From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SODazO'dhyAyaH

zrIbAdarAyaNiruvAca

atha dEvaRSI rAjansamparEtaM nRpAtmajam|
darzayitvEti hOvAca jJAtInAmanuzOcatAm||1||

zrInArada uvAca

jIvAtmanpazya bhadraM tE mAtaraM pitaraM ca tE|
suhRdO bAndhavAstaptAH zucA tvatkRtayA bhRzam||2||
kalEvaraM svamAvizya zESamAyuH suhRdvRtaH|
bhuGkSva bhOgAnpitRprattAnadhitiSTha nRpAsanam||3||

jIva uvAca

kasminjanmanyamI mahyaM pitarO mAtarO'bhavan|
karmabhirbhrAmyamANasya dEvatiryaGnRyOniSu||4||
bandhujJAtyarimadhyastha mitrOdAsInavidviSaH|
sarva Eva hi sarvESAM bhavanti kramazO mithaH||5||
yathA vastUni paNyAni hEmAdIni tatastataH|
paryaTanti narESvEvaM jIvO yOniSu kartRSu||6||
nityasyArthasya sambandhO hyanityO dRzyatE nRSu|
yAvadyasya hi sambandhO mamatvaM tAvadEva hi||7||
EvaM yOnigatO jIvaH sa nityO nirahaGkRtaH|
yAvadyatrOpalabhyEta tAvatsvatvaM hi tasya tat||8||
ESa nityO'vyayaH sUkSma ESa sarvAzrayaH svadRk|
AtmamAyAguNairvizvamAtmAnaM sRjatE prabhuH||9||
na hyasyAsti priyaH kazcinnApriyaH svaH parO'pi vA|
EkaH sarvadhiyAM draSTA kartRRNAM guNadOSayOH||10||
nAdatta AtmA hi guNaM na dOSaM na kriyAphalam|
udAsInavadAsInaH parAvaradRgIzvaraH||11||

zrIbAdarAyaNiruvAca

ityudIrya gatO jIvO jJAtayastasya tE tadA|
vismitA mumucuH zOkaM chittvAtmasnEhazRGkhalAm||12||
nirhRtya jJAtayO jJAtErdEhaM kRtvOcitAH kriyAH|
tatyajurdustyajaM snEhaM zOkamOhabhayArtidam||13||
bAlaghnyO vrIDitAstatra bAlahatyAhataprabhAH
bAlahatyAvrataM cErurbrAhmaNairyannirUpitam
yamunAyAM mahArAja smarantyO dvijabhASitam||14||
sa itthaM pratibuddhAtmA citrakEturdvijOktibhiH|
gRhAndhakUpAnniSkrAntaH saraHpaGkAdiva dvipaH||15||
kAlindyAM vidhivatsnAtvA kRtapuNyajalakriyaH|
maunEna saMyataprANO brahmaputrAvavandata||16||
atha tasmai prapannAya bhaktAya prayatAtmanE|
bhagavAnnAradaH prItO vidyAmEtAmuvAca ha||17||
OM namastubhyaM bhagavatE vAsudEvAya dhImahi|
pradyumnAyAniruddhAya namaH saGkarSaNAya ca||18||
namO vijJAnamAtrAya paramAnandamUrtayE|
AtmArAmAya zAntAya nivRttadvaitadRSTayE||19||
AtmAnandAnubhUtyaiva nyastazaktyUrmayE namaH|
hRSIkEzAya mahatE namastE'nantamUrtayE||20||
vacasyuparatE'prApya ya EkO manasA saha|
anAmarUpazcinmAtraH sO'vyAnnaH sadasatparaH||21||
yasminnidaM yatazcEdaM tiSThatyapyEti jAyatE|
mRNmayESviva mRjjAtistasmai tE brahmaNE namaH||22||
yanna spRzanti na vidurmanObuddhIndriyAsavaH|
antarbahizca vitataM vyOmavattannatO'smyaham||23||
dEhEndriyaprANamanOdhiyO'mI yadaMzaviddhAH pracaranti karmasu|
naivAnyadA lauhamivAprataptaM sthAnESu taddraSTrapadEzamEti||24||
OM namO bhagavatE mahApuruSAya mahAnubhAvAya mahAvibhUtipatayE
sakalasAtvataparivRDhanikarakarakamalakuDmalOpalAlitacaraNAravindayugala paramaparamESThinnamastE||25||

zrIzuka uvAca

bhaktAyaitAM prapannAya vidyAmAdizya nAradaH|
yayAvaGgirasA sAkaM dhAma svAyambhuvaM prabhO||26||
citrakEtustu tAM vidyAM yathA nAradabhASitAm|
dhArayAmAsa saptAhamabbhakSaH susamAhitaH||27||
tataH sa saptarAtrAntE vidyayA dhAryamANayA|
vidyAdharAdhipatyaM ca lEbhE'pratihataM nRpa||28||
tataH katipayAhObhirvidyayEddhamanOgatiH|
jagAma dEvadEvasya zESasya caraNAntikam||29||
mRNAlagauraM zitivAsasaM sphuratkirITakEyUrakaTitrakaGkaNam|
prasannavaktrAruNalOcanaM vRtaM dadarza siddhEzvaramaNDalaiH prabhum||30||
taddarzanadhvastasamastakilbiSaH svasthAmalAntaHkaraNO'bhyayAnmuniH|
pravRddhabhaktyA praNayAzrulOcanaH prahRSTarOmAnamadAdipuruSam||31||
sa uttamazlOkapadAbjaviSTaraM prEmAzrulEzairupamEhayanmuhuH|
prEmOparuddhAkhilavarNanirgamO naivAzakattaM prasamIDituM ciram||32||
tataH samAdhAya manO manISayA babhASa EtatpratilabdhavAgasau|
niyamya sarvEndriyabAhyavartanaM jagadguruM sAtvatazAstravigraham||33||

citrakEturuvAca

ajita jitaH samamatibhiH sAdhubhirbhavAnjitAtmabhirbhavatA|
vijitAstE'pi ca bhajatAmakAmAtmanAM ya AtmadO'tikaruNaH||34||
tava vibhavaH khalu bhagavanjagadudayasthitilayAdIni|
vizvasRjastE'MzAMzAstatra mRSA spardhanti pRthagabhimatyA||35||
paramANuparamamahatOstvamAdyantAntaravartI trayavidhuraH|
AdAvantE'pi ca sattvAnAM yaddhruvaM tadEvAntarAlE'pi||36||
kSityAdibhirESa kilAvRtaH saptabhirdazaguNOttarairaNDakOzaH|
yatra patatyaNukalpaH sahANDakOTikOTibhistadanantaH||37||
viSayatRSO narapazavO ya upAsatE vibhUtIrna paraM tvAm|
tESAmAziSa Iza tadanu vinazyanti yathA rAjakulam||38||
kAmadhiyastvayi racitA na parama rOhanti yathA karambhabIjAni|
jJAnAtmanyaguNamayE guNagaNatO'sya dvandvajAlAni||39||
jitamajita tadA bhavatA yadAha bhAgavataM dharmamanavadyam|
niSkiJcanA yE munaya AtmArAmA yamupAsatE'pavargAya||40||
viSamamatirna yatra nRNAM tvamahamiti mama tavEti ca yadanyatra|
viSamadhiyA racitO yaH sa hyavizuddhaH kSayiSNuradharmabahulaH||41||
kaH kSEmO nijaparayOH kiyAnvArthaH svaparadruhA dharmENa|
svadrOhAttava kOpaH parasampIDayA ca tathAdharmaH||42||
na vyabhicarati tavEkSA yayA hyabhihitO bhAgavatO dharmaH|
sthiracarasattvakadambESvapRthagdhiyO yamupAsatE tvAryAH||43||
na hi bhagavannaghaTitamidaM tvaddarzanAnnRNAmakhilapApakSayaH|
yannAma sakRcchravaNAtpukkazO'pi vimucyatE saMsArAt||44||
atha bhagavanvayamadhunA tvadavalOkaparimRSTAzayamalAH|
suraRSiNA yatkathitaM tAvakEna kathamanyathA bhavati||45||
viditamananta samastaM tava jagadAtmanO janairihAcaritam|
vijJApyaM paramagurOH kiyadiva savituriva khadyOtaiH||46||
namastubhyaM bhagavatE sakalajagatsthitilayOdayEzAya|
duravasitAtmagatayE kuyOginAM bhidA paramahaMsAya||47||
yaM vai zvasantamanu vizvasRjaH zvasanti
yaM cEkitAnamanu cittaya uccakanti|
bhUmaNDalaM sarSapAyati yasya mUrdhni
tasmai namO bhagavatE'stu sahasramUrdhnE||48||

zrIzuka uvAca

saMstutO bhagavAnEvamanantastamabhASata|
vidyAdharapatiM prItazcitrakEtuM kurUdvaha||49||

zrIbhagavAnuvAca

yannAradAGgirObhyAM tE vyAhRtaM mE'nuzAsanam|
saMsiddhO'si tayA rAjanvidyayA darzanAcca mE||50||
ahaM vai sarvabhUtAni bhUtAtmA bhUtabhAvanaH|
zabdabrahma paraM brahma mamObhE zAzvatI tanU||51||
lOkE vitatamAtmAnaM lOkaM cAtmani santatam|
ubhayaM ca mayA vyAptaM mayi caivObhayaM kRtam||52||
yathA suSuptaH puruSO vizvaM pazyati cAtmani|
AtmAnamEkadEzasthaM manyatE svapna utthitaH||53||
EvaM jAgaraNAdIni jIvasthAnAni cAtmanaH|
mAyAmAtrANi vijJAya taddraSTAraM paraM smarEt||54||
yEna prasuptaH puruSaH svApaM vEdAtmanastadA|
sukhaM ca nirguNaM brahma tamAtmAnamavEhi mAm||55||
ubhayaM smarataH puMsaH prasvApapratibOdhayOH|
anvEti vyatiricyEta tajjJAnaM brahma tatparam||56||
yadEtadvismRtaM puMsO madbhAvaM bhinnamAtmanaH|
tataH saMsAra Etasya dEhAddEhO mRtErmRtiH||57||
labdhvEha mAnuSIM yOniM jJAnavijJAnasambhavAm|
AtmAnaM yO na buddhyEta na kvacitkSEmamApnuyAt||58||
smRtvEhAyAM pariklEzaM tataH phalaviparyayam|
abhayaM cApyanIhAyAM saGkalpAdviramEtkaviH||59||
sukhAya duHkhamOkSAya kurvAtE dampatI kriyAH|
tatO'nivRttiraprAptirduHkhasya ca sukhasya ca||60||
EvaM viparyayaM buddhvA nRNAM vijJAbhimAninAm|
Atmanazca gatiM sUkSmAM sthAnatrayavilakSaNAm||61||
dRSTazrutAbhirmAtrAbhirnirmuktaH svEna tEjasA|
jJAnavijJAnasantRptO madbhaktaH puruSO bhavEt||62||
EtAvAnEva manujairyOganaipuNyabuddhibhiH|
svArthaH sarvAtmanA jJEyO yatparAtmaikadarzanam||63||
tvamEtacchraddhayA rAjannapramattO vacO mama|
jJAnavijJAnasampannO dhArayannAzu sidhyasi||64||

zrIzuka uvAca

AzvAsya bhagavAnitthaM citrakEtuM jagadguruH
pazyatastasya vizvAtmA tatazcAntardadhE hariH||65||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE SODazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox