From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

vRtrE hatE trayO lOkA vinA zakrENa bhUrida|
sapAlA hyabhavansadyO vijvarA nirvRtEndriyAH||1||
dEvarSipitRbhUtAni daityA dEvAnugAH svayam|
pratijagmuH svadhiSNyAni brahmEzEndrAdayastataH||2||

zrIrAjOvAca

indrasyAnirvRtErhEtuM zrOtumicchAmi bhO munE|
yEnAsansukhinO dEvA harErduHkhaM kutO'bhavat||3||

zrIzuka uvAca

vRtravikramasaMvignAH sarvE dEvAH saharSibhiH|
tadvadhAyArthayannindraM naicchadbhItO bRhadvadhAt||4||

indra uvAca

strIbhUdrumajalairEnO vizvarUpavadhOdbhavam|
vibhaktamanugRhNadbhirvRtrahatyAM kva mArjmyaham||5||

zrIzuka uvAca

RSayastadupAkarNya mahEndramidamabruvan|
yAjayiSyAma bhadraM tE hayamEdhEna mA sma bhaiH||6||
hayamEdhEna puruSaM paramAtmAnamIzvaram|
iSTvA nArAyaNaM dEvaM mOkSyasE'pi jagadvadhAt||7||
brahmahA pitRhA gOghnO mAtRhAcAryahAghavAn|
zvAdaH pulkasakO vApi zuddhyEranyasya kIrtanAt||8||
tamazvamEdhEna mahAmakhEna zraddhAnvitO'smAbhiranuSThitEna|
hatvApi sabrahmacarAcaraM tvaM na lipyasE kiM khalanigrahENa||9||

zrIzuka uvAca

EvaM saJcOditO viprairmarutvAnahanadripum|
brahmahatyA hatE tasminnAsasAda vRSAkapim||10||
tayEndraH smAsahattApaM nirvRtirnAmumAvizat|
hrImantaM vAcyatAM prAptaM sukhayantyapi nO guNAH||11||
tAM dadarzAnudhAvantIM cANDAlImiva rUpiNIm|
jarayA vEpamAnAGgIM yakSmagrastAmasRkpaTAm||12||
vikIrya palitAnkEzAMstiSTha tiSThEti bhASiNIm|
mInagandhyasugandhEna kurvatIM mArgadUSaNam||13||
nabhO gatO dizaH sarvAH sahasrAkSO vizAmpatE|
prAgudIcIM dizaM tUrNaM praviSTO nRpa mAnasam||14||
sa AvasatpuSkaranAlatantUnalabdhabhOgO yadihAgnidUtaH|
varSANi sAhasramalakSitO'ntaH saJcintayanbrahmavadhAdvimOkSam||15||
tAvattriNAkaM nahuSaH zazAsa vidyAtapOyOgabalAnubhAvaH|
sa sampadaizvaryamadAndhabuddhirnItastirazcAM gatimindrapatnyA||16||
tatO gatO brahmagirOpahUta RtambharadhyAnanivAritAghaH|
pApastu digdEvatayA hataujAstaM nAbhyabhUdavitaM viSNupatnyA||17||
taM ca brahmarSayO'bhyEtya hayamEdhEna bhArata|
yathAvaddIkSayAM cakruH puruSArAdhanEna ha||18||
athEjyamAnE puruSE sarvadEvamayAtmani|
azvamEdhE mahEndrENa vitatE brahmavAdibhiH||19||
sa vai tvASTravadhO bhUyAnapi pApacayO nRpa|
nItastEnaiva zUnyAya nIhAra iva bhAnunA||20||
sa vAjimEdhEna yathOditEna vitAyamAnEna marIcimizraiH|
iSTvAdhiyajJaM puruSaM purANamindrO mahAnAsa vidhUtapApaH||21||
idaM mahAkhyAnamazESapApmanAM prakSAlanaM tIrthapadAnukIrtanam|
bhaktyucchrayaM bhaktajanAnuvarNanaM mahEndramOkSaM vijayaM marutvataH||22||
paThEyurAkhyAnamidaM sadA budhAH zRNvantyathO parvaNi parvaNIndriyam
dhanyaM yazasyaM nikhilAghamOcanaM ripuJjayaM svastyayanaM tathAyuSam||23||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox