From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

zrIparIkSiduvAca

rajastamaHsvabhAvasya brahmanvRtrasya pApmanaH|
nArAyaNE bhagavati kathamAsIddRDhA matiH||1||
dEvAnAM zuddhasattvAnAmRSINAM cAmalAtmanAm|
bhaktirmukundacaraNE na prAyENOpajAyatE||2||
rajObhiH samasaGkhyAtAH pArthivairiha jantavaH|
tESAM yE kEcanEhantE zrEyO vai manujAdayaH||3||
prAyO mumukSavastESAM kEcanaiva dvijOttama|
mumukSUNAM sahasrESu kazcinmucyEta sidhyati||4||
muktAnAmapi siddhAnAM nArAyaNaparAyaNaH|
sudurlabhaH prazAntAtmA kOTiSvapi mahAmunE||5||
vRtrastu sa kathaM pApaH sarvalOkOpatApanaH|
itthaM dRDhamatiH kRSNa AsItsaGgrAma ulbaNE||6||
atra naH saMzayO bhUyAJchrOtuM kautUhalaM prabhO|
yaH pauruSENa samarE sahasrAkSamatOSayat||7||

zrIsUta uvAca

parIkSitO'tha sampraznaM bhagavAnbAdarAyaNiH|
nizamya zraddadhAnasya pratinandya vacO'bravIt||8||

zrIzuka uvAca

zRNuSvAvahitO rAjannitihAsamimaM yathA|
zrutaM dvaipAyanamukhAnnAradAddEvalAdapi||9||
AsIdrAjA sArvabhaumaH zUrasEnESu vai nRpa|
citrakEturiti khyAtO yasyAsItkAmadhuGmahI||10||
tasya bhAryAsahasrANAM sahasrANi dazAbhavan|
sAntAnikazcApi nRpO na lEbhE tAsu santatim||11||
rUpaudAryavayOjanma vidyaizvaryazriyAdibhiH|
sampannasya guNaiH sarvaizcintA bandhyApatErabhUt||12||
na tasya sampadaH sarvA mahiSyO vAmalOcanAH|
sArvabhaumasya bhUzcEyamabhavanprItihEtavaH||13||
tasyaikadA tu bhavanamaGgirA bhagavAnRSiH|
lOkAnanucarannEtAnupAgacchadyadRcchayA||14||
taM pUjayitvA vidhivatpratyutthAnArhaNAdibhiH|
kRtAtithyamupAsIdatsukhAsInaM samAhitaH||15||
maharSistamupAsInaM prazrayAvanataM kSitau|
pratipUjya mahArAja samAbhASyEdamabravIt||16||

aGgirA uvAca

api tE'nAmayaM svasti prakRtInAM tathAtmanaH|
yathA prakRtibhirguptaH pumAnrAjA ca saptabhiH||17||
AtmAnaM prakRtiSvaddhA nidhAya zrEya ApnuyAt|
rAjJA tathA prakRtayO naradEvAhitAdhayaH||18||
api dArAH prajAmAtyA bhRtyAH zrENyO'tha mantriNaH|
paurA jAnapadA bhUpA AtmajA vazavartinaH||19||
yasyAtmAnuvazazcEtsyAtsarvE tadvazagA imE|
lOkAH sapAlA yacchanti sarvE balimatandritAH||20||
AtmanaH prIyatE nAtmA parataH svata Eva vA|
lakSayE'labdhakAmaM tvAM cintayA zabalaM mukham||21||
EvaM vikalpitO rAjanviduSA muninApi saH|
prazrayAvanatO'bhyAha prajAkAmastatO munim||22||

citrakEturuvAca

bhagavankiM na viditaM tapOjJAnasamAdhibhiH|
yOginAM dhvastapApAnAM bahirantaH zarIriSu||23||
tathApi pRcchatO brUyAM brahmannAtmani cintitam|
bhavatO viduSazcApi cOditastvadanujJayA||24||
lOkapAlairapi prArthyAH sAmrAjyaizvaryasampadaH|
na nandayantyaprajaM mAM kSuttRTkAmamivAparE||25||
tataH pAhi mahAbhAga pUrvaiH saha gataM tamaH|
yathA tarEma duSpAraM prajayA tadvidhEhi naH||26||

zrIzuka uvAca

ityarthitaH sa bhagavAnkRpAlurbrahmaNaH sutaH|
zrapayitvA caruM tvASTraM tvaSTAramayajadvibhuH||27||
jyESThA zrESThA ca yA rAjJO mahiSINAM ca bhArata|
nAmnA kRtadyutistasyai yajJOcchiSTamadAddvijaH||28||
athAha nRpatiM rAjanbhavitaikastavAtmajaH|
harSazOkapradastubhyamiti brahmasutO yayau||29||
sApi tatprAzanAdEva citrakEtOradhArayat|
garbhaM kRtadyutirdEvI kRttikAgnErivAtmajam||30||
tasyA anudinaM garbhaH zuklapakSa ivODupaH|
vavRdhE zUrasEnEza tEjasA zanakairnRpa||31||
atha kAla upAvRttE kumAraH samajAyata|
janayanzUrasEnAnAM zRNvatAM paramAM mudam||32||
hRSTO rAjA kumArasya snAtaH zuciralaGkRtaH|
vAcayitvAziSO vipraiH kArayAmAsa jAtakam||33||
tEbhyO hiraNyaM rajataM vAsAMsyAbharaNAni ca|
grAmAnhayAngajAnprAdAddhEnUnAmarbudAni SaT||34||
vavarSa kAmAnanyESAM parjanya iva dEhinAm|
dhanyaM yazasyamAyuSyaM kumArasya mahAmanAH||35||
kRcchralabdhE'tha rAjarSEstanayE'nudinaM pituH|
yathA niHsvasya kRcchrAptE dhanE snEhO'nvavardhata||36||
mAtustvatitarAM putrE snEhO mOhasamudbhavaH|
kRtadyutEH sapatnInAM prajAkAmajvarO'bhavat||37||
citrakEtOratiprItiryathA dArE prajAvati|
na tathAnyESu saJjajJE bAlaM lAlayatO'nvaham||38||
tAH paryatapyannAtmAnaM garhayantyO'bhyasUyayA|
AnapatyEna duHkhEna rAjJazcAnAdarENa ca||39||
dhigaprajAM striyaM pApAM patyuzcAgRhasammatAm|
suprajAbhiH sapatnIbhirdAsImiva tiraskRtAm||40||
dAsInAM kO nu santApaH svAminaH paricaryayA|
abhIkSNaM labdhamAnAnAM dAsyA dAsIva durbhagAH||41||
EvaM sandahyamAnAnAM sapatnyAH putrasampadA|
rAjJO'sammatavRttInAM vidvESO balavAnabhUt||42||
vidvESanaSTamatayaH striyO dAruNacEtasaH|
garaM daduH kumArAya durmarSA nRpatiM prati||43||
kRtadyutirajAnantI sapatnInAmaghaM mahat|
supta EvEti saJcintya nirIkSya vyacaradgRhE||44||
zayAnaM suciraM bAlamupadhArya manISiNI|
putramAnaya mE bhadrE iti dhAtrImacOdayat||45||
sA zayAnamupavrajya dRSTvA cOttAralOcanam|
prANEndriyAtmabhistyaktaM hatAsmItyapatadbhuvi||46||
tasyAstadAkarNya bhRzAturaM svaraM ghnantyAH karAbhyAmura uccakairapi|
pravizya rAjJI tvarayAtmajAntikaM dadarza bAlaM sahasA mRtaM sutam||47||
papAta bhUmau parivRddhayA zucA mumOha vibhraSTazirOruhAmbarA||48||
tatO nRpAntaHpuravartinO janA narAzca nAryazca nizamya rOdanam|
Agatya tulyavyasanAH suduHkhitAstAzca vyalIkaM ruruduH kRtAgasaH||49||
zrutvA mRtaM putramalakSitAntakaM vinaSTadRSTiH prapatanskhalanpathi|
snEhAnubandhaidhitayA zucA bhRzaM vimUrcchitO'nuprakRtirdvijairvRtaH||50||
papAta bAlasya sa pAdamUlE mRtasya visrastazirOruhAmbaraH|
dIrghaM zvasanbASpakalOparOdhatO niruddhakaNThO na zazAka bhASitum||51||
patiM nirIkSyOruzucArpitaM tadA mRtaM ca bAlaM sutamEkasantatim|
janasya rAjJI prakRtEzca hRdrujaM satI dadhAnA vilalApa citradhA||52||
stanadvayaM kuGkumapaGkamaNDitaM niSiJcatI sAJjanabASpabindubhiH|
vikIrya kEzAnvigalatsrajaH sutaM zuzOca citraM kurarIva susvaram||53||
ahO vidhAtastvamatIva bAlizO yastvAtmasRSTyapratirUpamIhasE|
parE nu jIvatyaparasya yA mRtirviparyayazcEttvamasi dhruvaH paraH||54||
na hi kramazcEdiha mRtyujanmanOH zarIriNAmastu tadAtmakarmabhiH|
yaH snEhapAzO nijasargavRddhayE svayaM kRtastE tamimaM vivRzcasi||55||
tvaM tAta nArhasi ca mAM kRpaNAmanAthAM
tyaktuM vicakSva pitaraM tava zOkataptam|
aJjastarEma bhavatAprajadustaraM yad
dhvAntaM na yAhyakaruNEna yamEna dUram||56||
uttiSTha tAta ta imE zizavO vayasyAs
tvAmAhvayanti nRpanandana saMvihartum|
suptazciraM hyazanayA ca bhavAnparItO
bhuGkSva stanaM piba zucO hara naH svakAnAm||57||
nAhaM tanUja dadRzE hatamaGgalA tE
mugdhasmitaM muditavIkSaNamAnanAbjam|
kiM vA gatO'syapunaranvayamanyalOkaM
nItO'ghRNEna na zRNOmi kalA girastE||58||

zrIzuka uvAca

vilapantyA mRtaM putramiti citravilApanaiH|
citrakEturbhRzaM taptO muktakaNThO rurOda ha||59||
tayOrvilapatOH sarvE dampatyOstadanuvratAH|
ruruduH sma narA nAryaH sarvamAsIdacEtanam||60||
EvaM kazmalamApannaM naSTasaMjJamanAyakam
jJAtvAGgirA nAma RSirAjagAma sanAradaH||61||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox