlkavannirIkSya duSprEkSyamajAtaviklavaH|
vajrENa vajrI zataparvaNAcchinadbhujaM ca tasyOragarAjabhOgam||3||
chinnaikabAhuH parighENa vRtraH saMrabdha AsAdya gRhItavajram|
hanau tatADEndramathAmarEbhaM vajraM ca hastAnnyapatanmaghOnaH||4||
vRtrasya karmAtimahAdbhutaM tatsurAsurAzcAraNasiddhasaGghAH|
apUjayaMstatpuruhUtasaGkaTaM nirIkSya hA hEti vicukruzurbhRzam||5||
indrO na vajraM jagRhE vilajjitazcyutaM svahastAdarisannidhau punaH|
tamAha vRtrO hara AttavajrO jahi svazatruM na viSAdakAlaH||6||
yuyutsatAM kutracidAtatAyinAM jayaH sadaikatra na vai parAtmanAm|
vinaikamutpattilayasthitIzvaraM sarvajJamAdyaM puruSaM sanAtanam||7||
lOkAH sapAlA yasyEmE zvasanti vivazA vazE|
dvijA iva zicA baddhAH sa kAla iha kAraNam||8||
OjaH sahO balaM prANamamRtaM mRtyumEva ca|
tamajJAya janO hEtumAtmAnaM manyatE jaDam||9||
yathA dArumayI nArI yathA patramayO mRgaH|
EvaM bhUtAni maghavannIzatantrANi viddhi bhOH||10||
puruSaH prakRtirvyaktamAtmA bhUtEndriyAzayAH|
zaknuvantyasya sargAdau na vinA yadanugrahAt||11||
avidvAnEvamAtmAnaM manyatE'nIzamIzvaram|
bhUtaiH sRjati bhUtAni grasatE tAni taiH svayam||12||
AyuH zrIH kIrtiraizvaryamAziSaH puruSasya yAH|
bhavantyEva hi tatkAlE yathAnicchOrviparyayAH||13||
tasmAdakIrtiyazasOrjayApajayayOrapi|
samaH syAtsukhaduHkhAbhyAM mRtyujIvitayOstathA||14||
sattvaM rajastama iti prakRtErnAtmanO guNAH|
tatra sAkSiNamAtmAnaM yO vEda sa na badhyatE||15||
pazya mAM nirjitaM zatru vRkNAyudhabhujaM mRdhE|
ghaTamAnaM yathAzakti tava prANajihIrSayA||16||
prANaglahO'yaM samara iSvakSO vAhanAsanaH|
atra na jJAyatE'muSya jayO'muSya parAjayaH||17||

zrIzuka uvAca

indrO vRtravacaH zrutvA gatAlIkamapUjayat|
gRhItavajraH prahasaMstamAha gatavismayaH||18||

indra uvAca

ahO dAnava siddhO'si yasya tE matirIdRzI|
bhaktaH sarvAtmanAtmAnaM suhRdaM jagadIzvaram||19||
bhavAnatArSInmAyAM vai vaiSNavIM janamOhinIm|
yadvihAyAsuraM bhAvaM mahApuruSatAM gataH||20||
khalvidaM mahadAzcaryaM yadrajaHprakRtEstava|
vAsudEvE bhagavati sattvAtmani dRDhA matiH||21||
yasya bhaktirbhagavati harau niHzrEyasEzvarE|
vikrIDatO'mRtAmbhOdhau kiM kSudraiH khAtakOdakaiH||22||

zrIzuka uvAca

iti bruvANAvanyOnyaM dharmajijJAsayA nRpa|
yuyudhAtE mahAvIryAvindravRtrau yudhAmpatI||23||
Avidhya parighaM vRtraH kArSNAyasamarindamaH|
indrAya prAhiNOdghOraM vAmahastEna mAriSa||24||
sa tu vRtrasya parighaM karaM ca karabhOpamam|
cicchEda yugapaddEvO vajrENa zataparvaNA||25||
dOrbhyAmutkRttamUlAbhyAM babhau raktasravO'suraH|
chinnapakSO yathA gOtraH khAdbhraSTO vajriNA hataH||26||
mahAprANO mahAvIryO mahAsarpa iva dvipam|
kRtvAdharAM hanuM bhUmau daityO divyuttarAM hanum||27||
nabhOgambhIravaktrENa lElihOlbaNajihvayA|
daMSTrAbhiH kAlakalpAbhirgrasanniva jagattrayam||28||
atimAtramahAkAya AkSipaMstarasA girIn|
girirATpAdacArIva padbhyAM nirjarayanmahIm||29||
jagrAsa sa samAsAdya vajriNaM sahavAhanam
vRtragrastaM tamAlOkya saprajApatayaH surAH
hA kaSTamiti nirviNNAzcukruzuH samaharSayaH||30||
nigIrNO'pyasurEndrENa na mamArOdaraM gataH|
mahApuruSasannaddhO yOgamAyAbalEna ca||31||
bhittvA vajrENa tatkukSiM niSkramya balabhidvibhuH|
uccakarta ziraH zatrOrgirizRGgamivaujasA||32||
vajrastu tatkandharamAzuvEgaH kRntansamantAtparivartamAnaH|
nyapAtayattAvadahargaNEna yO jyOtiSAmayanE vArtrahatyE||33||
tadA ca khE dundubhayO vinEdurgandharvasiddhAH samaharSisaGghAH|
vArtraghnaliGgaistamabhiSTuvAnA mantrairmudA kusumairabhyavarSan||34||
vRtrasya dEhAnniSkrAntamAtmajyOtirarindama
pazyatAM sarvadEvAnAmalOkaM samapadyata||35||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox