From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcadazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

UcaturmRtakOpAntE patitaM mRtakOpamam|
zOkAbhibhUtaM rAjAnaM bOdhayantau saduktibhiH||1||
kO'yaM syAttava rAjEndra bhavAnyamanuzOcati|
tvaM cAsya katamaH sRSTau purEdAnImataH param||2||
yathA prayAnti saMyAnti srOtOvEgEna bAlukAH|
saMyujyantE viyujyantE tathA kAlEna dEhinaH||3||
yathA dhAnAsu vai dhAnA bhavanti na bhavanti ca|
EvaM bhUtAni bhUtESu cOditAnIzamAyayA||4||
vayaM ca tvaM ca yE cEmE tulyakAlAzcarAcarAH|
janmamRtyOryathA pazcAtprAGnaivamadhunApi bhOH||5||
bhUtairbhUtAni bhUtEzaH sRjatyavati hanti ca|
AtmasRSTairasvatantrairanapEkSO'pi bAlavat||6||
dEhEna dEhinO rAjandEhAddEhO'bhijAyatE|
bIjAdEva yathA bIjaM dEhyartha iva zAzvataH||7||
dEhadEhivibhAgO'yamavivEkakRtaH purA|
jAtivyaktivibhAgO'yaM yathA vastuni kalpitaH||8||

zrIzuka uvAca

EvamAzvAsitO rAjA citrakEturdvijOktibhiH|
vimRjya pANinA vaktramAdhimlAnamabhASata||9||

zrIrAjOvAca

kau yuvAM jJAnasampannau mahiSThau ca mahIyasAm|
avadhUtEna vESENa gUDhAviha samAgatau||10||
caranti hyavanau kAmaM brAhmaNA bhagavatpriyAH|
mAdRzAM grAmyabuddhInAM bOdhAyOnmattaliGginaH||11||
kumArO nArada RbhuraGgirA dEvalO'sitaH|
apAntaratamA vyAsO mArkaNDEyO'tha gautamaH||12||
vasiSThO bhagavAnrAmaH kapilO bAdarAyaNiH|
durvAsA yAjJavalkyazca jAtukarNastathAruNiH||13||
rOmazazcyavanO datta AsuriH sapataJjaliH|
RSirvEdazirA dhaumyO muniH paJcazikhastathA||14||
hiraNyanAbhaH kauzalyaH zrutadEva RtadhvajaH|
EtE parE ca siddhEzAzcaranti jJAnahEtavaH||15||
tasmAdyuvAM grAmyapazOrmama mUDhadhiyaH prabhU|
andhE tamasi magnasya jJAnadIpa udIryatAm||16||

zrIaGgirA uvAca

ahaM tE putrakAmasya putradO'smyaGgirA nRpa|
ESa brahmasutaH sAkSAnnAradO bhagavAnRSiH||17||
itthaM tvAM putrazOkEna magnaM tamasi dustarE|
atadarhamanusmRtya mahApuruSagOcaram||18||
anugrahAya bhavataH prAptAvAvAmiha prabhO|
brahmaNyO bhagavadbhaktO nAvAsAditumarhasi||19||
tadaiva tE paraM jJAnaM dadAmi gRhamAgataH|
jJAtvAnyAbhinivEzaM tE putramEva dadAmyaham||20||
adhunA putriNAM tApO bhavataivAnubhUyatE|
EvaM dArA gRhA rAyO vividhaizvaryasampadaH||21||
zabdAdayazca viSayAzcalA rAjyavibhUtayaH|
mahI rAjyaM balaM kOSO bhRtyAmAtyasuhRjjanAH||22||
sarvE'pi zUrasEnEmE zOkamOhabhayArtidAH|
gandharvanagaraprakhyAH svapnamAyAmanOrathAH||23||
dRzyamAnA vinArthEna na dRzyantE manObhavAH|
karmabhirdhyAyatO nAnA karmANi manasO'bhavan||24||
ayaM hi dEhinO dEhO dravyajJAnakriyAtmakaH|
dEhinO vividhaklEza santApakRdudAhRtaH||25||
tasmAtsvasthEna manasA vimRzya gatimAtmanaH|
dvaitE dhruvArthavizrambhaM tyajOpazamamAviza||26||

zrInArada uvAca

EtAM mantrOpaniSadaM pratIccha prayatO mama|
yAM dhArayansaptarAtrAddraSTA saGkarSaNaM vibhum||27||
yatpAdamUlamupasRtya narEndra pUrvE
zarvAdayO bhramamimaM dvitayaM visRjya
sadyastadIyamatulAnadhikaM mahitvaM
prApurbhavAnapi paraM na cirAdupaiti||28||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE paJcadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox